UC3842中文版_图文

 

   !"#"$%&'()* )*+,-./0 123456789:;<=>?@A BCD9 EFGHIJ=KL MNOP=QRS TUV W=XY Z<[\]^ _`Sa!^ bcde fgh  =ij5 kl=mnopqdr!XYstu vGw xy z H{|de}~?!??????u? BC5H-. 
??"?! 
??? 
 
 = bcde?G??=? ! ?
  G ? ? ! ? ? ?tu?z ? ???? $%  ?t&')*= ? tu?z ? ? ! ? ? ? IJ=KL] HOPQRS ? ??? ?? ? ?g??VW ? u??¤J Hxyz ? ?3IJ=XYt ?stu ? ^ bcde ? stu ?w ? ?§g!?? ? " ¨??????= ?° ±  ??@? @? ??

 


  


     

 

  
  

 

      
      

 

 VW t?? _` 

5 6'. '( 34

 

 VW R
 t??

  !'( " #$ %&! )* +, '. *

R
 _` R
 

/0 12!

q??  
 =
?
 

     

5         


    de ?  ??    R
    de ?  ?? ?? ??·? ??TU?? 
 
 °#°  
 
 
°#°   

 

 
1^?? ?? ?? ? ??  ??!??   de??? ?   de? ?y??? ?! 
 ?_`!t??dr
 #  [\]^de?  h?!??     # 1^h?"°  ?#R??? θ °      # 1^h?"°  ?#R??? θ °   ???T °  ????TU °     #   
 #  m?TU??
 # °  ?o $? % &' (' # $? %'?×?G? 
 
   o ?? 1? ?? 1^ 1? ?? 1^ ?? ? ? ? ? ? ? XY3? XYdet ' °  )  )  ?J?* # + ,-

 
  ??J? #  ,-
 
  TU? 
 

 
 ° ? E ??!TUàá=?=de$? )
 
  de??t ./0 # &/0' ° 

 

 
 ? ???*? ° ?5è?? ?+ 
 

 
 deéE 

 KL3? .    &/0 °      #  
 
  êt$?* # + ?. ?
 
  1  êTU$? ?. ?
 

 
 1  #      KLt?ì í
í?  
 

 
 ]       °   )  )  #  
 ) 
 ) ? ????1^h?z ?ò ) ó? ??òkJ???§g?z=÷ ???ù|ú'??QRS??ü? ???T¨??TUH?  ° *  +  ° *  + °   +
°   + 

 
 
?o $? % &' (' # $? %'?×?G? 
 
 1? ?? 1^ 1? ?? 1^ ? ? ? ? ? ? ??  3 # 
   
   
 
 
 )  
    
      


 
 
  
 

 
 
  )  
  

 

  
 )  
    
     ??

o [\]^3? t??dr  dr*+ ?tZ< #  Z<? ó?¤ ° ?S #  de ? + ? + det?ì & #? + ? & # + _`3? _`drtZ< ?  1^_`dr?z ? ?S # ? dr
d _`dr#de de3? det ? 
+ 
+ 
+ 
+ ?tu det

 
 ?
 23
 /
 23 
 
  
   

   

  23 ? (5    (5 (5    1    

  ) # 
 
 4 !
"#
   

  

 

 
  det? (' ° 
 
  detè? (' ° 
 
  stu3? §g?z            )  ) ?1???t !%
#     )        ?¤J3? QRS    1^ %& ) )
 ) )
 1? %


 

 ??5 ? ?     §g       
 
  
 
    ?? ???t   
 
 ? ?ò ) ó???òkJ???§g?z=÷ ???ù|ú?'??QRS??ü? ??T¨??TUH?  °  '     °  ' 
°  '     °  '  X  ?u?]?8  ?'(34 SaZ< ?+78'.

!$ # 4 4
  
 ?¨KL      .       KL*/0   de}~??S  de}~?¨KL? ?

         
1^deQRS 

.

KL*/0 

 KL]¨TU

 1^deQRS¨?


 ]


       

 ??TU °   [\]^?·? & 


 ? 

?      

 [\]^^·? &
?5?5

 


 
  [\]^?Z<?¨         _` dr?z   _` dr?z¨[\]^de t 

?tZ< 

9


φ ù?? U 

Z<?

   ? XYt$?
 

.'

 

/0 

   XYéE
[\]^det 

 

 


 XYt$?¨?

 XYéE¨TU  

     

≤

 

'XY? 

+

  ? det$? 
 
9??TU 

°      

 XY??J?

 XY?J?


? det$? 
 

955
  
  de!!t¨??
:;< =>9* 

 de"#

? #@=>

 de!!t 

AB

?;< =>9 

 +

*

  

 

'de?? 

   


(5  ?¨?t 

       

 de?$??

 det

 ? ?


(5'?t

 
 
             %?@? 

?3 

XY? t

KL

de ??

t? ?dr de VW

[\ ]^ ?

?¤J u? ,? Sa

_`dr

'? ()*+  ?   u? ? dr  deVW _`dr  u? -? dr  de 

q??  
 =
?    & 

^ ? 

? ^ 
  
??./ 1 ?0?}§gù|=~   ??)*'? !  ? [\]^??? z?]^=? "
"$%&'=  )*0-.?'12345= !??Sa=  e?÷30= 1S=>?@A %?=@? 2 3 det  4     +  KL  ≈ = ?   KL545 ! 67?? ?  5 =XYt?ù? 8 8#9 _`Sa!?¤Ju? _`Sa!?¤Ju? :5;??3=<]# ?   ??? ]?? KL?=;??3>???m? ? de??5KLá~ í?T?? × ?=ú?dr÷ B?@de?A ??=?z÷ [\]^de VW
B(?=?;??H=de}~? C ú? B`?xy??[\·?í?T ¨KL C4de}~ 4 3'=_`Sa
?¤Ju??P ?¨ lDE?F= ?8? m???F=KLy?? 'G;????e ! ?EH??=J= = ?G HI= T ?ù?r ; ?¨de c ?de KL K/G;LM?H?8??F 6 =?v??=??XY=_`? ?%9 è=ode}~? KL?zTUVW= t t5_`dr
o?O¨ ]? NIJOPm? Z?[\]^=de÷Sa ?(?=?? ó? BC?3E=P?KL1^ ?5è í?T5
=t k deQRS=$?1? ?QC4? ! ú ú ?RI??ST&'ú HUVò$%u  ?  #3WX BH?ùòX·?Y?  =  34=EZ[9 ?H\=u KL ?deù??02Qdet_`?w ? ?K&)SX? 1]^ 3 ?=???5òec ?BC?5è _`S 4I?4J_=;L@` ?ùa?X"# a?zò N?3e?#  s1^í? H?bcdPdeQRSe?   [\]^  -.;?GHfg?dr!de=hVW[\]  = ^ ]^FG )23 =??"tZ<! FG °?i?= /0 =Z< ?¤ )*;?^h?t?m? =h Jdr??3? (jk
àe ??;??i=?÷UV??3e?t J ??lmè$%det?ù;???t? ?t=??@`2 34 ?'?t? t O5 ? n dr o ? 1^dr 
3uv ZVW?3uv ???TU???G ? lòàádet[\ 0?dr e?t 2Q '!%&#e?t?ùIò? !;dr?t??=pq @5????_(?==j[?? '?3rEVW [\]^de
???"#=??H????;????? detst?uv t(wJ  de??a? lH?àá?j? B O ? #_`Sa=? dró? Nx ? ? ??=? = 5 ??$t ? ??!d ? Bò?
y?k1?A  mz e? ?-??9= ?_`dr ZY jecfg?? B{=?? ?de
;? ?" ?l=?? ???=? (???O|??N_> ?? ??ò>?j? X?   

 
 

h?? 
    


 
  
    h VW t?? _`  ? de  ?? ?? ?
[\]^de OH'??EVW ?
[\]^=?dr ???ù;???t #?de ;?(S?T=t #dr ?¤J?' ·?ú?de=?? ?ùò? # 7,. ?? #? ?KL !1^deQRSHJ ??H? &/0 ?
E!?=?¤? ' 
2 ?de" fgh  =?v ? =í? k
?!? ?
D9E=(? ?
XYde l?ù? n? -.8 ' 
 ?
;? r#?=????r 2 '?§2Eú ??=¨ de 5Y?
' 
2 = t) ?ù?=? H?§? ?? E=¨ ' 
2 ON r ?
E??r ??? BC
?G?3 ? ' 
2 de6Mr? B?o?3è??j: 0? 
 ??? det !??.??=
??&'H?C??§?Y? E= ?? B?? 8&*9:+e? ÷o?G' ?= tdr?H)*0? j ¨(J?fgtFG?I? ? ^? =Wúfgh  ????dr ;???e? C4?? ;?_`h  &'ú ?!? =? XYt ? ? XYt? ° J?[\# ± ± 1  1  l??=?=KL?-.8 XY3?FGéEmnhOn·YE. -.?ù = 


 

) ' ''

? R


 stu ?'?t?stuSaZmz?de?Nfg ó? D9E?[hH' (? ! XYde v5?=Sao? ??EF G?3=w ?????ùlDv?=?z? =? [deg? Sa è?z? ?      ^w!?§g Sa??z ?8  o????0?G;=?°§ gü?= $%&'ú  d± &'? ? ?t"?"$%ú ; ? =??uv ?;?O??t B #? l=?'mnD9E?W§g? ??==ùt=?? 1???t     de BC5G;?? bcde? ?)*'Z " fgh  = ? ( ??è l-.? =í?fg!??? (5 = è? ?·Y?;??3E ?8???/?stuG; 
  
 )*Y?s? ?s? j?? ?? ??r`????$% ?? y?? ?§?§2 1?? ?'E??ü????¤?g B??5?Y? ?? 4* ? *) 1??è _`?t??dr=ù????_3@ ?? ;?y? 4+ §?# *) *) ??;??y? ??gN *) p ? H?ù??BC=E??ZZ? ? E???&pq'G?·?= ??(^ ???ZY!§?T ?H0??? !de? ?ù?E??rdr?"? ?? KLy???Tè ?ù|éê E??H?0????E? ? " ~ 2Q *) ^? $%òj? )3 # ! B-.?????=???E? C4??ù?tZY;?¨?¤J 3G=^rE&Hé ?'?????? XJ_=+=à? H???y?ò ?g ×??? [\]^VWE!$%de?t §?#è ?VWà? + =à???? &D9E;C OH?h!kl ì^? * ?FG? ?ù * =à ?=??=45 VW ÷íT?êt ??)( $%???QRS^? ! ?T ?? VWà?HBKL?= OY? ?5è ??=??"KL BLj?¨?t t???_`dr  =??o? l5!í?_`J ?"#  ??Am3àá ) 4?BLc? ? 4( ? ??~ ?T?à ) ?à drt??T=á 4) ? _`dr?? t 5t??=?z B?@? ?à * ?§ "#è;?KLy? 2QG;??gY T 6H? ?t ?=;??= ú?  KLy? {cBLj?lm ?;?=KL    t   T  KLy? 


 
 
 3XJ_      3QRSe?!I5J_CDEFGH2IJK LMNOP*QR  STU VWXYZ

       

xy !

xy !

zNE F'.

9{|L

                 

 e?÷=HJ??

xy !

   

 }§gE

xy !

~! "! ?

{}

 ?G}§g=e?÷HJ????

xy !

~! "!

{}

[\ ]B^_`abcdefg+78 hiR+j klmno pqr YZstu vw < 

        

 _`h 

C


S~! "! ?&?* IX?

)*9 '.)??
 

 
                   "#???  ?=KL

~! "!

???W? 
r?t? '.?<i??)?}L ??????????L?¤??

       

~! "!

?? ??!r??+?????#@
?L???

 ?v?? fg

?? ?W?

   

 ò= fg

???? ??

~! "!w?§¨'(`?\??L? ???W=+ K? X_??l?°

pq±\  ??i  ?+uP Cw ?? `\??·L?VWX?? ????  

        

 u?

xy !

    

 [\]^VW

/012!34?\P???+?¨?? ?+L??<5???!z

?oP??

    

Koi???+L+?¨??<5???o?L/0 12!34?


 
 
  àVW

         

xy

??

 !

~! "!

??"L !??`?56?+78'.???? ???B34  ó
? ?t

         

xy ?

 !

~! "!

? ? ×???! ?"#$% ???± ?" $% ? ??f??? ? ! ? # ? "# ???? ?56?? ?" $% ? ??f??? ?à &''()*+,& - á? &''()*+,& .- ??/  ??×? ?h 

?? ?J?  ??J?  de?"  ;

 ± ± ± 

?5 
) # , 
' # 
' # 
 


?Q ? ?±1 ? ?±1 ? ?±1 ? ?±1 ,  1

?L'(h??=>+ ????
 
 
#??   
 ÷: ;

      

?  

? 

ùíú

       ùíú   

  
 *
 + ÷: 

         

è? 0 hsé??}ê?L?? ìí???? ?ò?óò è??0? 1 ?? ?? è? ÷u? ÷2? ÷u? ÷2?  # 2  # ## #   2      2  2 - - 2# 2      
   2#- -  ° ° 2#   

 

 

 

 

 

        

  


    
  
    
    ! "#$% &' ()  
 
 *  '  '+ + + + 

 
      
 
  
 
 
    
       
      
    
      
   
 ° ° ° ° 
      
 
            

        
 
 
                    

       
      !"#$%&'()*+,@ A ?L M ?N O +pd ??? ./012 ./14*+=* @ABC   q r

      >%?

 3 1 4 5 6 ' 0 7 ' * +  0 8 9 : ; < * + = *

D E F G 0 H I F G J K = * ?L M ?N O P 5 Q 6 ' : R S T ) N O  > g h Z i 0 j k i l m n o * v'Cwxk*+y0z{e|j}
?  ? ? g o  _ ? ? 0 7 '  ?? FG ? ?? ??cs?? ?'$? 

UVWXYZ[\]^6'_`&abcdef 6's7'otum_ ?c,-

0d5~:;?k???0??j*+6' ?I0HI?*+k???0???K?? ??cv ??sk???JK =*

> ? : ; <  ? ? k ?

7??sk??C??e*+?K

? 7 ? ? K ? ? ¤ ?  q r 0 ? §  ¨ ? G


 ! ^ [ ? ? ? P  ? ? ? ?  ? ?


  
 , --,&,.)/+0, 
10,,2(*)3, , ,+(+4/3.4*)3., , 2((4+554+2/(, ", ,+(+4/3.4*)3/, , 2((4+554+2/3, ", ,6 7 88-%, !" ,+(+4/3.4*)/3 2((4+554+2)(, ", #$%& 2((4*2*492.., ", '( 
 , :, '()*+, ,  !;)#+(+4+(243)5(!-./0-.10, 23 *<+(423 3<((0,= 45#,  6 4%
7 88-%, 6  ,!;)#+(+4+(243)5)!-./0-.10, 23 *<((423 3<((0,= 45#,  6 4
7 88-%, 7  ,!;)#+(+4+(243)5*!-./0-.103 )*<((423 .<((0,>? 45#,  6 7 88-%, '( 
 , @, 89, 6 :;<7=> ?( @AB  +(+4+(243)5+!-./0-.1 C3 2<((:23 .<((  6 4 '
7 88-%,

? 45#,

D( EFGHI 
 , :, D()*+, +(+4/3.4*)*)!-.J0-.1 C3 9<((:23 )<(( KL45#, 
 KL"MN, ,6 4 7 88-%, OP  
, , OPQR)*, 54+*4),6 4>
0,
40,A0, OP )5)4((+), 2)4+4.35(4*35., ,)5.*.7
% -%, 
ST '<""
% -%-
, , UVWXYZ[

\]^_H`abcdef

,


 ?

相关文档

uc3844与uc3842之间有什么区别?
UC3842数据手册及UC3842内部结构讲解
UC3842应用探讨
关于使用UC3842的心得总结
uc3842电路图
名师推荐UC3842应用探讨
电源模块UC3842和UC3843中文资料
UC3842、3843中文资料
UC3842充电器原理与维修
uc3842开关电源设计流程
电脑版