2011年广西联通GSM、WCDMA室内分布系统设计方案

?? à?± á ?* ?* ×* ?* + . . °* ?* ?* ì* + ±* ?* ?* í* ?, ?* ?* ?* ?* ?, s ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?-

> ?* ?* ?* ?*

?? ?* ?* ?* ò* ?* ·* ?* ?* ó* ?* ?* à* ?* b5 ?* ?* á* ?* ?* ?* ?* ?* §* ¨* ?* ?* ?* ?* -* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* ?* è* é* ê* ÷* ?* ù* ú* ?* ü* + +

/

?/

?/ ?/ ?R?

?/

?1

?1 ?2 ?N

P3

?3

}4

?4

_5

`5

ì??

`

bjbj?s?s ?? ?

?? ? ? 4

ò? ??

? N?

?

[ ??

? ¤ ??

?? ??

?? h

?? &?

??,

N? {? ?? +Y q? ¨ M?

?? }?

?

!A ?? ??

` h

j? }? ? ?? ?? ? ^?

H

?? }? !A ?? ??

4

?? }? ?? ?

?? }?

?? !A

?? }? ?? ?? {? {?

$ ? ê0

?ù ? f? h ?? " ??

@ ?è !A +Y +Y +Y

? V

ì ?? !A +Y +Y

? á

N

?1?1?

??

?E

z

? D ? ?W !A N? N? `

?? ?@ ? ¤ ? !A ?? N? ?? N?

?? 0 ? ? !A Z ?? ?

?? ? ? ?

]? ? +Y ?? N? ?? D ??

$é n! ? ?? ? ?? D ??

?S R% ? ??

? ?

$é ` M? ?

M? $é

!A d§ ??

? ?N Z ?? ??

??

??

2 0 1 1 t^?^?‰TG M S

0W C D M A ¤[…QR^?|?~?????eHh

2 0 1 1 t^-N?VT ??^?‰W C D M A Q?¤[…Q?‰?v?e?^?] z WS?[ ^ RlQ?S Gl N???W2 03 g¤[…QR^?|?~USy??] z?????eHh ?] z T?y WS?[ RlQ?SGl N???W2 03 g¤[…QR^?|?~?] z ?^??USMO ?^?‰T ?WS?[ RlQ?S ????USMO gP?lQ?S ?????e?¤ 2 0 1 1 t^5 g2 7 ?e NS:Nb/g ?????N ]?? ?[8h?N Ng?e?e

¤[…QR^?|?~?????eHh??[h? g ?z?p ?÷S ?%*g ??? O?[?e?¤ ?^??USMO

?z?p T?y

Gl N???W2

03 ?% ???

0 O?[0W?p 0 0 RlQ?S?[8h?~?g -N?VT ?WS?[ RlQ?S ¤[ R?? bUSMO ?NáO ?áO?|?~ ?-N?V ?

z

gP?lQ?S ????USMO NS:Nb/g gP?lQ?S ?v tUSMO ?^NlQ?? ?áO?v t gP?lQ?S y??vR_^\ 2 0 1 1 t^-N?VT ??^?‰W C D M A Q?¤[…Q?‰?v?e?^?] ?z?p?`?Q ?z?pMOn? Gl N???W2 03 gMO?NWS?[ ^ l?e'YS? t N?[???z

Tb? ?z?p'`(? ?%FU:W ?% \:S ?%?QW[|i ?%??‰lQqQ:W@b ?%vQ?[? ? ú^Q{b??y 2 6 ?%|iB\ %5u?h %0W N\Pf?:W ?%vQ?[?

%OO…[ \:S Ns^?es|

?%1ZPN:W@b ?‰?v?v h

?%?n?

? G S M / W C D M A Q???(u?v?? Y ;N:g_ _ _ 2 5 _ _ _ WY r^>e_ _ _ _ _ _ _ _ WY T??hV_ 2 1 _ WY )Y?~_ _ 4 7 6 ?N vQ?N_ _ 2 0 W N?b NIQ¤~?v>e?z2 WY

? ?eHh;`¤bD? 4 3 . 4 9 7 . 8 CQ/ )Y?~ O?[a?‰ ?~?? 03 g ?z?p ?÷S ?z?p0W@W ? N

_ 2 0 W N?b?NIQ¤~?v>e?z5 WY_ s^GW?v¤bD??? 1 . 6 7 CQ/ s^?es| 9 1 3 O?[?NXT~{ T 0 ?z?p T?y WS?[ ^Gl N???W2 03 gMO?NWS?[ ^ l?e'YS? t N?[???z

Gl N???W2

Tb?

irNT?|?N?

T?|?e_?

?^??USMO? -N?VT ?WS?[ RlQ?S

?^??U

SMO#??N?N ? _íewm ?v tUSMO ? ?^NlQ?? ?áO?v t gP?lQ?S ?v t#??N?N ? ?wm~g ?bú^USMO ? NS:Nb/g gP?lQ?S ?RKm?N ? ]?? ?eHh?????e?¤? 2 0 1 1 - 0 5 - 2 7 ?eHh?????N? ]?? ?eHh6R?V?N ? ]?? ?eHh?[8h ? Ng?e?e ????b? ? ????b??R?[?N ? ????b??eHh?[8h?N ? ????b??eHhnx¤??e?¤? ?v !k T O C \ o " 1 - 3 " 1 ?] z?z?p?i?? P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 0 7 \ h 1 5 1 . 1 ê?c??S?^??t1u6q?s?X P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 0 8 \ h 1 5 1 . 2 ?????v h P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 0 9 \ h 1 5 1 . 3 \ _ P _ ?z?pMOn??ShT?VúW?z R ^?V P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 1 h 1 7 ?N0?s:W5u?x?s?XKm??R ?g P A G E R E T o c 2 9 5 6 7 6 2 1 1 \ h 1 8 1 . ?s:WKm???c?? A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 1 2 \ 1 8 2 . G S M Q? ?~Km??kb?c?V?S?~??Rg P A G E R E T o c 2 9 5 6 7 6 2 1 3 \ 9 3 c 2 9 5 7 4 c 2 9 5 c 2 9 5 . 6 . 6 6 W C D M A Q??~Km??kb?c?V?S?~??R ?g 7 6 2 1 4 -N?V5uáO?S-N?V?y¨R2 G / 3 G Q??~?‰?v?`?Q 7 6 2 1 5 \ h 3 5 5 . Km???~?? 7 6 2 1 6 \ h 3 5 N0,g?eHh?? P A G E R E \ P A G E R E P A G E R E 0 F h F h F h F F

1 _ T o 2 _ T o _ T o

f

4 _ T o P A G 4 \ h

P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 1 7 \ h 3 P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 1 8 \ h 3 P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 0 3 0G S M / W C D M A áOn?v ??S c 2 9 5 6 7 6 2 2 0 \ h 4 1 4 0?|?~ T???e E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 2 1 3 5 0yr?k:W@b?‰?Q`? ? P A G E R E F _ T o c 4 6 6 0pb x?S?:S‰R

5 5 1 9 _

1 0?z?páOo` 2 0?[??R ?g \ h P A G E R E F

\ h 2 9 5 6 7 6 2 2 2 P A G E R E F

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 2 3 \ h 4 6 7 0¤[…Q?‰?vHe?g?S? ?:W:_??Km ? P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 2 4 \ h 4 8 8 0¤[…QY

T???S_???eHh?vR g?k?

N

?éb 4 9 5 _ T o P A G 5 _ T o

9

P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 2 5 0áO÷S Y?l P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 2 6

\ h \ h

1 1 0 0 R:S?S Rbc&^?v??n? c 2 9 5 6 7 6 2 2 7 \ h 5 1 1 1 05u?h?‰?v E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 2 8 1 1 2 0T?|?~?¤?vr^pb?¤??R ?g c 2 9 5 6 7 6 2 2 9 \ h 5 1 1 3 0?|?~ P A G E R E F 0?eHh|Q?['` R?g

P A G E R E F \ h P A G E R E F

N NL?s^a?R ?g 5 2 \ h

1 4

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 0 \ h P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 1 5 3 1 5 0¤[R?|?~?eHh??

f

P A G E R E F

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 2

\ h

5 3

1 6

0¤[ R

gn?? YQ??{ P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 3 \ h 5 3 1 7 0¤[R?v O? ??ceQ P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 4 \ h 5 3 ?V 0 ?? Y‰[????

f P A G E R E F z‰!j?T?] z???{ P A G 5 4 mQ 05u?x?? \ h 5 5 N 0

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 5 E R E F \2?¤b ‰[???e?]??

\ h

5 3

?N0

?]

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 6 \ h P A G E R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 7

f 5 6

P A G E R E F 1 0;N?? Y‰[????

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 8

\ h

f 5 6

P A G E R E F 2 0)Y???|?~‰[????

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 3 9

\ h

f 5 6 \ \ \ \ \ \ \ _ P h h h h h h h T o c A G E vQ?N

P A G E R E F _ T o c 2 3 05u?n‰[???`?Q P A G E R E F 5 7 4 0?c0W?`?Q P A G E R E 5 7 5 0?]z?‰? P A G E R E 5 7 kQ 0 D??V P A G E R E F 5 8 1 0?|?~;`?V P A G E R E 5 8 2 0?|?~?St?V P A G E R E 5 8 3 0‰[??s^b ??V P A G E R E 5 8 4 0?|?~;Nr^???~^>e? ?1u?V 2 9 5 6 7 6 2 4 8 \ h 5 8 5 R E F _ T o c 2 9 5 6 7 6 2 4 9 ??‰?c?Ob??

9 5 6 _ F _ F _ _ F _ F _ F _

7 T T T T T T T

6 o o o o o o o

2 c c c c c c c

4 2 2 2 2 2 2 2

0 9 9 9 9 9 9 9

5 5 5 5 5 5 5 P

6 6 6 6 6 6 6 A

7 7 7 7 7 7 7 G

6 6 6 6 6 6 6 E

2 2 2 2 2 2 2 R

\ 4 4 4 4 4 4 4 E

h 1 2 3 4 5 6 7 F

0áOn‰[??s^b ??V \ h

5 8

]N 0

f?v…Q?[ 5 8 \ h 5 9 …Qof2 ? z?z?p?i?? z

P A G E R E F ?V?~-NCQhV?N ?÷S‰Bl

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 5 0 P A G E R E F

\ h

_ T o c 2 9 5 6 7 6 2 5 1 ¤[…QgqGr …Qof1 ?]

?z?pY?‰gqGr Y?‰1 …Qof3 ?1 F ? …Qof4

?5u?h

;N?? Y‰[??MOn?gqGr ;N?? Y‰[??MOn?gqGr1 ?1_5u¤N ? ,g?eHh:N-N?VT ??^?‰w2 0 1 1 t^W C D M A Q?¤[…Q?‰?v?]

?WS?[ N?R:SGl N???W2 03 g?z?pG S M / W C D M A ¤[…Q?‰?vR^?|?~?????eHh0 ê??c???Sú^??t1u6q?s?X Gl N???W2 03 gMO?NWS?[ ^ l?e'YS? t N?[???z

Tb?

?/fOO…[ \:S 02 g:N4 h1 8 B\??B\ú^Q{

?0W N¤[ NB\

?3 g:N9 h1 8 B\??B\ú^Q{

?0W N¤[2 B\

?ú^Q{b??y?~:N2 6 0 0 0 0 m 2

?,g!k?‰?v:N2 gB 1 F 03 gB 1 F 0B 2 F 02 - B # 3 - H # 03 - J # 0 ?????v h G S M b/g c h

( 1 )

2 - E # 03 - A # r^pb?O¤b?k

T??r^pb?O¤b?k? C / I e"1 2 d B ( N _ó??) C / I e"9 d B ( _ó??) ( 2 ) ???r^pb?O¤b?k 2 0 0 K H Z ???r^pb?O¤b?k?C I e"- 6 d B / 4 0 0 K H Z ???r^pb?O¤b?k? / I e"- 3 8 d B C ( 3 ) ?e?~?‰?v:S…Q?S?c ?s ?‰Bl(W?e?~?‰?v:S…Q?v9 5 % MOn?

?9 9 % ?v?e?¤?y?R?S?S?ceQQ??~ ? ( 4 ) 9 5 % ?v:S?W¤[…Qe"- 8 5 d B m

?e?~?‰?v?? ?:W:_

?vQ?N:S?W ?0W N¤[ 0\Pf?:W?S5u?h

?e"- 9 0 d B m

?

?[?N5u?h00W ?dk Y

N\Pf?:WI{?? ?0W:S?‰?v:W:_‰Bl:W:_e" 9 0 d B m -

?‰Bl?‰?v:S

NhT?V T \:SKN?¤ go?}Y?v?e?¤-e Rbc 0

W C D M A b/g c h ?MOn?

?1

??e?~?‰?v:S…Q?S?c ?s?‰Bl(W?e?~?‰?v:S…Q?v9 0

?9 9 ??v?e?¤?y?R?S?S?ceQQ ??~ ? ?W C D M A Q??~?e?~?‰?v?? ??[???C P I C H ??R?s:W:_ ? NL?7 5 % 0 NL?5 0 % ? ?9 5 % ?v:S?W?[???R?se" ?8 5 d B m

?2

??[??E c / I o e" ?8 d B ?vQ?N:S?W ?0W N¤[ 0\Pf?:W?S5u?h ??[???R?se" ?9 5 d B m

??[??E c / I o e" ?1 2 d B

0

9hnc?e?~?s?X

?(W

T???p?v?`?Q N

?(W¤[…QR^?|?~?v gHe?‰?v:S?W…Q¤[…Q?v?[???? ?:W:_?k¤[Y??6 ~ 1 0 d B ? ??He?g? ?[?N1 2 . 2 k b p s ?v???? N?R

0

?3

?B L E R < = 1 %

?[?N6 4 k b p s

?vC S penc N?R

?B L E R < = 0 . 1 %

?[?NP S penc N?R

?B L E R < = 1 0 %

?‰?v:S?W…Q ???^npf

??e-e?~0?V?XI{?sa?0 ?4

? Y?l‰Bl ¤[…Q?‰?v

T??R:S?v?[???O?SYl?v:_?^ ‰Bl

??^?~TYQ ??v?O?S:_?^<Pegnx?[wQSO?vYl5us^

??SR N‰= \?? \

? N,??`?Q N

??^§?(W?^Q{irY1 0 s|Y?^ \?N¤[Y;N?[??:_?^1 0 d B ?N N 0 ?5 ?)Y?~?z?S?v g'Y?S \?R?s i ) cgq?V?[5u?x?? \ h?Q‰?[

?¤[…Q)Y?~?S?R?s?^ \?N1 5 d B m ?;`?R?s ?

?W C D M A ¤[…QR^?|?~?v)Y?~?SEI R P ?^§?(W1 0 d B m ??V…Q0 i i ) Q?3 G ?|?~???? g \&T_c?M L C ??v????

??SR NM C L

N \?N6 5 d B

0

i i i )

T|iB\)Y?~?S?R?s=\??s^GWRM?

??SR N?v?] N…???3 d B N 0 Q??~'`? c h |T?Sú^?zb?R?s?T?yQ S O N?R ? ? ?8^?`?Q

?‰Bl'Y?N9 5 % N

N?R‰c???s? ?8^?`?Q

?‰Bl \?N1 % N

N?R?b^X?s? ?8^?`?Q

?‰Bl \?N2 % N

o? Rbcb?R?s? ?8^?`?Q

?‰Bl'Y?N9 8 % N

o? Rbc?k?O? ?8^?`?Q

?‰Bl \?N5 0 % N

?fo? Rbcb?R?s? ?8^?`?Q

?‰Bl'Y?N9 8 % N

lx Rbcb?R?s? ?8^?`?Q

?‰Bl'Y?N8 9 % ?z?pMOn??ShT?VúW?z R ^?V 4 8 6 ° N ?2 2 . 8 1 1 7 3 ° P S C 6 7 5 9 1 3 7 1 1 2 4 1

?z?pMOn? ??~?~?^ ?E ?1 0 8 . 4 1 L A C C I úW?z T?y úW?z0W@W 8 5 9 1 3

1 3 9 3 1 WS[tN#?? ?7?W H t N?[???zù[b? 3 3 WS?[ t N?[???zW H ?^?‰wWS [^?Nk?'YS N?\?Vù[QgQg

T \q\ N G S M ?O?SKm??h?? S_MRhT?5u?x?s?XKm????U_? L A C C I R x L e v e l ?d B m ? R x Q u a l g Y?V S 1 1 0 2 2 2 8 0 5 1 6 2 7 1 - 7 4 1 g Y?V g Y?V g Y?V W C D p C I g Y?V g Y?V g Y?V g Y?V ?‰ WS N M A D S ?‰ WS N 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ?O?SKm??h?? R S C P ?d B 8 6 1 0 7 1 8 6 1 0 7 1 3 3 1 0 7 1 3 3 1 0 7 1 Km???p ?eMO B C C H Yèl Gl N???W2 03 Gl N???W2 03 -

8 0 5 1 6 2 7 1 - 8 5 1 Gl N???W2 03 8 0 5 1 8 1 9 1 - 6 7 2 Gl N???W2 03 8 0 5 1 8 1 9 1 - 7 7 1 S_MRhT?5u?x?s?XKm????U_? Km???p ?eMO pb x ??? m ? E c / I o Yèl Gl N???W2 03 3 1 3 9 3 1 - 7 0 - 5 Gl N???W2 03 3 1 3 9 3 1 - 8 8 - 7 Gl N???W2 03 3 1 1 2 4 1 - 7 8 - 4 Gl N???W2 03 3 1 1 2 4 1 - 7 0 - 5

?N0?s:W5u?x?s?XKm??R ?g

1 . ?s:WKm???c??

Km????

f

Km???NXT R×? Km???e?¤ 2 0 1 1 - 6 - 1 2 G Km??Kb:g?W?S T 4 0 0 ?O:d _5u ? T?`G 4 5 0 3 G Km??Kb:g?W?S Nf T 4 0 0 ?O:d _5u ? T?`G 4 5 0 2 G Km??o??N

Nf

??Rv 4 . 0

3 G Km??o??N

??Rv 4 . 0

vQ?N??

f

?s?XKm??

?éb

?V?~?z?phT?V 01 |i 08 |i 01 7 |i5u?h…S…Q?L?Km??

?v^?[???z?pKm??:S?W?L?? ?¤|T ??bSbKm??0 b?c?V?S?~??R ?g hT??s?X _ ?MRkb?c?V ? 1u N?V?S?‰

2 . G S M Q??~Km??k R x l e v ( I d l e + F u l l ) :

?Km??:S?W-NR x L e v

?- 8 5 d

B m ?v?k?O:N6 . 4 8 %

???

f \:ShT??O?S?}Y0 N?V?S?‰

R x Q u a l S u b :

1u

?Km??:S?W-NR x Q u a l < 3 ?v?k?O:N9 5 , 2 4 % 0 Rkb?c?V ? R x l e v ( I d l e + F u l l ) : N?V?S?‰

3 - A # 1 F …Q??s?X _ ?M 1u

?Km??:S?W-NR x L e v

?- 8 5 d

B m ?v?k?O:N2 5 . 8 1 %

???

fOO…[|i…QlQqQ:S?Wp?^?v?O?S N,?

??N?O?S?‰?vQ?

? ??‰?^??¤[R?|?~0

R x Q u a l S u b : N?V?S?‰

1u

?Km??:S?W-NR x Q u a l < 3 ?v?k?O:N1 0 0 %

0

3 - A # 8 F …Q??s?X _ ?MRkb?c?V ? 1u N?V?S?‰

R x l e v ( I d l e + F u l l ) :

?Km??:S?W-NR x L e v

?- 8 5 d

B m ?v?k?O:N7 4 . 0 5 %

???

fOO…[…QlQqQ:S?Wp?^?v?O?S??]

??N?O?S?‰?vQ?

? ??‰?^??¤[R?|?~0

R x Q u a l S u b : N?V?S?‰

1u

?Km??:S?W-NR x Q u a l < 3 ?v?k?O:N7 3 . 8 3 %

0

3 - A # 1 7 F …Q??s?X _ ?MRkb?c?V ? 1u N?V?S?‰

R x l e v ( I d l e + F u l l ) :

?Km??:S?W-NR x L e v

?- 8 5 d

B m ?v?k?O:N5 5 . 7 6 %

???

fOO…[|i…QlQqQ:S?Wp?^?v?O?S??]

? ??‰?^??¤[R?|?~0 N?V?S?‰

R x Q u a l S u b :

1u

?Km??:S?W-NR x Q u a l < 3 ?v?k?O:N8 0 . 9 7 %

0

5u?h/fòv:S 0 C P I C H

3 . W C D M A

Q??~Km??kb?c?V?S?~??R ?g hT??s?X _ ?MRkb?c?V ? R S C P ? 1u N?V?S?‰

?Km??:S?W…Q?vR S C P > - 8 5 d B m ?v?k?O:N7 9 . 5 9 %

???

f \:ShT??O?So?}Y0 N?V?S?‰

C P I C H

E c / I o :

1u

?Km??:S?W…QE c I o > - 1 0 d B ?v?k?O:N9 9 . 1 6 % Rkb?c?V ? C P I C H R S C P ? N?V?S?‰

0

3 - A # 1 F …Q??s?X _ ?M 1u

?Km??:S?W…Q?vR S C P > - 8 5 d B m ?v?k?O:N5 3 . 6 6 %

???

f \:S…Q??v?[???O?S N??n?‰Bl

? ??‰?^??¤[R?|?~0

C P I C H N?V?S?‰

E c / I o :

1u

?Km??:S?W…QE c I o > - 1 0 d B ?v?k?O:N9 3 . 5 %

0

3 - A # 8 F …Q??s?X _ ?MRkb?c?V ? N?V?S?‰

C P I C H

R S C P

?

1u

?Km??:S?W…Q?vR S C P > - 8 5 d B m ?v?k?O:N0 %

???

f \:S…Q??v?[???O?S N??n?‰Bl

? ??‰?^??¤[R?|?~0

C P I C H N?V?S?‰

E c / I o :

1u

?Km??:S?W…QE c I o > - 1 0 d B ?v?k?O:N9 4 . 2 9 % # 1 7 F ?s?X _ ?MRkb?c?V ? C P I C H R S C P N?V?S?‰

0 ?

3 - A 1u

?Km??:S?W…Q?vR S C P < - 8 5 d B m ?v?k?O:N1 0 0 %

???

f \:S…QlQqQ:S?Wp??^?v?O?S N,?

? ??‰?^??¤[R?|?~0 N?V?S?‰

C P I C H

E c / I o :

1u

?Km??:S?W…QE c I o > - 1 0 d B ?v?k?O:N4 1 . 5 4 % 0 0W N¤[?S5u?h/fòv:S 4 . -N?V5uáO?S-N?V?y¨R2 G / 3 G Q? ?~?‰?v?`?Q R*g?‰?‰?v

?y¨

?5u?O*g?‰?‰?v

5 . Km???~??

1

0 ???°s:W?RKm?_?w

?Gl N???W2

03 g|iSOO\=…?O?S%N??

????Os^B\?T5u?h…Q3 G áO÷S N??n?ck8^???v‰Bl0 g?b?¤??-e?? Y

2 01u?NGlN? ??W2

03 -

?@b?Nù[¤[ YáO÷SO\=…?%N??

?s^B\?S5u?h…Q?v?O?S \O×S0R? ?'Yq_?T 0 3 0,g!k?‰?vGlN? ??W2 03 g2 gB 1 F 03 gB 1 F 0B 2 F 02 - B # 2 - E # 03 - A # 3 - H # 03 - J # 0 0 N0,g?eHh??

f

1

0?z?páOo`

1 . 1 ?z?p?????W,g?`?Q

Gl N???W2

03 g?z?p

?]

zg+R 02 0 1 1 t^-N?VT ??^?‰W C D M A ¤[…Q?‰?v?] z ?] z{|+R °eú^ ??‰'` A ?z?p0W@W Gl N??Gl N???W2 gMO?NWS?[ ^ l?e'YS? t N?[???z

03 -

Tb? ?z?p{|+R \:SOO…[ ?^Q{?^?g ;`SO?c?? Gl N???W2 03 gMO?NWS?[ ^ l?e'YS? t N?[???z

Tb?

?/fOO…[ \:S 02 g:N4 h1 8 B\??B\ú^Q{

?0W N¤[ NB\

?3 g:N9 h1 8 B\??B\ú^Q{

?0W N¤[2 B\

?ú^Q{b??y?~:N2 6 0 0 0 0 m 2

?,g!k?‰?v:N2 gB 1 F 03 gB 1 F 0B 2 F 02 - B # 2 - E # 03 - A # 3 - H # 03 - J # 0 |i?[ hpe 01 3 B\pe 1 8 ???^ 7 2 ?~?gyr?p US h ?~?^ E 1 0 8 . 4 1 4 8 6 ° ?~?^ N 2 2 . 8 1 1 7 3 ° ;`b??y 4 0 0 0 0 0 m ? ???? gHe?‰?vb??y 2 6 0 0 0 0 m ? 0 /f&T ggqGr /f /f&T N^\ &T vQ?N?%?FU?‰?v?`?Q ?y?R*g?‰?v05u?O*g?‰?v 0 ?‰? v?v h 2 gB 1 F 03 gB 1 F 0B 2 F 02 - B # 2 - E # 0 3 - A # 3 - H # 03 - J # gHe?‰?v?k 6 5 % 0 5u?h?‰?v 5u?h¤N R)Y?~ W C D M A áO?n{|+R 2 * B B U + 2 1 * R R U N?z?z b ?e;NúW?z 0 ?~?^ 0 ?~?^ 0 0??Q?R?s?S}?lpe: ?c?S{|?W?D I N F áO?n ?????R?s?S?? YM?n? ‰[??MOn? ?S5u ?‰?v??V R R U 1 / ?k}??l 2 - B # b USCQ|iv?5u¤N 2 - B # b USCQ|iv?5u¤N 2 - C # a Q R R U 2 3 2 d B m / ?k}??l 2 - C # a USCQ|iv?5u¤N 2 - C # u¤N 2 - B # a USCQ 0b USCQ R R U 3 3 3 d B m / ?k}??l 2 - D F 5u¤N 2 - D # a USCQB ! F 5u¤N 2 g0W N¤[ NB\ R R U 4 3 3 d B m / ?k}??l 2 - C # b USCQ|iv?5u¤N 2 Q 0b USCQ 2 - C # b USCQ|iv?5u¤N R R U 5 3 3 d B m / ?k}??l SCQ|iv?5u¤N 2 - D # a USCQ|iv?5u¤N 2 - C # a USCQ 0b USCQ R R B m / ?k}??l 2 - D # b USCQ|iv?5u¤N 2 - D # b USCQ|iv?5u¤N 2 - E USCQ R R U 7 3 3 d B m / ?k}??l 2 - E # b USCQ|iv?5u¤N 2 iv?5u¤N 2 - D # a USCQ 0b USCQ R R U 8 3 3 d B m / ?k}??l 3 u¤N 3 - E # |iv?5u¤N 3 - F # b USCQ 03 - D # R R U 9 3 3 d l 3 - E # B 2 F 5u¤N 3 - E # B 2 F 5u¤N 3 g0W N¤[B 1 F N§O:S?W 3 3 d B m USCQ 0b USC a USCQ|iv?5 # a USCQB ! 2 U # E B D 6 a # E m # a USC D # a U 3 3 d USCQ 0b b USCQ| # |iv?5 / ?k}??

?0W N¤[?NB\ R R U 1 0 3 3 d B m / ?k}??l 3 - A # a USCQB 1 F 5u¤N 3 - A # a USCQB 1 F 5u¤N 3 g0W N¤[B 1 F N§O:S?W R R U 1 1 3 3 d B m / ?k}??l 3 - F # a USCQ|iv?5u¤N 3 - F # a U SCQ|iv?5u¤N 3 - G # a USCQ 0b USCQ R R U 1 2 3 1 d B m / ?k}??l 3 - B # a USCQ|iv?5u¤N 3 - B # a USCQ|iv?5u¤N 3 - A # b USCQ R R U 1 3 3 1 d B m / ?k}??l 3 - C # |iv?5u¤N 3 - C # |iv?5u¤N 3 - D # R R U 1 4 3 1 d B m / ?k}??l 3 - D # |iv?5u¤N 3 - D # |iv?5u¤N 3 - C # R R U 1 5 3 1 d B m / ?k}??l 3 - A # b USCQ|iv?5u¤N 3 - A # b USCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ 0b USCQ R R U 1 6 3 1 d B m / ?k}??l 3 - J # b USCQ|iv?5u¤N 3 - J # b U SCQ|iv?5u¤N 3 - H # a USCQ 0b USCQ 03 - B # a USCQ 0b USCQ R R U 1 7 3 1 d B m / ?k}??l 3 - J # a USCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ|iv?5u¤N 3 - A # a USCQ 0b USCQ R R U 1 8 3 1 d B m / ?k}??l 3 - H # a USCQ|iv?5u¤N 3 - H # a U SCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ 0b USCQ R R U 1 9 3 1 d B m / ?k}??l 3 - H # a USCQ|iv?5u¤N 3 - H # a USCQ|iv?5u¤N 3 - G # a USCQ 0b USCQ R R U 2 0 3 1 d B m / ?k}??l 3 - G # a USCQ|iv?5u¤N 3 - G # a USCQ|iv?5u¤N 3 - H # a U SCQ 0b USCQ R R U 2 1 3 1 d B m / ?k}??l 3 - G # b USCQ|iv?5u¤N 3 - G # b USCQ|iv?5u¤N 3 - F # a USCQ 0b USCQ 03 - E # R R U ???c?e _ 0?~T?e _ G S M áO?n{|+R 2 * B B U + 4 * R R U ?e;NúW?z 0 ?~?^ 0 ?~?^ 0 ??Q?R?s?S}?lpe: ?c?S{|?W?D I N - F áO?n ?????R?s?S?? YM?n? MOn? ?S5u ?‰?v??V D C S R R U 1 4 0 d B m / ?k}??l 2 - C # a USCQ|iv?5u¤N 2 - C # a USCQ|iv?5u¤N 2 - D # a USCQ 0b USCQ 02 - B # a USCQ 0b USCQ ???z1 - 1 4 0 d B m / ?k}?? l 2 - D # b USCQ|iv?5u¤N 2 - D # b USCQ|iv?5u¤N 2 - C # a USCQ 0b USCQ 02 - E # a USCQ 0b USCQ ???z1 - 2 3 6 d B m / ?k}??l 2 - D # a USCQB ! F 5u¤N 2 - D # a USCQB ! F 5u¤N 2 g0W N¤[ NB\ ???z2 - 1 3 6 d B m / ?k}??l 2 - B # b USCQ|iv?5u¤N 2 - B # b U SCQ|iv?5u¤N 2 - C # a USCQ 0b USCQ ???z2 - 2 3 6 d B m / ?k}??l 2 - E # b USCQ|iv?5u¤N 2 - E # b USCQ|iv?5u¤N 2 - D # a USCQ 0b USCQ D C S R R U 2 3 5 d B m / ?k}??l 3 - C # |iv?5u¤N 3 - C # |iv?5u¤N 3 - D # ???z3 - 1 3 6 d B m / ?k}??l 3 - E # |iv?5u¤N 3 - E # |iv?5u¤N 3 - F # b U SCQ 03 - D # ???z3 - 2 3 5 d B m / ?k}??l 3 - D # |iv?5u¤N 3 - D # |iv ?5u¤N 3 - C # D C S R R U 3 3 5 d B m / ?k}??l 3 - A # b USCQ|iv?5u¤N 3 - A # b USCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ 0b USCQ ???z4 - 1 3 5 d B m / ?k}??l 3 - B # a USCQ|iv?5 u¤N 3 - B # a USCQ|iv?5u¤N 3 - A # b USCQ ???z5 - 1 4 0 d B m / ?k}??l 3 - H # b USCQ|iv?5u¤N 3 - H # b USCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ 0b USCQ 03 - G # a USCQ 0b USCQ ???z5 - 2 4 0 d B m / ?k}??l 3 - J # a USCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ|iv?5u¤N 3 - H # a USCQ 0b USCQ 03 - B # a USCQ 0b USCQ 03 - A # a USCQ 0b USCQ D C S R R U 4 4 0 d B m / ?k}??l 3 - G # b USCQ|iv?5u¤N 3 - G # b USCQ|iv?5u¤N 3 - F # a USCQ 0b USCQ 03 - E # ???z6 - 1 3 6 d B m / ?k}??l 3 - F # a USCQ|iv?5u¤N 3 - F # a USCQ|iv?5u¤N 3 - G # a USCQ 0b USCQ ???z7 - 1 3

6 d B m / ?k}??l 3 - A # a USCQB 1 F 5u¤N N¤[B 1 F N§O:S?W ???z7 - 2 3 6 d B m / ?k}??l u¤N 3 g0W N¤[B 1 F N§O:S?W

3 - A # a USCQB 1 F 5u¤N 3 - E # B 2 F 5u¤N

3 g0W

3 - E # B 2 F 5

?0W N¤[?NB\

?‰?v:S?W??

f ,g!k?‰?v:N2 gB 1 F 03 gB 1 F 0B 2 F 3 - H # 03 - J # *g?‰?v:S?W??

02 - B #

2 - E #

03 - A #

f àe ?‰?v?e_?S ?] z‰!j ;N?? Y G S M ? 2 * B B U + 4 * R R U + ¤[…QR^?|?~ W C D M A : 2 * B B U + 2 1 * R R U + ¤[…QR^?|?~ ?v>e?z?Sr^>e?`?Q 1 ?b1 IQ¤~?v>e?z2 WY

?1 Xb2 IQ¤~?v>e?z5 WY

)Y?~pe??

¤[…QhQT8Tv?)Y?~1 1 5 oR

?¤[…Q?[T g?r)Y?~3 2 4 oR ?

? \op?W¤[Y?[T)Y?~37

?qQ??4 7 6 oR)Y?~

&ThV 5 d B &ThV2 7 *N

?6 d B &ThV1 5 *N

?7 d B &ThV7 2 *N

?1 0 d B &ThV5 7 *N

?1 2 d B &ThV1 0 7 *N

?1 5 d B &ThV5 3 *N

?2 0 d B &ThV8 *N

?3 0 d B &ThV4 *N

?RRhV ?N?RR1 1 6 *N

?

N?RR *N 4

???~pe??

1 / 2 3 nf ?;??q???~5 0 0 0 s|

?1 / 2 3 ??4Y1 6 3 0 *N ?7 / 8 3 nf ?;??q???~4 3 0 0 s|

?7 / 8 3 ? ??4 3 . 4 9 7 0

N

??4Y6 3 0 *N ? Rbc&^??

???{;`??CQ

f

0

lo??

f

0

WYu?¤?? 1 . 2

0

Yèl

N;NT?|?N? N;N?RlQ0W?p? WS[TT?|?N? |iB\ ?÷S ?kB\ b??y ?kB\ B\?? ?R? ??

?^Q{?`?Q?S?‰?v?^§?

f

:S?W{|?W ?‰?v?^§? N{|:S?W ?S?‰5u??

2 gB 1 F

1 5 6 0 0 ?3/ B\

4 s|

\Pf?:W

?????5u??:S?W hQ?‰?v N{|:S?W ?S?‰5u??

3 gB 2 F

1 6 0 0 0 ?3/ B\

4 s|

\Pf?:W

?????5u??:S?W hQ?‰?v N{|:S?W ?S?‰5u??

3 gB 1 F

1 8 0 0 0 ?3/ B\

4 s|

\Pf?:W

?????5u??:S?W hQ?‰?v 2 - B # 2 - E # 1 2 0 0 ?3/ B\ 4 s| OO…[|i N{|:S?W ???penc?[??:S?W \:S?‰?v 3 - C # 03 - D # 03 - E # [|i N{|:S?W ???penc?[??:S?W \:S?‰?v 3 - A # 03 - B # 03 - F # J # 1 2 0 0 ?3/ B\ 4 s| OO…[|i N{|:S?W ???penc?[??:S?W \:S?‰?v _?¤:S?¤ qQ¤N?`?Q ?R???

4 0 0 ?3/ B\ 03 - G #

4 s|

OO… 03 -

3 - H #

1 . 3 5u?h?`?Q?S?‰?v?^§?

5u?h ?÷S

?L?:S ?¤

f 8 D # D

?‰?v?^§? F B 1 F H # 03 T 1 - D T 03 - D # T 1 - D T

2 - B - 1 8 F J # 2 B 1 03 - E 2 B 2

#

02 - C # 02 - D # 02 - E # D T 1 - D T 2 B 1 F - 1 NqQ¤N ?[?h Ny??‰?v 3 - A # 03 - B # 03 - F # 03 NqQ¤N NqQ¤N ?[?h ?[?h Ny??‰?v Ny??‰?v 3 - C 2

F - 1 8 F B 1 F - 1 8 F # 03 - G # F - 1 8 F B 2 F - 1 8 F

0?[??R ?g G S M Q????R??????? \:SqQ???~6 6 0 0 ?N0GP??Kb:g?b gpe:N?NAmpe?v9 8 % 0T S M (u7b:NKb:g?b gpe?v1 5 % ?G

??k(u7b?_?e???R??:N0 . 0 2 E r l

?|T_c?s

c0 . 0 2 ??

?G S M Q??~???R??:N?6 6 0 0 * 9 8 % * 1 5 % * 0 . 0 2 = 1 9 . 4 0 4 E r l ??g??1r \pQB h?

0 ??

?êS ??‰2 8 *NáOS?vM?n ?

? \G S M Q??~ R R:N N*N \:S 0 W C D M A Q????R??????? \:SqQ???~6 6 0 0 ?N 0G P??Kb:g?b gpe:N?NAmpe?v9 8 % 0T ?(u7b:NKb:g?b gpe?v1 5 %

?

cgq3 G (u7b`S@b gT (u7b?v5 0 % , R?‰?v:S?WqQ g?v3 G (u7bpe:N ?1 6 8 0 * 9 8 % * 1 5 % * 5 0 % = 4 8 6 ?N0?[?N1 *NB B U

?(W NQ?(u7bpe ‰×Slx?NYt??R0xDn?`?Q?N?Szz?S?e?~?s?X }?vP?6R I{?V

?/ec?v(u7bpe:N? F o r D L 1 *NN o d e 3 6 C S 6 4 8 4 2 3 1 4 v ??S Q?0R¤bD ?

R 9 9 N?R?b}{|?W?[?^?vC E pe N?R{|?W U L N o d e B C E B /ec?v(u7bpe V o i c e ( 1 2 . 2 k b p 2 . 5 1 6 1 4 P S 6 4 2 . 5 1 P S 3 8 4 8 4 1 9 2 3 0G S M b,g 0 \?S@b ??‰?c?O?v???R??

N o d e B

C E F o r s ) 1 1 1 5 6 1 4 P S 1 2 / W C D M A áOn?

? \2 G Q??~ R R:N1 *N \:S

?4 *NR R U

?

3 G Q??~Q?0R?? ?pencN?R?v ?b}?

??^§?(u2 1 WYR R U ?c?O3 G áO?n ?(WQ??~?~ú^-N(u2 1 *N T??hV T??2 G \ 3 G áO?n

? ??enR^?|?~?‰?vGlN??W2 g|i?[0 ,g¤[…Q?‰?v?] 03 zQ?

N3 G Q??~?v|Q?[?TTt)R(uzz?¤?W?z?‰?Q?[??

??[?s \:S???RR?b

?M?NOQ??~?b^X 0G Q???(u1 8 0 0 §_? ?z+ IQ¤~?v>e?z:NáO?n 03 G D B S 3 9 0 0 '`? c h 3 úW&^USCQB B U 3 9 0 0 :\?[ ( 2 U ) × 4 4 2 × 3 1 0 m m D C ? ?2 4 V D C ?R: 1 0 0 W

M ??(u§_? ?z:NáO?n 0 . 1 . 1 ( H * W * D ) : ????: 1 1 k g ( ?nM?) ( xQ?W)

5u?n:

8 6 - 4 8 V

?2 7 5 W ( NL? 1 5 3 6 NL? 1 5 3 6

g'Y) ?W&^?[?? ( g'Y) : 2 4 C E ?T C E O??: 4 8 ??E 1 / T 1

c e l l ,

?2 *NF E 5u?S

?

2 *NF E IQ?S )n?^ ?- 2 0 ^?5 6 4 Q A M , M I M O HQ??A L ?b??USCQR R U 3 8 0 4 4 9 0 * 2 9 0 * 1 7 0 m m ????? D C ??Q?R?s?6 W 0 - 1 2 9 . 3 d B m ( 2 ?c6e R??) IQ¤~?b?? g'Y???y ?US§~4 0 k m

5 L

/e cH U B B T S I P ?g?g 3 :\?[ ( d" 1 7 k g ?R?xQ?W1 0 W ( US}??l) 0 O?? ?2 C P R I ?c?S( 1 .

!

?~Q? lx?N/e c . 1 . 2 H * W * D ) : 5u?n ?- 4 8 V ?c6eupOe?^: 2 5 G b p s )

? Y§~ g'Y1 0 0 k m )n?^ ? !( àe*Y3??v \) lx?N/e c 6 4 Q A M 0M I M O 0L T E

- 4 0 ^?5 5

!( *Y3??v \) ,

- 4 0 ~ 5 0

W C D M A áOn‰R °eú^ NWYD B S 3 9 0 0 ?|?~

?¤[…Q \:SRR?TTR U ?‰?v?c??Y R Nh?? B B B U 1 R 1 R 3 2 - D # N¤[ NB\ - 2 U 6 2 - D < > @ B R R a U R R U ‰[??MOn? ?‰?v:S?W \:S U 1 2 - B # b USCQ|iv?5u¤N 2 - C # a U 2 2 - C # a USCQ|iv?5u¤N 2 - B # a USCQB ! F 5u¤N 2 g0W R R U 4 2 - C # b USCQ|iv?5u¤N 2 - D R R U 5 2 - D # a USCQ|iv?5u¤N 2 - C # # b USCQ|iv?5u¤N 2 - E # a USCQ 0b USCQ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? W C D M A USCQ 0b USCQ USCQ 0b USCQ # a USCQ 0b USCQ a USCQ 0b USCQ R R U 7 à ? C e l l R R U C e l l R R

$ ?????????we?QA1AQA - h?d. B* OJ PJ QJ o( ph - h W_ B* OJ PJ QJ o( ph & h W_ @? B* KH OJ PJ QJ o( ph # h W_ 5 ?CJ, OJ QJ \ ?^J aJ, o( & h?u= h?u= 5 ?CJ, OJ QJ \ ?^J aJ, / j hR4è hwMG 5 ?CJ, OJ QJ U \ ?^J aJ, h W_ o( j h W_ U mH nH sH tH h?d. 5 ?CJ$ OJ PJ QJ aJ$ o( h W_ 5 ?CJ$ OJ PJ QJ aJ$ o( h W_ CJ OJ \ ?" j h W_ U \ ?mH nH sH tH h W_ CJ OJ \ ?o( : < @ t ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ò è ? ? ? ? ? ? ? ° ° ° ° ° ° ° ° ? $$????F/&P#$/?? a$ If $ a$ $ a$ gd ? ?$? `? a$ gd ? $ ? ? ?????dh VDv?^???`??a$ $

?n]?na$

?n?]?n`?

$

?n?]?n`?a$

HM

?N

?N

???

?

" ê d>W ° $ $ If

U ? ? 6P

C

ê $$????F/&P#$/?? a$¤ k If ??0 ?? ?t

????F/?? ? ? ? l a? p? . @ j d `??

??? ? ? ? ??? X

??? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-?? 4? ??? ?? $????F/&P#$/?? If C

?

??? 4? WDd `?? "

??? $

?? $????F/&P#$/?? If $$????F/&P#$/?? a$¤ kd X If $ $ If ? ??0 ?? ?t ? ? 6P

WD

????F/?? ? ? ? l a? p? ? ? ?

??? ? ? ? ??? ? ° ?

??? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ??? $ , B L ? ? ? ? ? à ?

? ? V ?

? ?-?? 4? X Z ^ ? ò ?

? d

??? 4? l p t |

??? ?

$ , . 6 : @ D ì?ì?????ì??ì??????y??????????????????h?? h W_ >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h?d. CJ OJ QJ ^J aJ o( h W_ CJ OJ QJ ^J aJ h W_ CJ OJ QJ ^J aJ o( ! h W_ >* CJ( OJ PJ QJ ^J aJ( ! h W_ CJ( OJ PJ QJ ^J aJ( o( h W_ o( - hwMG B* OJ PJ QJ o( ph - h W_ B* OJ PJ QJ o( ph & h W_ @? B* KH OJ PJ QJ o( ph (@ B L b j X @ ?? $????F/&P#$/?? If gd ? $$????F/&P#$/?? a$¤ kdìX If $ $ If ? ??0 ?? ?t ? ?

WDd `??

6P

????F/?? ? ? ? l a? p? j d `??

??? ? ? ? ??? X

??? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ??? b d l r C

? ?

? ?-?? 4?

? 4?

???

???

?? $????F/&P#$/?? If $$????F/&P#$/?? a$¤ kd?Y If $ $ If ? ??0 ?? ?t ? ? 6P

WD

????F/?? ? ? ? l a? p? j d `??

??? ? ? ? ??? X

??? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ??? r t | ? C

? ?

? ?-?? 4?

? 4?

???

???

?? $????F/&P#$/?? If $$????F/&P#$/?? a$¤ kd?Z If $ $ If ? ??0 ?? ?t ? ? 6P

WD

????F/?? ? ? ? l a? p? j

??? ? ? ? ??? b

??? ?0 ? ? ? ? ??? ??? ? ??? ? ? ? ¤ S

? ?

? ?-?? 4?

? 4?

???

???

$? a$ $ ?t

dh

a$¤ kd?[ $ $ If ?

? ? 6P

$1$If `? ??0 ??

????F/?? ? ??? ??? ?0 ? ? ? ? ??? ??? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ??? ??? ? ? ?-?? 4? 4? l a? p? ??? ??? ¤ ? ° ? ? ? ? ? ? ? ? ? < p kd?\ $ $ If ?J? ??vw \ ¤i%????? ???? ???????????????? ???? ???? ????????????? ? ? ???????????????? ? ? ???? ? ???? ? ???????????????? ? ? ???? ? ? 4? 4? l a? $?A?$1$If VD??^?A?a$ $ $ 1$ If a$ 7 kdd\ $ $ If ? ? ??i% ?%???????? ???? ? ? ???? ? ???? ? ? ? ????4? 4? l a? ? ? ? ? ? ? ? ? " ? é é é y ? é é é p kd?] $ $ If ?,? ??vw \ ¤i%? ???? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? $ $ 1$ If a$ $ $ 1$ If a$ " $ . B ? ? ?

$ $ 1$ If a$ p kd¨^ $ $ If ?,? ??vw \ ¤i%????? ???????? ???? ? ???? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? B D R ? ? ? ?

?

? ????????????

$ 1$ If gd?u= $ $ 1$ If a$ i%?

d

kd?_

$

$ If

?;?0 ??w

? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? p? ???? ???? D R ? ? ¤ ? ¨ ? ? ? ? ? ? ì ? ? ( ???? ????x?d?UG2 ( h:-! h W_ B* OJ QJ ^J aJ o( ph h W_ CJ OJ QJ ^J aJ h W_ CJ OJ QJ ^J aJ o( & hX i B* CJ OJ QJ ^J aJ o( ph & hfh B* CJ OJ QJ ^J aJ o( ph & h W_ B* CJ OJ QJ ^J aJ o( ph # hwMG h W_ CJ OJ QJ ^J aJ o( # hwMG hwMG CJ OJ QJ ^J aJ o( , h?u= h?u= B* CJ OJ QJ ^J aJ o( ph? & h?u= B* CJ OJ QJ ^J aJ o( ph? h W_ 5 ?CJ OJ QJ ^J aJ o( ? ¨ ? ? ? ?

????????? ???? ???? ?

$?h$1$If `?ha$ $ $ 1$ If a$ d kd…` $ $ If i%? ????????? ? ? ???? ???? ? ? ? 4? 4? l a? p? ???? ???? ? ? ? ê ? ?

?;?0 ??w

? ???? ?

? ???? ?

?

?

?

?

$?h$1$If `?ha$ $ $ 1$ If a$ d kd\a $ $ If ?;?0 ??w i%? ????????? ? ? ???? ???? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? 4? 4? l a? p? ???? ???? ê ì ? * , ? ? ? * c $ $ If ?;?0 ??w i%? ????????? ? ? ???? ???? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? 4? 4? l a? p? ???? ???? $ $ 1$ If a$ d kd3b $ $ If ?;?0 ??w i%? ????????? ? ? ???? ???? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? 4? 4? l a? p? ???? ???? ( * , 4 6 > @ P T p r t v ~ ? ? ? ? ? ?

?

?

?

?

d

kd

?

?

?

?

?

?

?

?

? .

2

4

>

????????z????k?k \?M?M???? hX i CJ OJ QJ ^J aJ o(h?nq CJ OJ W_ B* OJ QJ ^J aJ o( ph h?`?

QJ

hwMG CJ OJ ^J aJ o( ( h

QJ ^J ? h

aJ

o(

h?pU h?pU W_ CJ OJ QJ W_ CJ OJ QJ W_ 5 ?OJ QJ W_ 5 ?OJ QJ W_ B* CJ OJ W_ B* OJ QJ 6 @ r t v 0

h?d. h ^J aJ h ^J aJ o( h \ ?^J aJ h \ ?^J aJ o( # h QJ ^J aJ ph % h:-! ^J aJ ph ,

h

? ?

?

?

¤

?

?

$ $ 1$ If i%à 1 ????

a$ ^ kdác $ ????? ????

$ If

4 ?? ?F ???w ? ????

?

?

????????

?

?

?

? ???? ?

?

?

?

?

???? ? ? 4? l a? $ $ 1$ If

4? a$ 0

2

4

>

N

¤

?

?

$ $ 1$ If $ $ 1$ If i% 1 ????

a$ a$ ^ kd?d $ ????? ????

$ If

4 ?…?F ???w ? ????

?

?

????????

?

?

?

? ???? ?

?

?

?

?

???? ? l a?

? 4? >

4?

B

D

L

P

R

Z

\

b

d

?

?

?

?

?

?

ò

ú

ü

H

L

N

v

z

|

?

?

?

ì???????????????}l}?l}?l[?}l hX i >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h?d. CJ OJ QJ ^

hwMG >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h W_ >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h?nq CJ OJ QJ ^J aJ o( J aJ o( h W_ 5 ?OJ QJ \ ?^J aJ h W_ CJ OJ QJ ^J aJ h W_ CJ OJ QJ ^J aJ o( & hX i h W_ >* CJ OJ QJ ^J aJ o( & hX i hwMG >* CJ OJ QJ ^J

aJ

o(

N

P

R

\

?

¤

?

¤

$ $ 1$ If $ $ 1$ If i% 1 ????

a$ a$ ^ kd?e $ ????? ????

$ If

4 ?1?F ???w ?????????

?

?

???????????? ?

?

? ???? ?

?

?

?

?

???? ? l a?

? 4? ?

4?

?

?

ò

n

?

¤

?

¤

| $

$ 1$ If a$ gd ? $ $ 1$ If a$ $ $ 1$ If a$ ^ kd?f $ i% 1 ???? ????? ????

$ If

4 ?¤?F ???w ?????

?

?

???????????? ?

?

?

?

?

?

?

? ?

???? ? l a?

? 4? ? ?

?

4? ?

?

?

?

?

?

?

?

è

?

ò

?

?

ú

??????????yhWF?????h h W_ >* CJ OJ QJ ^J aJ o( hX i >* CJ OJ QJ ^J h?&e >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h cq >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h W_ 5 ?OJ QJ \ ?^J aJ h W_ CJ OJ QJ ^J aJ h W_ CJ OJ QJ ^J aJ o( & h ? h W_ >* CJ OJ QJ ^J aJ o( & h ? h! ? >* CJ OJ QJ ^J aJ o( hwMG >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h?9? >* CJ OJ QJ ^J aJ o( ? ? ? ? ? ¤ | $ $ $ 1$ If $ $ 1$ If i% 1 ???? a$ a$ ^ kd{g $ ????? ???? $ If $ 1$ If a$ gd ?

aJ

o(

?

4 ???F ???w ? ????

?

?

????????

?

?

?

? ???? ?

?

?

?

?

???? ? l a?

? 4? ? ?

4? ú

-

2

¤

?

?

| $ $ 1$ I

f

a$ gd ? $ $ 1$ If $ $ 1$ If i% 1 ????

a$ a$ ^ kdeh $ ????? ????

$ If

4 ?]?F ???w ? ????

?

?

????????

?

?

?

? ???? ?

?

?

?

?

???? ? l a?

? 4?

4?

-

"

(

0

4

>

@

D

F

J

L

P

R

V

b

d

f

?

?

?

?

?

?

?

?

?

¤

¨

????§????vvv???i]]]]P h W_ CJ OJ PJ aJ o( h W_ CJ OJ QJ ^J h W_ CJ OJ QJ ^J o( h W_ OJ QJ ^J aJ h W_ OJ QJ ^J aJ o( h W_ 5 ?OJ QJ \ ?^J aJ h W_ 5 ?OJ QJ \ ?^J aJ o( h?&e >* CJ OJ QJ ^J aJ o( h W_ CJ OJ QJ ^J aJ h W_ CJ OJ QJ ^J aJ o( # h ? h W_ CJ OJ QJ ^J aJ o( 2

hX i >* CJ

OJ

QJ

^J

aJ

o(

4

6

@

B

D

? K ? kdkj ?

? $ ? a$ $ If ? ?

? 6 4 ???0 ???i%?1 ? ? ? ? ? ? ? ? 4? ?? ?\ ???w ? ???????? ? ???? ? 4? 4

?

à ¤! 4?

l a? $ $ 1$ If ¤ i% 1 ???? ???? ? ? ? ? l a? D

q kdOi $ $ If ????? ???? ????????? ? ? ? ???? ? ? ? 4?

?

? ????????

F

H

J

L

N

P

R

T

? ? $ ? 4

?

¨

? ¤! ? 4? 4?

?

\ K ? kd-k ?

$ If ???0 ???i% 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a? K kd

k

$

? ? l a? $ $ 1$ If

$ If ? ?

4

???0 ???i% 1 ? ? ? ? ? ? T

¤! ? 4? 4?

?

?

a$

V

d

h

j

l

n

? $ ` ¤!

¨ $ 1$ If a$ ???????? K ?

¨ kd?l ? $ ? $ If ? ?

\

Q

Q

4 ???0 ???i%?1 ? ???? ? ? ???? ? ? ? 4?

4?

l a? $ $ 1$ If ¤! l a? n

a$

K ?

kdNl ?

$ ?

$ If ? ?

4 ? ?

???0 ???i% 1 ? ? ? ? ?

? 4?

4?

p

r

t

v

x

z

?

¨

¨

\

¨ ¤! 4?

¨ ???????? K ?

kd[n $ $ If ? ???? ? ? ? l a? $ $ 1$ If a$ ¤! ???????? l a? z

4 ???0 ???i% 1 ???? ???? ? ? ???? ? ? ? 4? K ? kd?m $ ? ???? $ If ? ?

4 ???0 ???i% 1 ???? ? ???? ? ? ???? ? ? ? 4?

4?

|

~?

?

?

? $ ¤!

¨ $ 1$ If a$ ???????? K ?

¨ kd?o $ ? ???? $ If ? ?

\

Q

I

$ 1$ If 4 ???0 ???i% 1 ???? ? ???? ? ? ???? ? ? ? 4?

4?

l a? $ $ 1$ If a$ ¤! ???????? l a? ?

K ?

kd o $ ? ????

$ If ? ?

4 ???0 ???i% 1 ???? ? ???? ? ? ???? ? ? ? 4?

4?

?

?

?

?

?

?

?

¨

¨

\

¨

¨ K ?

kdOq $ $ If 4 ???0 ???i% 1 ???? ¤! ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? 4? 4? l a? $ $ 1$ If a$ K kd?p $ $ If 4 ???0 ???i%?1???? à ¤! ???? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? 4? l a? ?

4?

?

?

?

?

?

?

¨

¨

\

¨ ¤! 4?

¨ ???? K ?

kd?r $ $ If 4 ???0 ???i% 1 ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? 4? l a? $ $ 1$ If a$ K kd

r

$ ???? l a?

$ If ? ? ?

4 ?

???0 ???i% 1 ???? ? ? ? ???? ? ? ? 4?

¤! 4?

????

?

?

¤

?

¨

?

?

?

?

? ?

±

±

¨

?

?

$ $ If ¤! 4? l a? ¨

a$

(

$ ¤d K kd?s $ $ If ? ? ???? ? ?

¤d

$ If [$ \$ a$ 4 ???0 ???i% 1 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? 4?

?

?

?

?

?

?

?

?

ì

?

< ú

H ü

\

n

x

? ? ? ?

? ?

?

?

?

à

?

è

ê

&

? OJ QJ \ ?o( \ ?o( h W_ OJ QJ \ ?o( / h ? h W_ OJ QJ \ ?aJ fH o( q? ???? h?`?

* ò????ò?????ò??????????ò??v?ò??ò??kv?v?ò??v h h?gS OJ QJ \ ?o( hX i OJ QJ \ ?o( h?nq OJ

QJ

h?pU h?pU h?d. % h W_ OJ QJ \ ?fH o( q? ???? h?d. OJ QJ aJ W_ OJ QJ aJ o( h W_ fH o( q? ???? *?

o(

h

?

?

$

&

d

[

K

K

K $ ¤d

¤d ?

$ If ?\

[$ \$ a$ $ $ If a$? kd5t ??? F}i%Y

$

$ If Y

T

?

7 f? ? l a? ? ? ?4? ?T & R ? ( ì ? 4? * $ ? ? , ¤d ? 8 ? ? : b ?0 f? ? ? f? ? ? ? R ? kd?t $ f? ? ? R $ If à Y T f? ? f? ? ? R 4 ?

¤d $ If [$ \$ a$ ?? ?\ ??? F } i%à Y

7 ? ? ? ? ?4? l a? ?T : < I $ ¤d ¤d $ If $ $ If a$ ?\ ??? F } i% Y f? ì ? 4? H ? \ ? n ? ? v b ?0 f? ? ? f? ? ? ? Y f? ? ? I f? ? f? ? ? I ?

?

[$ \$ a$ kd?u $

$ If Y

T

4

?

?D

7 ? ? ? ? ? ? ?4? l a? ?T v x ? d K $ ¤d ¤d $ If [$ \$ a$ $ $ If a$? kd?v $ $ If ??? F}i%Y Y f? ì ? ? ? 4? ? ? ? ?0 f? ? ? f? ? ? ? [ f? ? ? K f? ? f? ? ? K ?

T

?

?w ?\

7 ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a? ?T ? ? ? à ? d 8 ? ¤d ¤d $ If WDú [$ \$`? $ $ If a$? kdKw $ $ If ??? F}i%Y Y f? ì ? 4? ? ?0 f? ? ? f? ? ? ? [ $ ¤d T ? f? ? ? f? ? f? ? ? 8 [$ \$ a$ ?d ?\ ?

¤d

H $ If

7 f? ? l a? ? $ ? ? ? ? ? ? ? ?4? ?T ? è ì ü b 6 $ ¤d ¤d $ If [$ \$ a$ $ If T 4 ? à Y ì ? 4? ê ?0 f? ? ? f? ? ? ? f? ? ? f? ? f? ? ? ?

$

x

Y I I $ ¤d ¤d $ If [$ \$ a$ gd $ If a$ ? kd ?^ ?\ ??? F } i%à Y

7 ? ? ? ? ?4? l a? ?T I $ ¤d ¤d $ If $ $ If a$ ?\ ??? F } i% Y f? ì ? 4? ? ? & [$ \$ a$ kd?x $ ? ? , b ?0 f? ? ? f? ? ? ? Y f? ? ? I f? ? f? ? ? I ?

?

$ If Y

T

4

?

?f

7 ? ? ? ? ?4? l a? ?T , . I $ ¤d ¤d $ If $ $ If a$ ?\ ??? F } i% Y f? ì ? 4? 0 ? 2 ? @ ? ? F b ?0 f? ? ? f? ? ? ? Y f? ? ? I f? ? f? ? ? I ?

?

[$ \$ a$ kd?y $

$ If Y

T

4

?

?`

7 f? ? l a? ? ? ?4? ?T * ? . ì ? 4? 0 ? @ ? D ? ? H X ?0 f? ? ? b ? f? ? ? ? ? ? à f? ? ü ? ? f? ? f? ? ? ?

F H J N P R ???????????????vm_mN_m_? ? jy~ h?mV U mH nH u j h U mH nH u h mH nH u - hv7 h OJ mH nH o( u h mH nH o( u ( h ; ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u hv7 h OJ mH nH u j W_ OJ U h W_ OJ h W_ o( h?gS OJ QJ \ ?o( % h W_ OJ QJ \ ?fH o( q? ???? h W_ fH o( q? ???? h W_ OJ QJ \ ?o( F H J L X ` a Q Q Q Q $ ¤d ¤d $ If [$ \$a$? kdnz $ $ If ? ?Z? ??? F } i% Y \ Y

h

T

4

7 ? ?0 f? f? f? f? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? f4?T ` b l n ~ a Q Q Q $ ¤d ¤d $ If [$ \$a$? kd={ $ ? ??? ??? F } i% Y \

?

f? ? Q

f? ? ? ?

$ If Y

T

4

7 ? ?0 f? f? f? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? f4?T ? ? ? ? ? a Q Q Q $ ¤d ¤d $ If [$ \$a$? kd

f? ?

?

f? ? Q

f? ? ? ?

|

$

$ If à Y

T

4

?

??? ??? F } i%à Y \

7 ? f? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? f4?T ? ? Q Q $ ?

?

? ?

? ? ? ?

?0 f? ? ? a

f? ? ? ? Q

f? ?

?

f? ? Q

f? ? ? ?

¤d ¤d $ If [$ \$a$? kd?| ?d? ??? F } i% Y \

$

$ If Y

T

4

7 ? f? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? f4?T ? ? [ [ [ [ ?

? ?

? ?

? ? ? [ ?

?0 f? ? ? ? ?

f? ? ? ? ? ? ? ?

f? ? a [

?

f? ?

f? ? ? [ [ ?

[ ? `? ?d? ??? F } i% Y \

kd?}

$

$ If Y

T

4

f? ? l a? ? ? f ? ?

?

? ?

? ? ?4? f4?T ? R " ~ ? ? ? ? ? v ? ?

7 ? ? ? 4? ? ?

?

?

? ?

?0 f? ? ?

f? ? ? ?

f? ?

?

f? ?

f? ? ? ?

0

l ? ? ù é é ? ? R

? ì ÷ ? ? ? X Z

\

?

? ? ? ?

N

? ? ? ?

V ?

? ? ? ?

? p r t ¨ ?

? ? ? ? `? ü ?

í ?

? °

í ?

? ?

H

( OJ mH

* nH

,

` o( u

????????????????o????a?Q??? hv7 h OJ mH nH u

- hv7

h

? js? h?mV U mH nH u B* OJ mH nH o( ph u ? j?~ h?mV U mH nH u mH nH u h mH nH : ?CJ KH OJ PJ aJ mH QJ ^J mH nH u ` b ? ? ? ? ? ?s?á?bá?á??W?á? j? h?mV U mH nH u mH nH u ( h ; ?CJ jm h?mV U mH nH u : ?CJ KH OJ PJ aJ mH U mH nH u ? j?? ? è ê h?mV U ì ? mH nH u

' hv7 h $ hv7 h B* OJ mH nH ph u j h U mH nH u h o( u ( h nH u hv7 h d h j l ? ? ? ? ? ? ? ? & > @ B v ?á?á???á??á?á? h mH nH o( u hv7 h mH nH o( u hv7 h KH OJ PJ aJ mH nH u - hv7 h OJ mH nH o( u ( h nH u h mH nH u j h v x z ~ ? ? ¨ ? ? à ?

P R T X Z \ ` h j l ? ¤ ¨ ? ? ? ? ? ò ?á?á????á?§á?á??????á???????????…????u??? - hv7 h OJ mH nH o( u j?? h?mV U mH nH u ja? h?mV U mH nH u ? j?? h?mV U mH nH u h mH nH o( u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u h mH nH u j h U mH nH u ? jg? h?mV U mH nH u )ò ? ? ú ü ?

B ?

D

F

J

L

N

P

R

Z

\

^

? ? ?

? ? ?

?

?

????????????????????á?ná?á????` hv7 h 5 ?mH nH u jU? h?mV U mH nH u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u j?? h?mV U mH nH u $ hv7 h 5 ?QJ \ ?mH nH o( u h mH nH o( u ( h ; ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u h mH nH u j h U mH nH u j[? h?mV U mH nH u ? ? ? ? ? ? ú ? J L N R T V X Z j l n ? ¤ ? ? ? ? ° ? ? ? ? ? ???????? ??????????????????r??????b??? - hv7 h mH nH o( sH u j?… h?mV U mH nH u jO… h?mV U mH nH u & hv7 h 5 ?B* mH nH o( ph u h mH nH o( u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u j?? h?mV U mH nH u j h U mH nH u h mH nH u hv7 h 5 ?mH nH o( u %? ú ü " $ & Z \ ^ b d f h j ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? à ? " & : < > r ???????¨??????????¨??????????¨???v????????? j?? h?mV U mH nH u jC? h?mV U mH nH u j?? h?mV U mH nH u hv7 h 5 ?mH nH o( u h mH nH o( u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u h mH nH u j h U mH nH u jI? h?mV U mH nH u +r t v z | ~ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ì ? ? $ & ( , . 0 4 6 H J L ? ? ? ? ? ? ? ? ¤ ? ??????????????????????????????? ?v?????????? j?‰ h?mV U mH nH u j7‰ h?mV U mH nH u hv7 h 5 ?mH nH o( u j?? h?mV U mH nH u h mH nH o( u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u h mH nH u j h U mH nH u j=? h?mV U mH nH u +? ? ? à ? ? è ú ü ? 2 4 6 : < > B T V X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ° ? ? è ì ? ? ? ? ?á?á????á?§á?á????á???????????…????u` ( h ; ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u - hv7 h OJ mH nH o( u j?? h?mV U mH nH u j+? h?mV U mH nH u j§? h?mV U mH nH u h mH nH o( u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u h mH nH u j h U mH nH u j1? h?mV U mH nH u %? ? > ? ? F ? ? L ? ú N ? ? <- ?- ?- 0 ? ? F ? ? ¤ ? ¨ ? ? ? ? ÷ ÷ ? ÷ ? ? ? ? ? ÷ ? ? ? ? ?

÷ í ? ? ?

? : ê < ì > ?

? B ò D ? dh F ?

? gd##? J L ú ü ^

? ? `

?% b

? ?

? ? ? ? ?

?

?

?

H J L N hv7 h 5 ?mH ? j? h?mV U mH nH u ; ?CJ KH OJ PJ aJ mH j%? h?mV U mH nH u mH nH u - hv7 h OJ mH nH o( u )N ^ ? ? ò ? ? ú ü

@

B

D

???????????????????????????????????????r nH u j? h?mV U mH nH u j?? h?mV U mH nH u ( h nH u j h U mH nH u h ` b ? ? ? ? ? ¤ ? ? ?

B D F J L N P Z \ ^ ? ? ? ? ??????????????????????????????????r????????? ? j?? h?mV U mH nH u ? j ? ? j?? h?mV U mH nH u hv7 h 5 ?mH : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u j? h?mV U mH nH u j h U mH mH nH u hv7 h 5 ?mH nH o( u ,? ? ? ê ì ? ò ? 8- :- <- >- H- J- L- - ?- ?- ?- ?- ?- ?-

? ? ? h?mV U u ( h u h mH

? nH

? u

?

nH nH

? ú ü 0- 2- 4?- ?- ?- ?- ????????

?á????? ?p?á?_á?á??p?á? ? j ? h?mV U mH nH u hv7 h 5 ?mH nH o( u hv7 h 5 ?mH nH u j? h?mV U mH nH u ( h ; ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u - hv7 h OJ mH nH o( u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u h mH nH u j h U mH nH u ? j ? h?mV U mH nH u ?- ?- ?- ?- ?- ?- à- ì- ?- ?- $ & ( , . 0 2 4 J L N ? ?? ? ? ? ? ? ¤ ? ? ? à ? ???????????¤??????????y?????????h???? j?? h?mV U mH nH u j~? h?mV U mH nH u h mH nH o( u j? h?mV U mH nH u hv7 h 5 ?mH nH o( u hv7 h 5 ?mH nH u ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u h mH nH u j h U mH nH u j?? h?mV U mH nH u $? è ê : < > B D F Z \ ^ ? ? ? ? ? ? ? ¤ ? ? ??????¨?????????????xqcXO hwMG OJ QJ o( hwMG CJ OJ QJ o( hP v h W_ CJ OJ QJ o( h W_ OJ o( j h W_ OJ U ( h : ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u j?? h?mV U mH nH u jx? h?mV U mH nH u j h U mH nH u h mH nH u h mH nH o( u ( h ; ?CJ KH OJ PJ aJ mH nH u - hv7 h OJ mH nH o( u ¨ ? ? ? ? è ? t ? g ?l 4 ? ? ? ? ?4? l a?P?f4?T ? ? ??? ???"?$ ? ?$ ? ? ? kdr? ? ? $ $ If T ?0 ? ? ? ? ?

$ If a$ gdoU] $? \???dh VD8?WD‰ ^?\?`??a$gdwMG ? ? ? ? ? ? à ? ê ì ? ? ò ! ! ! ! ! ! ! ! ! -! ! "! V! X! ì????????????…?v???…?eW??? hX ò hwMG CJ OJ QJ o( ! j?? hX ò hwMG CJ OJ QJ U jRX hX ò hwMG OJ QJ U hi>? hwMG OJ QJ o( hX ò hwMG O J QJ o( jB, hX ò hwMG OJ QJ U h?_? hwMG OJ QJ o( j?ú h?_? hw MG OJ QJ U hwMG CJ OJ QJ o( hwMG OJ QJ o( h?_? hwMG B* OJ QJ o( ph? & j ¤ h?_? hwMG B* OJ QJ U ph? ? ? ? ? ? ? ? ? u

$ ?

$ $ If a$ gdoU] $ If T ?l 4 ? ?0 ? ? ? ? ? ? ?4? l a?P?f4?T ? ? ? ?l 4 ? ? ? ? ?4? l a?P?f4?T

? ?

dh

WD?`? gdwMG dh gdwMG g ?i? ???"?$ ? ? ? ?$ ? ? ? ? à g ? ??? ??#2% ? 2% ? ? ? kd + ? ? $

kd?ù ? ?

$ ? ? T

# ?

$ If ?0 ? ? ? ? ?

$ If a$ gdoU] g ??? ??#2% ? ? 2% ? ? ? l a?P?f4?T ? ó ?

$

kdNú ? ? ó

$

$ If T ?0 ? ? ? ? ? ê

?l ? ?4?

4

? ? ì ? ? ?

g ? ? ??#2% ? 2% ? ? ? l a?P?f4?T

kd-+ ?0 ? ?

$

$ If ? ?4?

T

?l ?

4

? ? ? ?

? ?

? ? ?

$ If a$ gdoU] ? ! ? ? If T ?l 4 ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a?P?f4?T

$ !

# ? ?v? ??#2% ? ? 2% ? ? ?

g

kd?W ? ?

ò $ $ ?0 ? ?

$ If a$ gdoU] g ??? ??#2% ? ? 2% ? ? ? l a?P?f4?T ! ! ! ! ó ?

$

kd(W ? ? ?

$

$ If T ?0 ? ? ? ? ?

?l ? ?4?

4

? ? ? ?

$ If a$ gdwMG g ??? ??#2% ? ? 2% ? ? ? l a?P?f4?T

$

kd?? ?

$

$ If T ?0 ? ? ? ? ?

?l ? ?4?

4

? ? ? ?

a$ gdoU] g kd ê $ $ If T ?l ?0 ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a?P?f4?T

$

$ If

! 4 ? ?

!

!

"!

?

?

#

?

?

??? ??#2% ? ? 2% ? ? ?

?

$ If a$ gdoU] g kdJ? ??? ??#2% ? ? 2% ? ? ? ? ? l a?P?f4?T "! 6! V! X!

$

$ If T ?0 ? ? ? ? ? \! ?

$

?l ? ?4? è

4

? ? ? ? ? è

e ? l a? ? f4?T ? ??N#?# ? ?# ? ? ?

kd?? $ ?0 ? ? ? ?

$ If ? ? ?

T ? ?4?

?l

4 ?

? ?

$ $

$ If a$ gdoU] dh a$ gdwMG X!

Z!

\!

^!

`!

h!

n!

?!

?!

?!

ò!

?!

"

"

-" ?" ' h? ?

?" ?" # ?à×????? ¨???|kXDX hü", B* H* OJ QJ aJ o( ph $ h? ? h? ? hü", B* OJ aJ o( ph

hü", B* OJ QJ aJ o( ph h?d. B* OJ aJ o( ph

hW:E QJ ^J hü", hW:E OJ QJ o( hü", hto~ OJ QJ o( hW:E OJ hW:E o(hiF? CJ OJ QJ o( ! j+? hX ò hwMG CJ

aJ OJ

o( QJ

h?d. OJ o(

QJ

o( QJ \!

hü", o(

hW:E OJ

QJ

hwMG OJ OJ QJ U

hX ò hwMG CJ ^! `! n! ?!

"

#

# ? Q

?

?

u

l

`

?

$ ? dh `? a$ gd?pU ?¤d ? `?¤gd?", ¤ ¤ gdW:E ?¤1$9D H$ WD? `?¤gd?", G$ :E dh gdwMG g kdG6 $ $ If T ?l 4 ? ??? ??N#?# ?0 ? ? ? ? ? ?# ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a? f4?T # # # # # "# 2# H# ?# ?# $ 6$ v$ ?$ X% j% ?( ?( ê) ì) ?)

¤ ?

¤

gdW ?

* * 0* 8* X* ^* ~* ?* ?* ?* ?* ?* ú* + $+ *+ ,+ F+ ?????-??? ?????-?~?k-?~?~?~?~?~?~?~?~?b h W_ OJ QJ o($hK?h)\ B* CJ QJ aJ o( ph h W_ B* CJ QJ aJ ph - h W_ B* CJ QJ aJ o( ph ! h W_ 5 ?B* CJ QJ aJ o( ph h W_ 5 ?B* o( ph h W_ B* OJ QJ o( ph h L; B* OJ QJ o( ph h?pU h W_ aJ o( j×6 hk N hk N 5 ?U ( h? ? hü", B* OJ QJ ^J aJ o( ph & # "# 2# H# \# |# ?# ?# ?# $ 6$ v$ ?$ ?$ X% l% ?% ?& ' .' d' ?' ?' ò' ( ?( ?( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?*`?* ?,`?, $ ??? ?? VDü?WDV ^???`?? a$ gd?D? ?( V) ?) ì) ú) 8* ^* ?* ?* ?* + ,+ F+ J+ ?+ ?+ ?+ ?+ ¤+ ?+ ?+ ù ù ? ù ù ù ù ù ù ù ù ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ If gd?P gd?P $ dh a$ $ ? @ h X ? ???VD? WD)?^?`???a$ gd <, ?*`?*gdK? ?*`?*F+ H + J+ \+ `+ r+ x+ ?+ ?+ ?+ ¤+ ?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ?+ è+ ê + ì+ ú+ ü+ ?+ , ,

, c

,

,

,

, h? h?/

.,

0,

X,

Z, h?P

\,

^,

ó?????????????????‰?‰?x?p??????h‰hx?p OJ ^J aJ mH o( sH

h?/ o( h:y? o(

h:y? o( h:y? o(

h:y? o( ! h:y? CJ

h:y?

h:y?

h:y?

h:y? o(

h?P h?P % h? ? hü", B* OJ QJ ^J aJ ph h? ? hü", B* ph hü", B* OJ QJ ^J aJ o( ph h?P h?P o( h W_ B* CJ o( ph? jn? h? ? h? ? 5 ?U &?+ ?+ ?+ ?+ ?+ ì+ ü+ ? ? ? 6 6 $ If gd?P $ If ? kd?K $ $ If T ?l ? ???r E?27? ? … S t ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a?±??T ü+ ?+ , , , 0, Z, E ? ? ? 6 6 $ If gd?P $ If ? kd?L $ $ If T ?l ? ???r E? 2 7 ? ? … S t ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a?±??T Z, \, `, b, d, x, E @ @ 8 dh gd?P gd?P $ $ If T ?l ? ???r E? 2 7 ? ? … S t ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a?±??T ^, `, b, d, j, v, x, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ¤, ?, ?, ?, ?, ?, è, ê, ì, ü, -

( h? ? E?

?

?

? @ kdnM

?

? ?,

? ?,

- ????????·??????????????~kXH - h?B? B* OJ B* OJ QJ ^J o( ph $hED hED B* OJ QJ ^J o( ph h?P OJ QJ ^J h?P 5 ?OJ 5 ?OJ QJ o(

QJ ^J QJ

^J o( ph $hED h?P o( ph - h?d. B* OJ QJ h?P 5 ?OJ QJ ^J h?P

h?P OJ QJ h?P 5 ?B* OJ QJ ph h?P 5 ?B* o( ph ? h?P CJ aJ o( h?P CJ aJ o( h?P hk N o( hk N o( h?P o( x, ?, ?, ?, ¤, ?, ?, ?, ?, ?, ê, ó ó ó ó ó ó ó ó e kd[N T ?l 4 ? ? 9??r ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a???f4?T

hé ? ó $ ? r $ If

$ ê, |

$ If ì,

a$ gd?P ê ?? 9?c ^ ? kdìN $ $ If T ?l 4 ?

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T ì, -

p × ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r ? ? ? ? ? ?

§ ( ? ? ? ? ? ?4? ? ? ? ? ?

-

-0-

4-ó ó

ó

ó

ó

ó

$

$ If

a$ gd?P

-

qaN>

-

-

&-

(-

*-

,-

.-

0-

2- 4- h0t

6-

8-

H-

R-

X-

????????????{

B* OJ

QJ

^J

o( ph

$hED h0t

B* OJ QJ ^J o( ph h?T? h?P B* OJ QJ ^J

- h?d. B* OJ ph? h?

QJ ^J o( ph h?P OJ QJ ^J

h?P OJ o( h0t

QJ

^J

!

OJ QJ ^J o( hWD? OJ QJ ^J o( h? J aJ mH sH - h?B? B* OJ QJ ^J o( ph

h?P OJ - h?

QJ

^J

- h?B? CJ

OJ

^

6 B* OJ ?? |

QJ

^J

o( ph

$hED h?P B* OJ ê kd P $ $ If

QJ T

^J o( ph ?l 4 ?

6-

8-

9?c ^ ?

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T 8- N- R- Z- h? ?

p × ? ? tó ? |? ? ? r ? ? ? ? ?- ó ó ? ?

§ ( ? ? ó ? ? ? ?4? ó ? ? ? ? ? ?

$

$ If

a$ gd?lY

$ $ If ?- ¤- ?§??|

a$ gd?P ?- ?- ?-

X?-

Z?-

f?-

h- r?- ?$ h?

t?-

v?-

zà-

|- ~- - ?- ?- ?í?í?í??§?§??|i??V?V????

6

h0t

B* OJ

QJ

^J

o( ph

$hED h0t

B* OJ

QJ

^J

o( ph

- h?d. B* OJ

QJ

^J

o( ph

h0t

OJ

QJ

^J

! h?T?

h0t

B* OJ

QJ

^J

ph?

h?

h0t

OJ

QJ

^J

o(

h0t

OJ

QJ

^J

o(

h?

h0t

OJ

QJ

^J

- h0t

CJ

OJ

^J

aJ

mH

sH

- h0t

B* OJ

QJ

^J

o( ph

$hED h0t

B* OJ T |

QJ ^J ?l 4

o( ph ?

?-

??J?? 9?c ^ ?

ì

kdBQ

$

$ If

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T ?- ?- ?- ?- ?? ?

p × ? ? ?ó ? ?? ? ?? r ? ? ? ? ?- ó ? ? ?

§ ( ? ? ó ? ? ? ?4? ó ? ? ? ? ? ?

?;$If WD? `?;gd?

6

$

$ If

a$ gd?lY

$ If |

$ If T

a$ gd?P ?l 4 ?

?-

??? 9?c ^ ?

ê

kdqR

$

$

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T à- ?- ê- ?- ò.

p × ? ? ?? . ? ? ? r ? ? ? ? ? ?

§ ( ? ? ? ? ? ?4? ? ? ? ? ?

.

.

.

.

.

.

.

.

???·¤??ti[M[<4

h?P

OJ

QJ

! h?T?

h?P

B* OJ

QJ

^J

ph?

h?

h?

6 OJ

QJ

^J

o(

h?

h?P

OJ

QJ

^J

o(

h0t

OJ

QJ

^J

o(

h?

h?P

OJ

QJ

^J

- h0t

CJ

OJ

^J

aJ

mH

sH

$ h?

6

h?P

B* OJ

QJ

^J

o( ph

$ h?

6

h?

6 B* OJ

QJ

^J

o( ph

$hED h?P

B* OJ

QJ

^J

o( ph

- h0t

B* OJ

QJ

^J

o( ph

$hED h?P

B* OJ

QJ

^J

o( ph

$hED h?

6 B* OJ

QJ

^J

o( ph

?-

?-

ê-

ò-

.

. ó

.

.

. ó ó

ó ó

ó

ó

ó

$ |

$ If T ?l

a$ gd?P 4 ?

.

. ?| ?? 9?c ^ ?

ì

kd?S $

$ If

L??? * ? p § ? ` × ( ?0 ? ? ? ? ? ? ? r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a???f4?T . -. 8. :. V. X. `. f. l. r. z. ?. ?. . ÷ ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? e kd?T $ $ If T ?l 4 ? ? 9??r ?0 ? ? ? ? ? ? ? r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a???f4?T

? ? ?

$ $ If a$ gd?P . X. ^. `. d. f. j. . ?. ?. ?. ?. ?. ?. ? d± hk N h:y? OJ QJ ^J hk N

? `? gd?P dh gd?P . -. *. 8. :. T l. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. . ?. ?. ?. ?. ? ?. è. ê. ì. ü. ?????????????????????±???????? q?q h:y? OJ QJ ^J hk N h:y? OJ QJ ^J o( hk N h?d. o(

hk N h:y? hk N h:y? o( o( hk N h?P OJ QJ ^J ( hé ? h?P o( h?P o( hé ? h?P CJ aJ o( $ . ?. T ?l 4 ? |

hk N h:y? OJ QJ ^J o( hk N h?d. OJ QJ ^J hk N h?P 5 ?OJ QJ hk N h?P 5 ?OJ QJ o

ê ?? 9?c ^ ?

kd\U

$

$ If

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T ?. ?. ?. ?. ?. ê ê

p × ? ? ?. ? ? ?. ? ? è. ? r ? ? ? ? ê. ó ? ? ?

§ ( ? ? ? ? ? ? ?4? ó ? ? ? ? ? ê

$ d?P $ If gd?lY

d?

$ If

a$ g

$ If |

$ If T

a$ gd?P ?l 4 ?

ê.

ì. ?? 9?c ^ ?

ê

kd?V $

$

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T ì. / /

p × ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r ? ? ? ? ? ?

? ( ? ? ? ? ? ?4? ? ? ? ? ?

/

/

$/ ?

,/

2/

4/ ?

ó ?

ó

ê

ê

ê

$

d?

$ If

a$ gd?P

$ If

gd?lY

$ /

$ If

a$ gd?P

ü.

/

/ / / "/ $/ 2/ 4/ 6/ F/ / ?/ / ?/ ?/ ?/ ?/ ?/ ?/ ?¤??????????¤???????????????…{r u h?Ko OJ o( h?

P/ ?/

T/ ?/

V/ ?/

`/ ?/

b/ ?/

l/ n/ ?/ ?/ h cp

|/ ~/ / ?/ ? ?/ è/ ?é???é??? h?Ko OJ h?

6 OJ

o(

h4>? hED o(

h?P

o(

hk N

h0t

OJ

QJ

hk N

h?d. OJ

QJ

^J

o(

hk N

h0t

OJ

QJ

^J

hk N

h0t

OJ

QJ

^J

hk N

h0t

OJ

QJ

^J

o(

hk N

h?d. o(

hk N

h0t

hk N

h0t

o(

hk N

h0t

OJ ?l |

QJ ^J 4 ?

o(

(4/

6/ ?J?? 9?c ^ ?

ì

kd?W

$

$ If

T

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T 6/ L/ P/ V/ b/ ê ê

p × ? ? n/ ? ? v/ ? ? |/ ? r ? ? ? ? ~/ ó ? ? ?

? ( ? ? ? ? ? ? ?4? ó ? ? ? ? ? ê

$ d?P $ If gd?lY

d?

$ If

a$ g

$ If |

$ If T

a$ gd?P ?l 4 ?

~/

/ ?? 9?c ^ ?

ê

kdùX

$

$

L??? * ? ? ` ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T / ?/ ?/ ê ê

p × ? ? ? ? ? / ?/ ? ? ?/ ? ? ?/ ? ? ?/ ? r ? ? ? ? ?/ ó ? ? ?

? ( ? ? ? ? ? ? ?4? ó ? ? ? ? ? ê

$ d?P $ If gd?lY

d?

$ If

a$ g

$ |

$ If T ?l

a$ gd?P 4 ?

?/

?/ ?| ?? 9?c ^ ?

ì

kd0Z

$

$ If

L??? * ? p ? ` × ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a???f4?T ?/ ?/ ?/ è/ ú/ ü/ 0 ? ? ? $ $ If T ?l ? ? t à ? ???? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p? ???? ?T $ dh $ If a$ gd?}? & F 1$ 9D H$ a$ gd?

? ( ? ? 0 D ? r ? ? ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? ?4? ? ? ? ? ? ? kdk[

} ?g? ???%?

?

?

?‰6? ?

gdk N

$

6 & F

gd?

6 {??`??gd4>? ? `? gd?P è/ ì/ *0 ,0 .0 00 20 H0 V0 X0 d0 p0 ?0 ?0 ì0 ?0 ?????????????th?h?th?h?hT?hT? o( u huC? h?Ko PJ aJ o( huC? h?Ko OJ ( hWD? OJ QJ aJ o( h?Ko OJ QJ aJ o( h?b, o( hs? h?Ko OJ QJ aJ o( - hs? hk N o( h?Ko QJ mH nH o( u - h? u h?Ko

?/ ú/ ü/ 0 0 0 0 "0 ?0 ?0 ?0 ?0 ?0 ?0 ?0 ê0 & hs? h?Ko OJ QJ aJ mH nH QJ aJ o( hè1? OJ QJ aJ o h?b, h?Ko o( h?Ko 5 ?OJ QJ aJ o( hk N QJ mH nH o( u h?

6 QJ mH nH o( u 0 0 0 "0 40

ó ¤ kd'\ ?g? ??E ?U?%? \ K t à ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a? ?T

60

$

? $ If T × ? ? ? ? ? ?

ó ?l

? ? r

4 ? 4? ?

? ?

?

?‰6? ? ? ? ?4?

dh

$ If

gdkR`

$

dh

$ If

a$ gd?b,

dh

If × t à ?0 ? ? ? ? l a? ?T

$ If ó T ?l

gd?}? ?

60 <

H0

X0

d0 ó

r ? ? ? $ ? ? ? ? ? l @ dh ? ? ? $ If

à ¤ kdó\ ?g? ??E ?U?%? \ K ? ? ?‰6? ? ? ? ? ? ? ? ?4? a$ gd?}?

r0

t0

?0

ó

$

ó $

? 4?

?

dh

If × t à ?0 ? ? ? ? l a? ?T

$ If < T ?l

gd?}? à ?

?0

?0

?0

°0

?0

?0

ì

à

r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

¤ kd?] ?g? ??E ?U?%? \ K ? ? ?‰6? ? ? ? ? ? ? ? ?4?

à $

$

? 4?

?

0

dh ?

$ If

gd?}? o

$

? c

l @ dh ?

$ If

a$ gd?}?

?0

?0

?0

?0

ì

dh $ If gd?}? kd?^ $ $ If T ?l ? ?g?0 ??E ?%? ? t à ?0 ? ? ? ? ? ? ?‰6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? ?T $ dh $ If a$ gd?}? ì0 ?0 ?0 1 b1 ~ r ^ = !? $ ? ?????dh If ¤x $ VDí?WD? ^???`?a$ gd?}? ? ?? dh ¤x $ If WDd `?? gd?Ko

dh $ If gd?}? kd0_ $ $ If T ?l ? ?g?0 ??E ?%? ? t à ?0 ? ? ? ? ? ? ?‰6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? ?T ?0 1 1 1 1 $1 &1 ,1 `1 b1 d1 f1 ?1 ?1 ?1 °1 ?1 ?1 ?1 ?1 ì1 ì?????-??…}xpk^N^C h?Ko CJ O J QJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h##? o( h? u h?Ko o( h?

6 o( h? u hX i o( hX i o( h4>? o( hs? h?Ko OJ QJ aJ o( hK? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ \ ?aJ o( h?b, CJ OJ QJ \ ?a J o( h?w? CJ OJ QJ \ ?aJ o( " hK? h?Ko CJ OJ QJ \ ?aJ o( % hs? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ \ ?aJ o( b1 d1 f 1 h1 j1 l1 n1 p1 r1 t1 v1 x1 z1 |1 ~ u u u u u u u u u u u u ? `? gd? d. kd?_ $ $ If T ?l ? ??0 ??E ?%? ? t à ?0 ? ? ? ? ? ? ?‰6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? ?T |1 ~1 1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ?1 ú1 ?1 Z2 \2 ^2 `2 b2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?a ??d? UD. ]?a `??gd?Ko

?a & F ?1

d? ?

UD. ]?a gdk N @ 1$ 9D

gd t4

gd?Ko ? `?

$ gd?d. ì1 ?1 ?1 ò1 ?1 ?1 ú1 ü1

H$ a$ gd4>?

2 J

2 OJ

(2 QJ

*2 aJ

62 o(

>2 F2 J2 T2 \2 d2 f2 z2 |2 ???????§??{?l?]N]?C h?Ko CJ OJ QJ o(h##? ?CJ OJ QJ aJ o( 5 hX i 5 ?C h t4 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h; U h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ OJ QJ hZ 0 aJ o( hX i o( h?w? h

o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ ?Ko CJ OJ QJ o( ! j?* hZ 0 hk N CJ OJ QJ U hX i o( h t4 o( jz` hZ 0 h t4 U

h t4 h t4 hs? h?Ko CJ OJ QJ o( b2 d2 f2 |2 2 2 ?2 ?2 ò2 ?2 3 3 3 "3 $3 &3 ?3 í ? ? ? ? ? ? ? í ? ? ? · ? ? ? í $ a$ gd?d. gd?Ko $ ?¨d? 9D `?¨a$ gd?Ko gd t4 gd?Ko

?2

?2

?2 ? ?

?2

?

? $ a$ gd t4

?a

d?

UD. ]?a gd?Ko

?a ??d? UD. ]?a `??gd?Ko |2 ~2 2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 ?2 3 ?????§?§???zm`SCS8 h?Ko CJ OJ QJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?w? CJ OJ QJ aJ o( h t4 CJ OJ QJ aJ o( h6 ? h?Ko o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h?? l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h t4 5 ?CJ aJ o( h??? h?Ko 5 ?CJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ aJ o( hs? h?Ko o( ! j?7

hZ 0 h t4 CJ OJ QJ U hZ 0 h?d. CJ OJ QJ U ^3 h3 p3 v3 |3 3 ?3 ?j?[?[|?|?|?|?|?Q??

hZ 0 h t4 CJ OJ QJ o(!j?r 3 3 3 3 3 -3 "3 $3 &3 ?3 ?3 ¤3 °3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 h?Ko CJ OJ QJ h t4 5 ?CJ

63 ?3 OJ

:3 P3 R3 ????????| QJ aJ o(

" h; U h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko o( hs? h?Ko o( ( j?b hZ 0 h t4 5 ?CJ- OJ QJ U aJ- " hZ 0 h t4 5 ?CJ- OJ QJ aJ- o( (j¨? hZ 0 h t4 5 ?CJ- OJ QJ U aJh?Ko CJ OJ QJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ o( ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 4 4 >4 @4 d4 h4 l4 ?4 ú4 5 5 5 5 -5 í è ? ? è è ? ? ? è è è ? ? ? í è ? ? è è

?a t4

d?

UD. ]?a gd?w? gd?Ko

$ a$ gd?d.

$ ?¨d? 9D

`?¨a$ gd?Ko

gd

?a ??d? UD. ]?a `??gd?Ko ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 ?3 4 4 4 4 4 4 4 $4 *4 <4 @4 `4 ?????-?-??ocVI9I. h?Ko CJ OJ QJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h t4 CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ " h?|? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ ?Ko 5 ?CJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ aJ hZ 0 h t4 5 ?CJ- OJ QJ aJ- o( ( b4 d4 f4 h4 j4 l4 |4 4 ?4 è4 ?4 ?4 ?4 ú4 ü4 5 5 5 QJ aJ o( h t4 5 ?CJ aJ o( h??? h o( hs? h?Ko o(jn? 0 h t4 U " hZ j?? hZ 0 h t4 5 ?CJ- OJ QJ U aJ- `4 ?4 ¤4 ?4 ?4 ?4 ?4 ?4 ?4 ?4 ?4 ?4 5 ??????§?§§~§~?§?§~?§?§?lb??WR Q h

J

h t4 o( j?? h?2? h?d. U h?Ko CJ OJ QJ " h t4 h?Ko 5 ?CJ OJ aJ o( h t4 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h; U h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o(

?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( hs? h?Ko o( j?m h?2? h?d. U h?2? h t4 o(j?? h?2? h?d. U h?Ko CJ OJ QJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ o( - 5 5 5 -5 5 65 F5 N5 X5 Z5 \5 ^5 `5 b5 p5 t5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 °5 ?ì?ì????? ?-???yiy^P^; ( j§ú h?2? h?d. 5 ?CJ- OJ QJ U aJhs? h?Ko CJ OJ QJ o( h?Ko CJ OJ QJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h t4 CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ h?|? h?Ko 5 ?CJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h t4 5 ?CJ aJ o( h??? J aJ o( h?Ko o( hs? h?Ko o( j?? h?2? h t4 U -5 5 ^5 `5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 ?5 66 86 :6 <6 >6 @6 B6 D6 F6 é é ú ú ú ? ú ? ? ? ? ? ? ? ? ? h?Ko 5 ?C H6 J6 á ? ? ú

?a ??d? UD. ]?a `??gd?Ko

?a ??d? UD. WD? ]?a `??gd?w? ? 9D `?¨a$ gd?Ko gd?Ko °5

$ a$ gd?d. ?5 ?5 ?5 ?5

$ a$ gd t4 ?5 ?5 ?5 ?5

$ ?¨d ú5 6 6

6 6

6 6 "6 &6 j±r&

6 26 46 86 H6 h?2? h t4 U

J6 ^6 `6 b6 h?2? h t4 o(

d6 f6 ???????????°?°??°?°?°?}oh]UJ j # h?2? h t4 U

h t4 h t4 t4 5 ?CJ OJ

hs? h?Ko CJ OJ QJ o( " h t4 h t4 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h; U h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o(

QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ

h OJ h l

QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( t4 5 ?CJ- OJ QJ U aJ- " h?2? h t4 5 ?CJ- OJ 6 ?6 ?6 ?6 ?6 ú6 ü6 7 7 -7 |7 ~7 ?7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? gdEOM d? gd?Ko & F gd?

hs? h?Ko o( ( j?n! h?2? QJ aJ- o( J6 d6 h6 j6 ?7 ?7 ¤7 ú ? ? · ? ? ?

6

$ d? 9D a$ gd?%? $ ?¨d? 9D `?¨a$ gd?%? $ ??d? 9D W D? `??a$ gd t4 gd?Ko gd t4 gd?d. f6 h6 l6 ?6 ¤6 ?6 ?6 ?6 ?6 ?6 ?6 à6 ?6 ?6 ?6 ?6 ú6 ü6 7 7 7 7 7 7 7 ???????????‰|l?‰?l?‰?‰VC $ hZ 0 h t4 B* CJ OJ QJ o( ph? * j??' hZ 0 h t4 B* CJ OJ QJ U ph? hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko o( h?

6 o( " h? ? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?%? 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h t4 5 ?CJ aJ o( h??? h?K o 5 ?CJ aJ o( hs? h?Ko o( hs? h?Ko CJ OJ QJ o( 7 7 -7 7 ,7 67 87 V7 `7 h7 l7 |7 ~7 ?7 ?7 ?7 ?7 ???????‰z?hzR? $ hZ 0 hEOM B* CJ OJ QJ o( ph? * j?4, h Z 0 hEOM B* CJ OJ QJ U ph? " h? ? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( hX i 5 ?CJ OJ QJ aJ o( hEOM 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( o( hs? h?Ko 5 ?aJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( ! j??* 7 ?7 ?7 ?7 ?7 ?7 è7 ê7 ò7 ?7 8 J h?Ko 5 ?CJ hZ 0 ú7 aJ o( OJ QJ h??l U h?Ko 5 ?CJ ?7 7 ?7 a ¨

h t4 CJ

8

8

8 8 8 -8 (8 *8 ,8 .8 ?????????????t???t????^K $ hZ 0 hEOM B* CJ OJ QJ o( ph? * j?é0 hZ 0 h?d. B* CJ OJ QJ U ph? hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?%? CJ OJ QJ aJ o( hEOM CJ OJ QJ aJ o( " hEOM QJ o( hEOM o( h?Ko o( h??l h?Ko 5 ?CJ h?Ko o( OJ QJ aJ o( h??l h?Ko OJ

h?Ko 5 ?o( ¨7 ê7

hs? h?Ko o( * jè{/

hZ 0

hEOM B* CJ

OJ

QJ

U

ph?

¤7

?7

8 9

8 "9 ? ?

*8 H9

.8 b9

28 48 f9 ? ? ?

68

?8 ? ?

?8 ?

?8

?8

?8 ?8 ? ?

à8 ? ? ? ? $ a$ ??`??gdEOM ? gd?Ko ? ?

? ? $ a$ gdEOM d?

?

? gdk N gd?Ko ??`??gd?Ko

? gdEOM

??UD?]??gd?Ko .8 08 28 48 68 88 D8 N8 P8 n8 x8 8 ?8 ?8 ?8 ¤ 8 °8 ?8 ?8 ?8 ?8 ?8 ?8 ê?????¨????x?i?i?i\Ji9!jO?4 hZ 0 h?d. CJ OJ QJ U " h? ? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ h?Ko 5 ?C J OJ QJ aJ o( hX i 5 ?CJ OJ QJ aJ o( hEOM 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ aJ o( h??l h?Ko 5 ?CJ aJ o( hs? h?Ko 5 ?aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( * j?@3 hZ 0 hEOM B* CJ OJ QJ U ph? ?8 ? 8 ?8 ?8 à8 ì8 ?8 9 9 9 -9 9 "9 $9 09 49 D9 H9 R9 T9 V9 `9 b9 ???????-???znaTD?D???? h?Ko o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ o( hEOM CJ OJ QJ aJ o( h?Ko CJ OJ QJ aJ " h?|? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ OJ QJ ?CJ aJ aJ o( o( " h??l h??l h?Ko 5 ?CJ h?Ko 5 ?CJ OJ aJ QJ o( aJ o( hEOM 5 ?CJ aJ o( h?Ko 5

h?Ko 5 ?o( OJ QJ o( ?9 à9 ?9 QJ aJ o( J

hs? h?Ko o( ! j??6 hZ 0 hEOM CJ OJ QJ U b9 d9 f9 h9 j9 v9 9 ?9 9 ?9 ?9 ?9 ?9 ü9 ?9 ?×??????{?l?]?]?]?P>] " h? ? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ

hZ 0 hEOM CJ ?9 ?9 ?9 ?9 h?Ko 5 ?CJ OJ o( hX i 5 ?C

OJ QJ aJ o( hEOM 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ aJ o( h??l h?Ko 5 ?CJ aJ o( hs? h?Ko 5 ?aJ o( * j?< h?2? hEOM B* CJ OJ QJ U ph? $ h?2? hEOM B* CJ OJ QJ o( ph? * j0m8 h?2? hEOM B* CJ OJ QJ U ph? f9 ?9 à9 ?9 : : : :

:

N: P: ? ? ?

R:

T: ? ?

V: í

X:

Z: ? ?

\: ?

^:

`:

b: ? ?

?:

?:

?: ú ? ? ? d? gd?Ko

? ? ? ? ??`??gd?

?

?

í Ko

??UD?]??gd?Ko : : :

$ a$ gd?d.

$ a$ gdEOM

gd?Ko

gdEOM

?9

:

: : ": >: H: J: L: N: P: `: b: p: : ?: ?: ¤?¤?¤|m??_RB?B?=?= h?Ko o( hs? h?Ko CJ OJ QJ aJ o( hEOM CJ OJ QJ aJ o( o( ?CJ h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ aJ aJ o( o( " h??l h??l h?Ko 5 ?CJ h?Ko 5 ?CJ OJ aJ

?: hEOM QJ o(

?:

?:

?:

ê×??? aJ

hEOM 5 ?CJ o(

aJ

hEOM 5

h?Ko 5 ?o( hs? h?Ko o( * j?VA h?2? hEOM B* CJ OJ QJ U ph? hEOM B* CJ OJ QJ o( ph? * jó-= h?2? h?d. B* CJ OJ QJ U ph? : ?: ¤: ?: ?: ?: ?: ?: ?: à: ?: ?: ò: ?: ü: ; ; ;

$ h?2? ?:

;

;

;

-;

;

";

$;

?×???????r?rcTrTrT?rTrT?r QJ aJ o( hEOM 5 ?CJ hX i 5 ?CJ OJ OJ QJ aJ o( QJ aJ o( h?Ko 5 ?CJ " h??l aJ o( h

?Ko 5 ?CJ

h?Ko 5 ?CJ OJ OJ QJ aJ o(

h??l h?Ko 5 ?CJ aJ o( h?v? ?aJ o( 5 hs? h?Ko 5 ?aJ o( *j¤F h?2 ? hEOM B* CJ OJ QJ U ph? $ h?2? hEOM B* CJ OJ QJ o( ph? * j??B h ?2? hEOM B* CJ OJ QJ U ph? ?: ¨: ?: ; "; $; @; D; H; ?; ?; ? ; ?; ¤; ?; ¨; ?; ?; ?; °; í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??WD? `??gd?nq ??`??gd?Ko gdEOM $ a$ gdk N $ a$ gdEOM gd?Ko

?a ??d? UD. ]?a `??gd?Ko

?a ??d? UD. ]?a `??gdEOM $; >; @; ?; ?; ?; ?; ; ?; ???? ??w?l?Z?L=?. ? 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?|? aJ o( hEOM 5 ?CJ aJ o( - hEOM B* CJ OJ QJ o( ph? ?2? hEOM B* CJ OJ QJ o( ph? …G h?2? hEOM B* CJ OJ QJ U Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( ?; ?; |< ?< ?< ?< ?< F= H= L= OJ o( h?

B; D; F; H; T; ^; z; ?; hED ?CJ OJ QJ aJ o( 5

?; h?%

h?Ko 5 ?CJ aJ o( " h??l h?Ko 5 ?CJ OJ QJ h?Ko 5 ?CJ aJ o( h??l h?Ko 5 ?CJ aJ o( * j°üJ h?2? hEOM B* CJ OJ QJ U ph? $ h * j ph? h?Ko 5 ?CJ OJ QJ aJ o( " h? ? h? °; ?; ?; ?; ?; ú; ?; < < -< .< t< P= \= ???????????????t??aN?G@ h?P

6 OJ

o( $ h? ? h cq B* QJ ^J aJ o( ph $ h cq h cq B* CJ QJ $ h?VE h?VE B* CJ QJ aJ o( ph $ h?VE h?P B* CJ QJ aJ - h?d. B* CJ QJ aJ o( ph $ hpj? h?P B* CJ QJ aJ o( ph CJ QJ aJ o( ph hM.? h?P o( h?P o( h?

aJ o( ph o( ph - h?%? B*

6 o( " hjN? h?d. 5 ?CJ OJ QJ aJ o( h?d. 5 ?CJ OJ QJ aJ o( °; ?; ; < t< ?< L= \= j= ?= ?= ?= ?= ?= ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? · q · F kd"*L $ $ If l ?* ? ??$?& ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p? ? ? $ $ 1$ If a$ gd?P gd?P & F gd?P & F ? ? ?x ^?x gd?

ú

?

6 & F

?*`?*gd?P ? X 1$ 9D

$

H$ a$ gd?

6

?= ?= ?= ?= ?= ?= ¤= ?????§?§??mUL9 % hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk /< h?P CJ / hpj? h?P 5 ?B* CJ$ OJ QJ \ ?^J aJ$ ph 2 hpj? h?P 5 ?B* CJ$ OJ QJ \ ?^J aJ$ o( ph , h?d. 5 ?B* CJ$ OJ QJ \ ?^J aJ$ o( ph h?P 5 ?OJ PJ QJ \ ?aJ o( ! hl, h?P 5 ?OJ QJ \ ?aJ o( - hl, h?P 5 ?OJ QJ \ ?aJ hl, h?P OJ QJ aJ o( h?P 5 ?QJ \ ?aJ o( h \ h?P 5 ?QJ \ ?aJ h? ! h?P o(

\=

`=

d=

j=

p=

t=

x=

=

¤= 6>

?= ¨= ?= ?= >> @> H> J> h?d. B* OJ aJ QJ aJ o( ph?

à= ?= ?= ì= ?= ?= ò= ?= ü= ?= > > > > 4> L> ^> `> p> ??????????????????o??_????Q o( ph - hü", B* OJ QJ aJ o( ph $ h?T? h?P B* OJ h?`?

h?pU h?pU h?d. h?pU h?pU o( h?pU o( hk/< h?P CJ ! h?VE h?P B* OJ QJ aJ ph % hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( $ h?VE h?P B* OJ QJ aJ o( ph h? ? h?P OJ QJ aJ o( & hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ ?= ?= à= ?= ?= ò= ? ? ? ? ?

$

$ 1$ If

ò= ?= ?= 6> A 3 " $ 1$ If a$ gd?P $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd?*L $ $ If ?? ??5¤0?? ?$Q ` ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6> @> J> L> `> f? h? ? ? U ? E 5 dh ¤x $ If XD2 gd?P ?¤d ? $ If `?¤gd?", ? kd?+L $ $ If ?l ?k? ??5 ó à\ ?$Q ? ???? í ???? ? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? P?p?( ? ? ? ? ? ? ? ? $ $ 1$ If a$ gd?P $ $ 1$ If a$ gd?P p> è> ? ? b? f? h? j? r? t? x? z? |? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??p]M<?pM<?pM<?p ! h?VE h?P B* OJ QJ aJ ph -h?`? B* OJ QJ aJ o( ph $ h?VE h?P B* OJ QJ a J o( ph & hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ % hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk/< h?P CJ $ hü", h?P B* OJ QJ aJ o( ph? ( h? ? hü", B* OJ QJ ^J aJ o( ph ' h? ? hü", B* H* OJ QJ aJ o( ph $ h? ? hü" , B* OJ QJ aJ o( ph h? ? hü", B* OJ aJ o( ph h? j? t? |? ?? ?? ?? ?? ?? ¤? ? ? ? ? ? ? ? ? … $ $ 1$ If a$ gd?P $ $ 1$ If a$ gd?P ^ kd?,L $ $ If ?l ?…?0 ??5 $Q [!???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p? ? ? ? ? ?? ?? ¤? ?? ?? ?? ?? °? ?? ?? ?? ?? ?? ?? à? ?? ?? í????? lb??]?H8 h?? h?P OJ QJ ^J aJ o( ) h? ? h?`? B* CJ OJ QJ ^J aJ ph h?v o( h?(? h?P aJ o( ( h? ? h?`? B* OJ QJ ^J aJ o( ph h?

a$ gd?P $ d? ?l ?X

? h?`? B* ph hWD? h?(? CJ OJ QJ ^J aJ h?v CJ OJ QJ ^J aJ o( & hk/< h?P 5 ?C J OJ QJ \ ?^J aJ % hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk/< h?P CJ ! h##? h?P B* OJ QJ aJ ph $h##? h##? B* OJ QJ aJ o( ph ¤? ?? ? kd?-L $ $ If ?l ?h?? ??5 5 ¨

8 0 0 à?$Q ???? ? ???? ???? ? ?& 6 ? ? ? ????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? l a? P?p?P ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ì? ? ? ?

? ??

s ???? ? ???? ? ? ? ? 4? ? ? ? @ $@ ? ?

? ? ?

 ? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

$ 1$ If $ 1$ If

gd?gS ? ? gdk60 $

dh $ If WD `? $ 1$ If a$ gd?P

gd?? ?? ê?

ì?

??

ü?

??

@ @ @ "@ $@ &@ 0@ 2@ 4@ 6@ >@ ?§?w?§?w; - h?v B* OJ QJ aJ o( ph o( hk/< h?P CJ -h?`? B* OJ QJ aJ QJ \ ?^J aJ ph . h?VE h?P 5 ?B* CJ B* OJ QJ aJ ph $ h?VE h?P B* OJ J o( ph & hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( $@ &@ $ If ?l ?h?? ??5 5 ¨

@@ B@ D@ V@ X@ ^@ ????§?wg?§^K? % hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( ph / h?VE h?P 5 ?B* CJ OJ OJ QJ \ ?^J o( ph ! h?VE h?P QJ aJ o( ph - h?gS B* OJ QJ a ?^J aJ ? kd1/L $

8 0 0 à?$Q ???? ? ???? ???? ? ?& 6 ? ? ? ????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? l a? P?p?P ? ? ? ? ? ? ? &@ 2@ 6@ @@ D@ X@ ? ? ?

? r@

s ???? ? ???? ? ? ? ? 4? ? ? ? ? ?

? ? ?

 ? ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

$ 1$ If a$ gd?P $ $ 1$ If a$ gd?P ^@ p@ r@ t@ |@ ~@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ è@ ?@ ò@ ?@ A A A A A $A ?????¤…¤t??…aP????? ??…= $ h?VE h?VE B* OJ QJ aJ o( ph !ha? h?P B* OJ QJ aJ ph $ ha? h?P B* OJ QJ aJ o( ph ! h?VE h?P B* OJ QJ aJ ph -h?`? B* OJ QJ aJ o( ph $ h? ? h?`? B* OJ QJ aJ o( ph & hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ % hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk/< h?P CJ ) h ?VE h?P B* CJ OJ QJ ^J aJ ph $ h?VE h?P B* OJ QJ aJ o( ph r@ t@ ~@ ?@ ?@ ?@ A 3 3 3 3 $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd¨0L $ $ If ?l ?h?? ??5 5 ¨

$

8 0 $Q ???? s ???? ? ???? ? ???? ` ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?@ è@ ò@ A A ? ? ? % ? kdí1L $ $ If ?l ?????5 8 0 0 x-?$Q ???? ? ???? ???? H ???? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ $ 1$ If a$ gd?P $ $ 1$ If a$ gd?P A A 2A FA JA PA TA ZA ^A ? ? ? ? ? ? ? ?

$ $ 1$ If a$ gd?P $A (A 0A 2A DA FA HA JA NA PA RA TA XA ZA \A ^A `A bA ?A ?A ?A ?????¤???¤???¤?{k^Q? # hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ o(h?O?h?aB B* aJ ph h?aB CJ OJ QJ ^J o( hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J o( hk/< h?P CJ hk/< h?P CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h?P CJ OJ QJ ^J o( & hk/< h?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ % hk/< h ?P 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( ! h?VE h?P B* OJ QJ aJ ph $ h?VE h?P B* O J QJ aJ o( ph -h?`? B* OJ QJ aJ o( ph ^A `A ? kd23L $ $ If ?l ?X?? ??5 5

8 0 0 x-?$Q ?? ? ???? ?? ? ?& 6 ? ? ? ????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? l a? P?p?P ? ? ? ? ? ? ? `A vA xA zA ?A ?A ? ?

???? ????

? ???? H ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

! ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4? ? ?A ? ? ? ? ?A ?A ?A ? ?

$ $ 1$ If a$ gd?P ?A ?A ?A ?A ¨A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A ?A üA ?A B B ????????????§??vc?VAVA ( h?T? h?aB B* OJ QJ aJ o( ph? h?aB OJ QJ ^J aJ o( $ h?VE h?aB B* OJ QJ aJ o( ph - h?aB B* OJ QJ aJ o( ph % h?VE h?aB B* OJ QJ ^J aJ ph ( h?VE aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h?aB CJ h?aB 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( & hk/< h?aB 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ % hk/< ?aB 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( ?A ?A ?A ?A ? 1 # $ $ 1$ If a$ gd?P $ $ 1$ If a$ gd?P kd·4L $ $ If ?l 4 ???? ??5 5

^J h?

h ?

8 0 ?$à Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?A B .B ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A ?A

$ $ If a$ gd?P $ 1$ If gdk60 $ 1$ If gd?P B ,B .B 0B 2B 8B :B <B @B NB PB fB hB ~B B ?B ?B ?B ?B ????????…?xhxhaVM< hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ hk/< hw ' CJ hw ' OJ QJ aJ o( hw ' aJ o( h?(? hw ' OJ QJ ^J aJ o( hw ' OJ QJ ^J aJ o( $ h?VE hw ' B* OJ QJ aJ o( ph - hw ' B* OJ QJ aJ o( ph " hw ' B* OJ QJ ^J aJ o( ph (h?f? hw ' B* OJ QJ ^J aJ o( ph hk/< hw ' CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h?aB CJ h?T? h?aB B* aJ o( ph? h?aB aJ o( .B 0B 2B <B ? 1 # $ $ 1$ If a$ gdH+* $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd 6L $ $ If ?l 4 ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? hB B ?B ? é é

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <B PB

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$gdWB? gdWB? gd?P ?B ?B ?B ?B ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kd{7L

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ¤B ?B ?B ?B ?B ?B üB ?B C C

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? C ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B ?B

C

C C

C -C ??????????}hVhF3F OJ QJ aJ o( ph " hw ' B* J ^J aJ o( ph hk/< hw ' CJ OJ QJ ^J aJ aJ o( h?aB OJ QJ ^J aJ o( OJ QJ aJ o( ph " h?aB B* J ^J aJ o( ph ?B ?B ?B ?

$ h?VE OJ QJ hk/< $ h?VE OJ QJ ?B ?B

hw ' B* OJ QJ ^J aJ o( ph

aJ

o( ph - hw ' B* (h?f? hw ' B* OJ Q

h?aB CJ h?aB OJ QJ aJ o( h?aB h?aB B* OJ QJ aJ o( ph - h?aB B* ^J aJ o( ph (h?f? h?aB B* OJ Q ? é ?

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P ?B

C

C

C ? dH+*

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

$ ? kd?8L $ $ If ?l 4

$ 1$ If a$ g ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

C C

8C

PC

hC

?

é

é

?

$ $ 1$ If a$ gdw ' $ 1$ If gdWB? $ 1$ If gd?P C 6C 8C NC PC fC hC jC lC rC tC vC zC ?C ?C C ?C ?C ?C ?C ? C ?C ?C ?C ?C àC ?C ò???ò??·??mfYfYfNE·?? hk/< h?aB CJ h?a B OJ QJ aJ o( h?aB OJ QJ ^J aJ o( h?aB aJ o( $ h?VE h?aB B* OJ QJ aJ o( ph - h?aB B* OJ QJ aJ o( ph " h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph (h?f? h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ hk/< hw ' CJ h?(? hw ' aJ o( hw ' aJ o( h?(? hw ' OJ QJ ^J aJ o( hw ' OJ QJ ^J aJ o( hC jC lC vC ? 1 # $ $ 1$ If a$ gdH+* $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd1:L $ $ If ?l 4 ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?C ?C ?C ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? vC ?C

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P ?C ?C ?C àC ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kd?;L

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?C

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C òC

D

D "D $D :D <D D °D ?D ?D ?D E E E E E ????¤?}??í?????? " aJ o( ph hk/< h?aB CJ OJ OJ QJ ^J aJ o( OJ QJ aJ o( ph

>D @D ?D ?D &E (E h?aB B*

FD ?D :E OJ

HD ?D <E QJ

JD êD NE ^J

ND ìD PE aJ

\D ^D tD vD ?D ?D ¤D ?D ¨D ? E E E tE í????????¤?}??í????????¤?}??í???? o( ph (h?f? h?aB B* OJ QJ ^J h?aB OJ aJ o( ph QJ aJ o( h?aB $ h?VE h?aB B*

QJ ^J aJ hk/< h?aB CJ h?aB aJ o( - h?aB B* OJ QJ 1àC ?C

D

$D

<D

?

é

?

?

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P <D >D @D JD ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kd?<L

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? vD ?D ?D ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? JD ^D

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P ?D ¨D ?D ?D ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kdB>L

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?D ìD E ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D ?D

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If E E ? a$ gdH+*

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P E 1 $ $ 1$ If

E # a$ gd?P $ ? kd??L $ $ If ?l 4 $ 1$ If ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? <E PE vE ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E (E

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If èE êE ìE F

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P tE òE ?E ?E

vE üE

xE

zE

E

?E

?E

?E

?E

?E

?E

?E

?E

?E

?E

F "F $F :F <F RF TF VF XF ^F `F bF dF hF vF ????????‰|‰|‰r?????? ??‰|‰|‰?????`??? " h?b, B* OJ QJ ^J aJ o( ph h?(? h?aB aJ o( h?a B OJ QJ ^J aJ o( h?aB aJ o( $ h?VE h?aB B* OJ QJ aJ o( ph - h?aB B* OJ QJ aJ o( ph " h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph (h?f? h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h?aB CJ h?aB OJ QJ aJ o( %vE x E zE ?E ? 1 # $ $ 1$ If a$ gdH+* $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd?@L $ $ If ?l 4 ?h?? ? ?5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?E ?E èE ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E ?E

$ $ $ $

1$ 1$ 1$ 1$

If If If If

$ If

gd zk gdH+* gdk60 gd?P èE êE ìE ?E ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kdSBL

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E

F

$F

<F

TF

?

é

?

?

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P TF VF XF dF ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kd?CL

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?F ¨F ?F ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dF xF

$ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If ?F ìF ?F G

$ $ 1$ If gdH+* gdk60 gd?P vF ?F G G

a$ gd?aB

xF

?F

?F

?F

¨F

?F

?F

?F

?F

?F

?F

?F

?F

?F

G

G G

G G G -G ,G .G >G @G PG RG ZG \G ^G `G fG jG lG pG ~G ?G ?????????????~?????????????~??????s??????~?? h?aB OJ QJ aJ o( $ h?VE h?aB B* OJ QJ aJ o( ph " h?b, B* OJ QJ ^J aJ o( ph (h?f? h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h?aB CJ h?(? h?aB aJ o( h?aB OJ QJ ^J aJ o( h?aB aJ o( - h?aB B* OJ QJ aJ o( ph ,?F ?F ?F ?F ? 1 # $ $ 1$ If a$ gdH+* $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd EL $ $ If ?l 4 ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?F G G ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F ?F

$ $ 1$ If a$ gd?aB $ 1$ If gdH+* $ 1$ If gdk60 $ 1$ If gd?P G

G

G G ? a$ gdH+*

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

$ ? kddFL $ $ If ?l 4

$ 1$ If ???? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? @G RG \G ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? G .G

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P \G ^G `G lG ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kd?GL

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?G °G ?G ? é é

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? lG G

$ $ If a$ gd?P $ 1$ If gd zk $ 1$ If gd?P ?G ?G ?G °G ?G ?G ?G ?G ?G ?G ?G ?G êG ìG H H H H JH LH NH PH VH ZH \H `H nH pH ?H ?H ?H H ?H ?H ?H ?H ?H ?H ?H ?H ?H ?H òH ???????§?§?y??l?l????§?§?y??l?l????§?§?y?? h?aB OJ QJ ^J aJ o( $ h?VE h?aB B* OJ QJ aJ o( ph - h?aB B* OJ QJ aJ o( ph " h?b, B* OJ QJ ^J aJ o( ph (h?f? h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h?aB CJ h?aB OJ QJ aJ o( h?aB aJ o( h?(? h?aB OJ QJ ^J aJ o( *?G ?G ?G ?G ? 1 # $ $ 1$ If a$ gdH+* $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd IL $ $ If ?l 4 ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? H H LH ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?G ìG

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P LH NH PH \H ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?-?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kduJL

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?H H ?H ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \H pH

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P ?H ?H ?H ?H ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kd?KL

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?H

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?H ?H

I

$I

?

é

?

?

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If I

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P òH

?H

I I J

"I I

$I ¤I

&I ?I

(I ?I

.I ?I

2I ?I

4I ?I

8I ?I

FI úI

HI üI

^I ?I

`I J

vI J

xI

?I

?I

?I

?I

?I

?

J J

J -J 6J 8J NJ PJ pJ rJ tJ ?????×?±?±|??????×?±?±|??????×?±?±|??????× $ h?VE h?aB B* OJ QJ aJ o( ph - h?aB B* OJ QJ aJ o( ph " h?b, B* OJ QJ ^J aJ o( ph (h?f? h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h?aB CJ h?aB OJ QJ aJ o( h?aB aJ o( h?aB OJ QJ ^J aJ o( 0$I &I (I 4I ? 1 # $ $ 1$ If a$ gdH+* $ $ 1$ If a$ gd?P ? kd+ML $ $ If ?l 4 ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? `I xI ?I ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4I HI

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If $ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P ?I ?I ?I I ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ?l 4 ?h?? ??5 5

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

?

kd?NL

$

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?I ?I üI ? é ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I ?I

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P üI

?I

J

J ? dH+*

$

1 $ 1$ If

# a$ gd?P

$ ? kdáOL $ $ If ?l 4

$ 1$ If a$ g ?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

! ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

J J

8J

PJ

rJ

?

é

?

?

$ $ If $ 1$ If $ 1$ If $ 1$ If 1 $ If ?l

a$ gd?P gdH+* gdk60 gd?P rJ 4

tJ

|J

?J

?J

? $

1 $ 1$ If

1 a$ gd?P ? kd<QL $

?h?? ??5 5

8 0 ?$

Q ???? ? ???? ! ???? ? ???? ` ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? tJ zJ |J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ¤J ?J ¨J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J àJ ?????????????n\G??????????? ( h?VE h?aB B* OJ QJ ^ J aJ o( ph " h?aB B* OJ QJ ^J aJ o( ph $hED h?aB B* OJ QJ aJ o( ph - h cq B* OJ QJ aJ o( ph hk/< h?aB CJ hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ h?aB CJ OJ QJ ^J o( hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J o( & hk/< h?aB 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ h?aB 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( % hk/< h?aB 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( ?J ?J ? J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ?J ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ L $ $ If ? ? l a? P?p? àJ ?J ?J ? K ?l ? ?0 ? ? ? ? ? ? ??5 $Q ????? ? ? ? ? ? ? $ 1$ If a$ gd?P [!???? 4? 4? ^ kd?R ? ?& 6

K K

K hK

K K K -K "K $K ,K ??????????…?u…?…?…?…l?c[K

6K

8K

<K

>K

BK DK LK NK - h cq B* OJ

PK QJ

RK aJ

bK d o( ph

h cq OJ QJ h cq OJ QJ o( h cq 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( & cq 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( h hk/< h cq CJ OJ QJ ^J aJ o( hk/< h?aB CJ hk/< h?aB CJ OJ QJ ^J aJ $ If ?l ?g?? ??5 5

hk/< h cq CJ hk/< h cq 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ cq CJ OJ QJ ^J aJ o( h?O? h cq B* aJ ph h cq CJ ?J ?J ?

% hk/< OJ QJ $

h ^J

kd\SL

¤0? ?$Q ???? ? ???? ? ???? ? ?& 6 ? ? ? ????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? l a? P?p?P ? ? ? ? ? ? ? ?J ?J úJ K K K í í á ? á ? ? $ $ 1$ If a$ gd?P

? K

? ???? ???? ? ? ? ? ? ? 4? ? ? ? ? K K -K $K 8K ? ? ? ?

~ ???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >K DK ? NK ? ? ? í

? ? ? ? ?

$

$ 1$ If

a$ gd?P

$

$ If

a$ gd?P

$?,$1$If `?,a$gd?P

NK

PK

RK

dK

?

3

'

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kdáTL

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$à Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?K ¨K ?K ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ó ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dK xK

$ 1$ If

gd zk

$ $ If a$ gd zk hK xK ¨K ?K ,L \L ^L `L jL lL nL pL L ?L ?L ????????????????????????????p???a? ( ph %h?f? h cq B* OJ QJ ^J aJ

?K ?L ph

?K ?L

?K ?L

èK ?L

ìK ?L

úK üK L L *L ?L ?L ?L ?L èL h?f? h cq B* aJ o

h cq OJ QJ h cq CJ OJ QJ ^J aJ o( - h cq B* OJ QJ aJ o( ph h cq OJ QJ o( # hk/< h cq CJ OJ QJ ^J aJ o( hk/< h cq CJ h cq OJ QJ aJ o( h cq aJ o( h cq OJ QJ ^J aJ o($h?f? h cq B* OJ QJ aJ o ( ph "?K ?K ?K èK ? 3 '

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kdJVL

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? L ,L \L ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ó ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? èK üK

$ 1$ If

gd zk

$

$ If

a$ gd zk

\L

^L ?

`L lL ? $ $ If

3 a$

*

$

$ If

a$ gd?P

?

kd?WL

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?L ?L ?L ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? lL L

$ $ If $ 1$ If

a$ gdH+* gdH+*

$

$ If

a$ gd?P

?L ?L ?L $ $ 1$ If

?L ? a$ gd zk

3

%

$

$ If

a$ gd?P

?

kd YL

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? M M 0M ó ê ?

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ó ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L èL

$ 1$ If

gd zk

$ If

gd zk

$ $ If a$ gd zk ?L M M M .M 0M 2M 4M @M DM RM TM jM lM ?M ?M ?M ?M M ?M ?M ?M ?M ?M ?M èM êM ?M ?M ?M üM ?M N N N N (N *N :N <N VN XN ZN ^N `N fN jN xN zN ??????°§?????????°§ ?????????°§{§?????????°§{§??? h?b, OJ QJ o($h?f? h cq B* OJ QJ aJ o( ph - h cq B* OJ QJ aJ o( ph h cq OJ QJ o( h cq CJ OJ QJ ^J aJ o( hk/< h cq CJ h cq aJ o( ( h?T? h cq B* OJ QJ ^J aJ o( ph? h cq OJ QJ ^J aJ o( h?T? h cq B* aJ o( ph? 00M 2M 4M @M ? 3 '

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kd[ZL

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? lM ?M ?M ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

~ ? ? ? ? ? ? ? ? ?

???? ? ? ? ? @M TM

$ $ If $ 1$ If

a$ gdH+* gd zk

$

$ If

a$ gd zk

?M

?M

M

?M

?

3

'

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kd?[L

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?M êM ?M ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ó ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?M ?M

$ 1$ If

gd zk

$

$ If

a$ gd zk

?M

?M

?M

N

?

3

'

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kd ]L

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? *N <N VN ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ó ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N N

$ 1$ If

gd zk

$

$ If

a$ gd zk

VN

XN

ZN

fN

?

3

'

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kdr^L

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?N ?N ¨N ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ó ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? fN zN

$ 1$ If

gd zk

$ $ If a$ gd zk zN ?N ?N ?N ?N ¨N ?N ?N ?N ?N ?N ?N ?N êN ìN O O O -O O $O &O ,O 0O >O @O VO XO nO pO O ?O ?O ?O ?O ?O ?O ?O ?O ? O ?O ?O ?O P P P

P P P P (P ,P BP DP ZP \P ¤P ?????????±?±??????????±?±??????????±? ±??????????±?±?????h?(? h cq OJ QJ ^J aJ o($h?f? h cq B* OJ QJ aJ o( ph - h cq B* O J QJ aJ o( ph h cq OJ QJ o( h?b, OJ QJ o( h cq CJ OJ QJ ^J aJ o( hk/< h cq CJ h cq OJ QJ ^J aJ o( h cq aJ o( 8¨N ?N ?N ? N ? 3 '

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kd?_L

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?N ìN O O ó ó

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? è ? ? è ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ó ?N ?N

$ 1$ If

gd zk

O

$ $ If ,O ?

a$ gd zk 3

O

-O '

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kd(aL

$

$ If

?l

4

?-?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? XO pO O ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,O @O

$ $ If $ 1$ If

a$ gdH+* gd zk

$

$ If

a$ gd zk

O

?O

?O

?O

?

3

'

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kd?bL

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?O ?O ?O P ó ó

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? è ? ? è ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ó ?O ¤O

$ 1$ If

gd zk

$ P

$ If P ?

a$ gd zk 3

P

P '

?

$

$ If

a$ gd zk

$

$ If

a$ gd?P

?

kd?cL

$

$ If

?l

4

?h?? ??5 5

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ,P DP \P ¤P ó ó

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? è ? ? è ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ó P *P

$ 1$ If

gd zk

$

$ If

a$ gd zk

¤P

?P

¨P

?P

?

1

%

?

$ $ If a$ gd zk ?h?? ??5 5

$

$ 1$ If

a$ gd?P

?

kd9eL

$

$ If

?l

4

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ~ ???? ? ???? ` ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¤P ?P ¨P ?P ?P ?P ?P ?P ?P èP ?P Q "Q $Q &Q *Q ,Q 2Q 6Q DQ FQ \Q ^Q tQ vQ ?Q ?Q ?Q ?Q ?Q ?Q ?Q °Q ?Q ?Q ?Q ?Q ?Q ?Q R R R R ??????????????????????????????????????¤??} hk N OJ QJ o( hk N CJ OJ QJ ^J aJ o( h?(? h cq aJ o( h cq OJ QJ ^J aJ o( h cq aJ o($h?f? h cq B* OJ QJ aJ o( ph - h cq B* O J QJ aJ o( ph h cq OJ QJ o( h?b, OJ QJ o( h cq CJ OJ QJ ^J aJ o( hk/< h cq CJ *?P ?P ?P èP Q "Q ó ó è è ó

$ 1$ If

gd zk

$

$ If

a$ gd zk

"Q

$Q

&Q

2Q

?

1

%

?

$ $ If a$ gd zk ?h?? ??5 5

$

$ 1$ If

a$ gd?P

?

kd?fL

$

$ If

?l

4

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ^Q vQ ?Q ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ó ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2Q FQ

$ 1$ If

gd zk

$

$ If

a$ gd zk

?Q

?Q

?Q

?Q

?

1

%

?

$ $ If a$ gd zk ?h?? ??5 5

$

$ 1$ If

a$ gd?P

?

kd?gL

$

$ If

?l

4

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ` ???? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ?Q ?Q R ó è è

? ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? è ? ?

? ?

~ ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Q ?Q

$ 1$ If

gd zk

$

$ If

a$ gd zk

R

R

R

R

?

1

%

?

$ $ If a$ gd zk ?h?? ??5 5

$

$ 1$ If

a$ gd?P

?

kdJiL

$

$ If

?l

4

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ~ ???? ? ???? ` ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? R R "R $R 6R 8R JR LR rR tR |R R ?R ?R ?R àR ?R ?R òR ?R ?R S ?????????-‰{k?-‰]L?? h9\- 5 ?OJ QJ aJ o( h ò hk N CJ OJ QJ ^J aJ h ò hk N OJ QJ aJ o( h? ¨ hk N OJ QJ ^J aJ o( h? ? hk N OJ QJ aJ o( & hk/< hk N 5 ?CJ O J QJ \ ?^J aJ hk N 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( % hk/< hk N 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk/< hk N CJ hk N OJ QJ ^J aJ o( hk N aJ o($h?f? hk N B* OJ QJ aJ o( ph - hk N B* OJ QJ aJ o( ph R $R 8R LR rR ó è è ó

$ 1$ If

gd zk

a$ gd zk ?¤d ? $ If `?¤gd?? ?h?? ??5 5

$

$ If

rR $

tR

?R

?R

? a$ gd?P ?

1 kd?jL $

! $ If ?l 4

$ 1$ If

¤0 ?$

Q ???? ? ???? ~ ???? ? ???? ` ???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p?< ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?R àR ?R ?R ?R S S ? ? ? 5 ? ? ^ kd?lL $ $ If ?l ?X?0 ??5 $Q [!???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p? ? ? ? ? $ $ 1$ If a$ gd?P ^ kd lL $ $ If ?l ?I?0 ??5 $Q [!???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p? ? ? ? ? S S S S -S S *S ,S FS VS `S dS zS |S ~S S ?S ?S ?S ?S ?S ?S ?S ????§???§ ???‰?rbTITI; h?(? h? ¨ OJ QJ aJ o( h? ¨ OJ QJ aJ o( h?(? h9\OJ QJ aJ o( h{C? h9\- OJ QJ ^J aJ o( h{C? h9\- OJ QJ aJ o( hk/< h9\- CJ ( h ?T? h9\- B* CJ OJ QJ ^J o( ph? - h cq B* OJ QJ aJ o( ph - h? ¨ B* OJ QJ aJ o( ph $hED h9\- B* OJ QJ aJ o( ph hk/< h9\- CJ OJ QJ ^J o( h9\- OJ QJ aJ o( % hk/< h9\- 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( S FS |S ~S S ?S ?S ? ? | n n ^ $ 1$ 9D G$ H$ If gd cq $ $ 1$ If a$ gd?P w kd?mL $ $ If ?l 4 ???F ??5 ? ?$à&Q ? ???? ? ???? ? ?& 6 ? ? ?

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? 4? 4? l a? P?p?? ? ? ? ? ? $ 1$ If gd?P ?S ?S ?S ?S ?S ?S ?S ?S ?S ?S üS T T T T T T T "T (T *T ,T .T 4T 6T ?êá??°?????}?m???m?Xá?G° h{C? h9\- B* QJ aJ o( ph ( h?}? h9\- B* OJ QJ ^J aJ o( ph - hX i B* OJ QJ aJ o( ph - h?&e B* OJ QJ aJ o( ph - h? ¨ B* OJ QJ aJ o( ph $ h?}? h9\- B* OJ QJ aJ o( ph h{C? h9\- OJ QJ ^J aJ o( h{C? h9\- OJ QJ aJ o( % hk/< h9\- 5 ?CJ O J QJ \ ?^J o( hk/< h9\- CJ h cq h9\- aJ o( h? ¨ OJ QJ aJ o( ? S ?S ?S ?S *T ? y y n

$ 1$ If ?F ??5 ? ?$ &Q ?

gd?P

$ ?

$ 1$ If ????

a$ gd?P

w

kd?nL

$

$ If ? ?& 6

?l ?

4 ?

??

? ????

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? 4? l a? P?p?? y

4? ? n ? ? ? ? *T ,T .T 6T ?T ? y

$ 1$ If ?F ??5 ? ?$ &Q ?

gd?P

$ ?

$ 1$ If ????

a$ gd?P

w

kd~oL

$

$ If ? ?& 6

?l ?

4 ?

??

? ????

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? 4? 4? l a? P?p?? ? ? ? ? ? 6T BT DT FT VT ZT jT nT T T ?T ?T ?T ?T ?T T ¤T ?T ?T ?T ?T ?T ?T ?T ?T ?T ?T ?T ?T T ?T èT êT ?T ?T ?á????·??????·???????????????ziY?? h{C? h9\- OJ QJ ^J aJ o( h{C? h9\- B* QJ aJ o( ph % hk/< h9\- 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk/< 9\- CJ $ h?}? h9\- B* OJ QJ aJ o( ph h9\- B* QJ aJ o( ph h q B* QJ aJ o( ph h? ¨ B* QJ aJ o( ph hX i B* QJ aJ o( ph hk N B* QJ aJ o( ph h?}? h9\- B* QJ aJ o( ph "?T àT ?T êT U ? y n

? à

h c

y

$ 1$ If ?F ??5 ? ?$ &Q ?

gd?P

$ ?

$ 1$ If ????

a$ gd?P

w

kdqpL

$

$ If ? ?& 6

?l ?

4 ?

??

? ????

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? 4? 4? l a? P?p?? ? ? ? ? ? U U (U ,U 0U 4U @U DU HU `U fU ?zqeYzqYzqYzqYRB hè1? h9\- OJ QJ ^J

?T hU aJ

?T xU o(

üT |U

U ~U

U ?U

U ?U

U ?U

U ??????·¤?

h?(? h9\h?(? h9\- OJ QJ o( hè1? h9\- OJ QJ o( h9\- OJ QJ o( h cq OJ QJ o( h?}? h9\- B* OJ QJ o( ph h{C? h9\- OJ QJ ^J aJ o( % hk/< h9\- 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk/< h9\ - CJ $ h?}? h9\- B* OJ QJ aJ o( ph h? ¨ B* QJ aJ o( ph h9\B* QJ aJ o( ph h?}? h9\- B* QJ aJ o( ph U U U U ?U ?U ? y y p e

$ 1$ If ? $ If ? ?F ??5 ? ?$ &Q ?

gd?P gd?(?

$ ?

$ 1$ If ????

a$ gd?P

w

kddqL

$

$ If ? ?& 6

?l ?

4 ?

?

? ????

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? l a? U ?U B* OJ h9\h?&e h cq h{C? J QJ

4?

4? ?U U ?U ? $h?R? h9\^J aJ o(

P?p?? ? ? ? ? ? ?U ?U ?U ?U ?U ?U °U ?U ?U ?U ????±??|kZG4?? QJ aJ o( ph? $ hè1? h9\- B* OJ QJ aJ o( ph >* CJ OJ QJ ^J aJ o( hX i >* CJ OJ QJ >* CJ OJ QJ ^J aJ o( >* CJ OJ QJ ^J aJ o( $ h?}? h9\- B* OJ QJ aJ o( ph h9\- OJ QJ ^J aJ o( h{C? h9\- OJ QJ aJ o( % hk/< \ ?^J o( hk/< h9\- CJ ( h?}? h9\- B* OJ QJ ^J aJ

h9\- 5 ?CJ o( ph

O

?U

?U

?U

?U

°U

?U

?

y

y

h

y

? ?$ &Q ?

$

$ 1$ If

a$ gd?P ?

w kdWrL ????

?i $ 1$ If WD2 `?i gdè1 $ $ If ?l 4 ???F ??5 ? ? ???? ? ?& 6 ? ?

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? 4? l a? P?p?? y

4? ? y $ $ 1$ If a$ gd?P ? ?& 6 ? w ? kdJ ? ? ? ? ?U ?U ?U ?U ?U ? y

sL $ ?$ &Q ?

$ If

?l

4

???F ??5 ? ? ????

? ????

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? 4? 4? l a? P?p?? ? ? ? ? ? ?U ?U ?U ?U ?U ?U ?U ?U ?U ? U ?U àU ?U ?U ?U èU ìU ?U úU V V -V V "V &V *V ??????????????????w???gWG h?mW h?P OJ PJ QJ aJ o( h?v? 5 ?OJ PJ QJ \ ?aJ o( h?P 5 ?OJ PJ QJ \ ?aJ o( ( h? x h9\- B* OJ QJ ^J aJ o( ph % h? x h9\- B* OJ QJ ^J aJ ph % hk/< h9\- 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( hk/< h9\- CJ - h9\- B* OJ QJ aJ o( ph? hk/< h9\- CJ OJ QJ ^J aJ hk/< h9\- CJ OJ QJ ^J o( & hk/< h9\- 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ ?U ?U ? U ?U ‰ { {

$ $ 1$ If ?$&Q ?

a$ gd?P v ?

kdKtL $ ????

$ If

?l ???F ??5 ? ? ???? ? ?& 6

?

?

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? 4? 4? l a? P?p?? ? ? ? ? ? ?U ?U ?U ?U èU ?U ? ? ? 5 ? ^ kd vL $ $ If ?l ???0 ??5 $&Q [!???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p? ? ? ? ? $ $ 1$ If a$ gd?P ^ kdDuL $ $ If ?l ???0 ??5 $&Q [!???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p? ? ? ? ? ?U üU

V V

-V "V

$V t

&V ?

BV

HV t

NV ?

TV

ZV

`V ? t

?

? t

? t

?

$ $ If a$ gd? ? dh gd?P gd?P ^ kd?vL $ $ If ?l ??? 0 ??5 $&Q [!???? ? ?& 6 ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? 4? 4? l a? P?p? ? ? ? ? $ 1$ If gd?P $ If gd?P *V .V @V BV ?V ?V ?V ?V ?V ?V àV êV ìV ?V W W

W *W 6W 8W BW DW NW ?W ò?×??¤?¤??¤?¤?j?j??XCXC ( h cq hFs ? B* CJ OJ QJ aJ o( ph " hFs? B* CJ OJ QJ aJ o( ph ( h cq h D@ B* CJ OJ QJ aJ o( ph h cq h?v? CJ OJ QJ aJ o( ( h cq h?v? B* CJ OJ QJ aJ o( ph " h D@ B* CJ OJ QJ aJ o( ph h cq h?v? CJ OJ QJ o( $ h cq h?v? B* CJ OJ QJ o( ph h?P 5 ?CJ OJ PJ aJ o( h. ? h?P 5 ?aJ o( h?P OJ PJ QJ aJ o( `V fV lV rV |V ?V ó ó ó ó ó

$

$ If 1

a$ gd? ? 1

?V

?V

?V

?V

?V

?V

=

1

1

$ $ If ?? ??? Z *

a$ gd? ?

?

kd?wL

$

$ If

T

?

?9

~ ?-?$? O ? ? ?V *? ? ? ? ?4? 1 ? ? ? a?

T ? ?

 ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? àV ìV ó ó ó ? kd§xL $ $ If T ?

? ? ? ? ? ?T ?V ?V ?V ó ?9?? ??? Z

~ ?-?$? O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?4? ? ? ? a?

T ? ? ? ?T ? ? ? ?

$

$ If

a$ gd? ?

ìV

?V

W

W ó

W

.W

6W

ó

ó

ó

?

?

$

$ If

a$ gd D@

$ 1

$ If

a$ gd? ?

6W

8W

DW

VW

\W

=

1

1

$ $ If ?? ??? Z *

a$ gd? ?

?

kd?yL

$

$ If

T

?

?9

~ ?-?$? O ? ? ?W ? ? ?W ? ó ? ? ? ? ? ? ? ó

 ?0 ? ? ? ? ó ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?4? ? ? ? ? a?

T ? ? ? ?T ? \W ? ? ? dW nW

$

$ If

a$ gd? ?

$ 1

$ If

a$ gd-6?

?W

?W

¤W

?W

?W

=

1

1

$ $ If ?? ??? Z *

a$ gd? ?

?

kd?zL

$

$ If

T

?

?9

~ ?-?$? O ? ? ?W ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?W ?W ?W èW êW

 ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?4? ? ? ? a?

T ? ? ? ?T ? ?W ? ? ? ?W ?W

X Y

X X @X DX HX JX LX ?X ?X ?X ?X ?X ?X ?X ?X ?X ?X ,Y .Y ^ bY dY ??????????????????????????vi^S^ h?(? CJ OJ QJ o( hFs? CJ OJ QJ o( h?x h?P B* aJ ph? hl, h?P CJ OJ QJ o( - hl, h?P 5 ?OJ QJ aJ o( h?v? ?OJ QJ aJ o( ( h cq h T} B* CJ OJ QJ aJ o( 5 ph " h T} B* CJ OJ QJ aJ o( ph ( h cq hFs? B* CJ OJ QJ aJ o( ph " hFs? B* CJ OJ QJ aJ o( ph h cq hFs? CJ OJ QJ aJ o( ?W ?W ?W ?W èW ó ó ó ?

$

$ If

a$ gd? ?

$ %

$ If

a$ gd-6?

èW

êW

X

X

X

=

1

1

$

$ If

a$ gd-6?

$ $ If ?? ??? Z *

a$ gd? ?

?

kd?{L

$

$ If

T

?

?9

~ ?-?$? O ? ? @X *? ? ? ? ?4? ó ? ? ? a?

T ? ?

 ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? JX LX ó ó ó ? kdw|L $ $ If T ?

? ? ? ? ? ?T X $X .X 1 ?9?? ??? Z

~ ?-?$? O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?4? ? ? ? a?

T ? ? ? ?T ? ? ? ?

$

$ If ?

a$ gd-6? ?

LX

tX

?X ?

?X

?X

?X ?

°X

?X

?X ?

ó ?

ó

$

$ If

a$ gd-6?

$ $ If *

$ If 5 T

a$ gd? ? ?

?X 5

?X

?X

?X 5

?X

?X

?X

= dh gd?P

5 ? kdk}L

5 $

?9?? ??? Z

~ ?-?$? O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?4? ? ? ? a?

T ? ? ? ?T ? ?X ? ? ? úX Y

Y ó

Y

"Y

,Y

ó

ó

ó

ó

ó

$

$ If 1

a$ gd?P 1

,Y

.Y

VY

fY

vY

?Y

=

1

1

$ $ If a$ gd?P ? kd_~L $ $ If T ? ?? ?? H ?I?$& &8 ? &? &? ?0 ? ? ? ? ? °$ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? dY fY lY rY tY vY |Y ?Y ?Y ?Y ?Y ?Y Y ?Y ?Y òY Z

?? &j ? ? ? a? Z

? ? ? ?T

Z P

Z tZ |Z ~Z ?Z ?Z ?Z ?Z ?Z ?Z ?Z ???????????????????¨???~yqe ( h h? h?P @? B* OJ QJ aJ o( ph h?P 5 ?QJ \ ?aJ o( h? ! h?P o( h?P o( h?P CJ PJ o(h##? h?&? aJ h##? h?&? CJ OJ QJ o( h ?&? CJ OJ QJ o(h##?hFs? aJ h##? hFs? CJ OJ QJ o( " hFs? B* CJ O J QJ aJ o( ph h##? h?P aJ hFs? CJ OJ QJ o( h?(? CJ OJ QJ o(h##?h?P CJ OJ QJ o( -?Y ?Y ?Y ?Y Y ó ó ó 1 ? kd{? L $ $ If T ? ???? ?? H ?I?$& &8 ? &j &? &? ?0 ? ? ? ? ? ? ? °$ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? a? ?T

Z

$ Z

$ If Z Z ó

a$ gd?P ?

Y

?Y

òY

Z ?

?

?

?

$

$ If

a$ gd-6?

$ 1

$ If

a$ gdFs?

Z

Z

TZ

dZ

tZ

=

1

1

$ $ If a$ gd?P ? kd?L ?? ?? H ?I?$& &8 &? &? ? ? ? °$ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? tZ |Z ?Z ?Z ?Z ó ? kd??L $ ?? H ?I?$& &8 &? &? ? ? ? °$ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

$

$ If

T

? ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ó &j ? ? ? a?

??

? ? ? ó $ If

? ? T

? ? ?

? ? ? ?4? 1

? ? ? ?T ????

? ? ?

? ?

? ?

 ? ?0 ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ?4?

&j ? ? ? a?

? ? ? ?T

$

$ If ? ‰

a$ gd-6? à ?

?Z

?Z

?Z à ?

?Z

?[

?[ à ?

]

@]

B]

L] à

l]

?]

¨] ?

÷

?l ??? ??l$q$ ?4? 4? l a? g p? ? ? $ d? $ 1$ If

? q$ 6

?

?

?

? F kd??L $ $ If ? ? ? ? ? ?

a$ gd?P

?¤dh 8$ `?¤gd?P 7$ & F gd?P dh gd?P

?Z ?Z ?Z ?Z ?Z êZ ?Z [ [ &[ ([ D[ N[ V[ X[ `[ b[ [ \ \ "\ &\ *\ .\ @\ D\ F\ ?\

f[ ?\

j[ ?\

n[ ?\

x[ ?\

z[ \

|[ ?\

?[ ?\

?[ ?\

?[ ?\

?[ ]

?[ >]

? ?

?????????????????????????????????????????????? ? h?-? h?P OJ QJ aJ o( h?c~ @? OJ QJ aJ o(h?&? @? OJ QJ aJ o( hp h?P @? OJ QJ aJ hp h?P @? OJ QJ aJ o( % h h? h?P @? B* OJ QJ aJ ph ( h h? h?P @? B* OJ QJ aJ o( ph "h?&? @? B* OJ QJ aJ o( ph 1>] @] B] L] ? ] ?] ¨] ?] ?] ?] ?] ?] ?] ú] ü] ?] ^ ^ ^ -^ 2^ 8^ :^ <^ P ^ V^ X^ Z^ \^ ^^ f^ |^ ?^ ?^ ?^ ?^ ?^ ?^ _ _ P_ `_ ??????????????????????????????????x?????i h?d. @? CJ OJ QJ aJ o(#h##? h##? @? CJ OJ QJ aJ o( hk N @? CJ OJ QJ aJ o(#h##? h?P @? CJ OJ QJ aJ o(

5 ?o( h? ! h?P o( h?P o( h?P OJ QJ aJ o( QJ aJ o( h?-? h?P OJ QJ aJ ] ?] v a a $ If a$ gd?P ?l ??? ??R ? \

h?P

h9 x h?P OJ QJ aJ o( h? F h?P OJ h? F h?P OJ QJ aJ )¨] ?] ?] ?] ? a P $ d? $ 1 $?¤d? $ 1$ If `?¤a$gd?P kd<?L $ $ If ‰

l$W ???? ???????? ? ? ? ? l a? g p?? a a

- ???????? ???????? ^ ? q$ 6 ? ? ? ???????????????? ? ????????????? ? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ? ? ?] ?] è] ?] ?] ü] v a P $ d? $ 1$ If a$ gd?P $?¤d? $ 1$ If `?¤a$gd?P kd)?L $ $ If ‰ ?l ?T? ??R ? \

l$W ???? ???????? ? ? ? ? l a? g p?? a a

- ???????? ???????? ^ ? q$ 6 ? ? ? ???????????????? ? ????????????? ? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ? ? ü] ?] ^ ^ ^ ^ v a P $ d? $ 1$ If a$ gd?P $?¤d? $ 1$ If `?¤a$gd?P kd…L $ $ If ‰ ?l ?T? ??R ? \

l$W ???? ???????? ? ? ? ? l a? g p?? a a

- ???????? ???????? ^ ? q$ 6 ? ? ? ???????????????? ? ????????????? ? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ? ? ^ -^ *^ .^ 2^ :^ v a P $ d? $ 1$ If a$ gd?P $?¤d? $ 1$ If `?¤a$gd?P kd?L $ $ If ‰ ?l ?T? ??R ? \

l$W ???? ???????? ? ? ? ? l a? g p?? a a

- ???????? ???????? ^ ? q$ 6 ? ? ? ???????????????? ? ????????????? ? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ? ? :^ <^ H^ L^ P^ X^ v a P $ d? $ 1$ If a$ gd?P $?¤d? $ 1$ If `?¤a$gd?P kd??L $ $ If ‰ ?l ?T? ??R ? \

l$W ???? ???????? ? ? ? ? l a? g p??

- ???????? ???????? ? q$ 6 ? ? ? ???????????????? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ? ? X^ Z^ |^ h_

^ ????????????? ?

?

` & F

`

*`

v

n

b $

b

W

E

dh 9D H$ a$ gd?P ? ?XWD? `?Xgd?P ? ??dh `??gd?P & F gd?P ‰ kd??L $ $ If

?l

?T? ??R ? \

l$W ???? ???????? ? ? ? ? l a? g p??

- ???????? ???????? ? q$ 6 ? ? ? ???????????????? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ? ? `_ d_

^ ????????????? ?

?

`

` ` ` P` T` ?` ?` ?a ?a b $b Rb Tb Xb lb pb ?b ?b ?b ?b ?b b ?b °b ?b ???????sg]??QG?Q ?Q?Q?Q?Q?Q h?u h?P \ ?aJ h?u h?P \ ?aJ o( j h?P 5 ?U h <hO h?P \ ?aJ o( h<hO h?P \ ?aJ mH sH - h<hO h?P \ ?aJ mH o( sH - h<hO h?P \ ?aJ mH

o( sH

h?P

5 ?o(

$ j

h?P

U

\ ?aJ

mH

nH

o( u

- h?P

B* OJ

QJ

aJ

o( ph?f h

$ h? Y h?P B* OJ QJ aJ o( ph? #h##? h?P @? CJ OJ QJ aJ o( BOY @? CJ OJ QJ aJ o( *` P` ?` ¨` ?` a Va ?a ¤a ?a ?a ?a b Tb lb ?b ?b ?b ?b c ? ? ? · · · · · · · ? ? ? ? ? ? ? ? $ & F

?

dh & F & F & F ? dh

9D °

H$ a$ gd?P dh 9D

$ H$ a$ gd?P $ $

9D

H$ a$ gd?P

dh d

9D H$ a$ gd?P ? d $d .d 8d >d í ? ? ?

dh ?

WD? `? í

gd?P í ?

c

Jc

?c ? ?

?c

?c

d ? ?

d

$ ?;WD `?;gd?P ? & F dh & F 9D H$ a$ gd?P $ $

$ 1$ If

a$ gd?P

dh

9D

H$ a$ gd?P

?b

?c

?c

?c

èc

?c

d d d d $d ,d .d 6d 8d <d >d @d Rd Td `d vd ???????????x?x?xk \P\C h OJ QJ ^J aJ o( h B* aJ o( ph h?}? h B* aJ o( ph h?O? h?P B* aJ ph +h?O? h?P 5 ?B* OJ QJ \ ?^J aJ ph .h?O? h?P 5 ?B* OJ QJ \ ?^J aJ o( ph h?O? h?P 5 ?B* \ ?aJ ph "h?O? h?P 5 ?B* \ ?aJ o( ph h?}? aJ h?P aJ o( h?]X h?P aJ o( h?g! h?P 5 ?o(

h?P

5 ?o(

- h<hO

h?P

\ ?aJ

mH

o( sH

@d ò kd??L $ $ If T ?l ? ??r ???? ? ê w J ? ? . E ? à à à à à ?2 ??? ??? ??? ??? ??? ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ??? ??? ??? ??? ??? ?T @d Vd `d x d ?d ?d d ?d ? ? ? ? ? ? ?

>d

$ $ If a$ gdH+* $ 1$ If gd-6? $?i$ If WD2 `?i a$ gd?P $ $ 1$ If a$ gd ?P vd xd ?d ?d ?d d ?d ¤d ?d ?d °d ?d ?d ?d àd ?d ?d ìd ?d ?d e e e e e -e &e ?êà?????¨yo¨b???UE????¨ h?(? h OJ QJ ^J aJ o( h OJ QJ ^J aJ o( h?}? hw ' B* aJ ph h?(? hw ' aJ o( hw ' aJ o( h?(? hw ' OJ QJ ^J aJ o( hw ' OJ QJ ^J aJ o( hw ' B* aJ o( ph h?}? hw ' B* aJ o( ph h?}? h B* aJ o( ph h?}? h B* aJ ph h B* aJ o( ph h?(? h aJ o( h aJ o( h?(? h OJ QJ ^J aJ ?d ¤d ?d , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd+?L $ $ If T ?l 4 ? ??r ???? ? ê w à J ? ? . à E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?d °d ?d à d ?d í ? ? ?

$ $ If a$ gdH+* $ 1$ If gdWB? $?i$ If WD2 `?i a$ gdH+* ?d ?d ?d , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kdI?L $ $ If T ?l 4 ? ??r ???? ? ê w J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?d ?d e e e í ? ? ?

$ $ If a$ gdH+* $ 1$ If gd-6? $?i$ If e , ? kd-?L $ $ If T ?l 4 ? J ? E ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? e Be Xe Ze de fe je le ne xe e èe êe ìe ?e ?e ? ? ? .? c??p??c??ap??c??Uh?}? h h?(? h OJ QJ ^J aJ o( h aJ o( ph h?}? hw ' B* aJ ph hw ' aJ o( h?(? hw ' OJ QJ ^J aJ o( hw ' ph hw ' B* aJ o( ph & e *e Be Ze he je í ?

WD2 `?i a$ gdH+*

? ? ? ? ? ? ? ?

e -e $ $ 1$ If a$ gdH+* ??r ???? ? ê w . ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?T &e (e *e @ ?e ?e ?e ¨e ?e ?e ?e ?e ?e ?e ? 0? 2? 4? 6? @? P? ?????·-?? ??p?? B* aJ ph aJ o( h?(? h aJ o( h?}? h B* hw ' B* aJ ph h?(? hw ' aJ o( OJ QJ ^J ? aJ o( h?}? ? hw ' B* aJ ? o(

$

$ 1$ If a$ gdH+* $ $ 1$ If a$ gd $ 1$ If gdWB? $?i$ If WD2 `?i a$ gdH+* je le ne , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd?L $ $ If T ?l 4 ? ??r ???? ? ê w J ? ? . à E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ne xe ?e ¨ e ?e ? ? ? ?

$ 1$ If If

? ?

$ 1$ If a$ gdH+* ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? ?e ?e ?e , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kdu?L $ $ T ?l 4 ? ??r ????w ? ê J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4?

$ gd-6?

l a? e êe

p?2 ?

?

? ?

?

?

? ?

?

? ?

?

?

?

?T

?e

?e

?e

è

If

? ? l ?

$ 1$ If a$ gdH+* ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? êe ìe ?e , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd??L $ $ T ?l 4 ? ??r ????w ? ê J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?e ?e ? 0 2? ? ? ? ? $ 1$ If

$ gd-6?

$ $ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If gd-6? ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? 2 - E # b USCQ|iv?5u¤N 2 - D # a USCQ 0b USCQ R R U 8 3 - E # |iv?5u¤N 3 - F # b USCQ 03 - D # C e l l - 3 R R U 9 3 - E # B 2 F 5u¤N 3 g0W N¤[B 1 F N§O:S?W

?0W N¤[?NB\ R R U 1 0 3 - A # a USCQB 1 F 5u¤N 3 g0W N¤[B 1 F N§O:S?W R R U 1 1 3 - F # a USCQ|iv?5u¤N 3 - G # a USCQ 0b USCQ W C D M A B B U 2 R R U 1 2 3 - B # a USCQ|iv?5u¤N 3 - A # b USCQ C e l l - 4 R R U 1 3 3 - C # |iv?5u¤N 3 - D # R R U 1 4 3 - D # |iv?5u¤N 3 - C # R R U 1 5 3 - A # b USCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ 0b USCQ C e l l - 5 R R U 1 6 3 - J # b USCQ|iv?5u¤N 3 - H # a USCQ 0b USCQ 03 - B # a USCQ 0b USCQ R R U 1 7 3 - J # a USCQ|iv?5u¤N 3 - A # a USCQ 0b U SCQ R R U 1 8 3 - H # a USCQ|iv?5u¤N 3 - J # a USCQ 0b USCQ R R U 1 9 3 - H # a USCQ|iv?5u¤N 3 - G # a USCQ 0b USCQ C e l l - 6 R R U 2 0 3 - G # a USCQ|iv?5u¤N 3 - H # a USCQ 0b USCQ R R U 2 1 3 - G # b USCQ|iv?5u¤N 3 - F # a USCQ 0b USCQ 03 - E # Yèl ? 1 0B B U ‰[? ?(W N8núW?z 2 0???p?S?v? \:S?Spe ?

??‰?e?~Q??‰R?Spe?Oo`h??4

0?|?~ T???e _

???z?p:N?e?^

??e?X?vD C S 1 8 0 0

R R U 0?TW C D M A ?vR R U ?L?T?

??OW C D M A ?O?S?TG S M ?O?S?v?R?s?GW S R ^0R T*N)Y?~ 0 T???e _ ? 5 0yr?k:W@b?‰?Q`? ? 6 . 1 W C D M A pb x?S?:S‰R ‰R?z T S i t e n a m e c e l l I D pb x B B U ‰[?? N8n?z?p T?y B B U ? ÷S B B U IQ?S 0pb x?S?:S‰R 6 I D c e l l

n a m e

c e l l ?:S‰R

6 . 2 D C S ???p?S?:S‰R ‰R?z T c e l l n a m e ???p ?:S‰R 7 0¤[…Q?‰?vHe?g?S? ?:W:_??Km ? Ns^s|?~úQ1 - 2 *N?? ?:W:_?v???{?e?l?S?~?g ???eHh?k

????{lQ_?Sgq???? c?[?SR

?W C D M A

NG S M

T?e?L?:W:_??Km0 ?[???eHh ??‰?z )Y±? ?g0?X?X?T?s?tI{Pg( ?v

? ?ù[?z Pg(?L???

f

??c??k?yPg(?v_c<P0 ?vMRNLu?cP? ?O(u?v/fI T U - R

P . 1 2 3 8 ¤[…Q O-d!j?W

???!j?W?b O-d:WofR :NN L O S ?TL O S 0¤[…Q?‰?v

cN L O S

O-d!j?W

?@b(ulQ _:N ? L n l o s = 2 0 l o g f ( M H z ) + N l o g d ( m ) - 2 8 ( d B ) + B P L ( d B ) + L N F m a r g ( d B ) f ????s N ???y_c?|pe d ?)Y?~? ‰?v???y B P L ??XSO _c L N F m a r g ?z ?bap?=?YO??

??S<P

N?‰?v?i?s‰Bl?T¤[…Qbap?=? h?Q?] gsQ 0 I T U - R . P 1 2 3 8 !j?W??y_c?|pe?S<P ???s OO…[ ?RlQ¤[ FU:W 9 0 0 M H z 3 3 2 0 1 . 2 - 1 . 3 G H z 3 2 2 2 1 . 8 - 2 . 0 G H z 2 8 3 0 2 2 4 G H z 2 8 2 2 5 . 2 G H z 3 1 S_)Y?~?S? R?s:N0 d B m

??? ?:W:_‰Bl 8 5 d B m ?e -

?f ?S<P2 1 0 0 M H z

?N ?S<P2 8

?B P L ?S<P1 6 d B

?L N F m a r g ?S<P5 d B 0 0 d B m - ( - 8 5 d B m ) = 2 0 l o g 2 1 0 0 + 2 8 l o g d - 2 8 d B + 1 6 d B + 5 d B

?d = 8 . 1 7 m

0?Ndk{|¨c

??S?_ N

T)Y?~?S?R?s?e?‰?v??y?v?? ?{<P ? )Y?~ )Y?~?S?R?s ( d B m ) ?? ?:W:_‰Bl ( d B m ) zz?¤_c ( d B ) ?‰?v??y?? ?{( m ) 2 - E # A N T 1 - 1 F 3 . 4 - 8 0 1 5 9 2 - C # a USCQA N T 1 - 9 F 3 . 7 - 8 5 1 5 1 1 8 0¤[…QY

T???S_???eHh?vR g?k?

N

?éb

?[?N??(u?W?z?On?v?e_

?3 G ¤[…Q?‰?v?|?~?S??(u

N¤[ Y?|?~

T??0_??bR?mT~Q ??v?Q?y?eHh? 1 )

T???eHh E M B E D gP??v???sD??n

V i s i o . D r a w i n g . 1 1

O?p ???w?N

?:N \egW C D M A Q??~?vib?[Yu N?N?f'Y?vzz?¤?¤[…QYo Rbcb?R?s? ? ??

?(W Rbc?? z-N N?[ f?Su‰c??0 :??p?¤[…QYr^pb f§c6R N

??|?~?S?c?O?[?? N?Y_???eHh0 2 ) V i s i o . D r a w i n g . 1 1

_???eHh O?p?¤[…QYRB \?‰?v

E M B E D

??Q \

T??r^pb

??c?? g?R(???T \:S?[??0 :??p ? ??‰?fY?v???p

?X[(W_??lx Rbc

??ko? Rbc?[f‰c??0

?éb3 G ¤[…Q?‰?v?|?~?v???s?eHh?e

?‰?~TQ?Q ??~teSO g?R(??

?v^?S¤[…Q?‰?v?^???vwQSO:Wofegnx?[

??S?NQ?(W??B \?TNOB\R+R??(u_???eHh?T

T???eHh0 E M B E D V i s i o . D r a w i n g . 1 1 N???s‰R?SR?T¤[…Q?z?p?v???R???Bl

?W?N?N

??^§???¤[…Q?z?p??(u¤[…QY_??~Q ?

? \:S‰R???‰?O n‰R?R0 Gl N???W2 03 g¤[…QW C D M A ???p‰R? ‰R?z T c e l l n a m e pb x NL????p NL????p Gl N???W2 03 g¤[…QD C S ???p‰R? ‰R?z T c e l l n a m e ???p 9 0áO÷S Y?l ?[?NfYl?v0W?e 8^Q? N?y?e_?‰?QYl?¤???1 ) ?^Q{ir?vn?!c ? 2 ) ??(u?[T8T v?)Y?~b ?g?r)Y?~ ? 3 ) \?R?s

? Y)Y?~ 0

9hnc????? ?{

? ?8^?l o0R¤[ Y1 0 s|Y?v? ?__cL ?3 9 + 2 2 l o g d + 1 5 + 6

?8 2 d b m

?àVdkêS‰ \`????z??v)Y?~?S?R?s?c6R(W0 d b m ^?- 5 d b m

??S?N??}Y0W§c6RáO÷S?l o 0 Gl N???W2 03 g?]Q?Yl?c6R01 0 0 R:S?S Rbc&^?v??n?

te*NR^?|?~?v \:SRR?v?`?Q

?

TB\ Rbc&^?v??n?

?5u?h?v Rbc

?¤[…QY Rbc&^?v??n?

a

05u?h Rbc????

2 G \ 3 G ??(u

T N \:S?‰?v

? NX[(W Rbc?¤??0 b ? 2 G \ 3 G ??(u

0'Y X Rbc????

àe

c 0??B Rbc???? \

àe 0

d

0NOB\ Rbc???

T N \:S?‰?v

? NX[(W Rbc?¤??0 e 0f?^ Rbc???? àe 0 f 0vQ?N Rbc???? N‰m?S0 1 1 05u? h?‰?v 5u?h?‰?v?e_??k3 B\ N*N)Y?~ 0?v?5u?h¤B \?‰?v01u5u?h¤NS T5u?h…SSb

?§c6R??Q5u?h?v Rbc&^?Oc(W5u?h…S…Q0 1 2 0T?|?~?¤?vr^pb?¤??R ?g

3 G

NG S M KN?¤?vr^pb

r^pb/f N*N?v?N\O(u?v?¤??

?1u?N3 G ?|?~/f N*Nib???|?~

?@b?N?br^pb??R?_:_

? N,??`?Q NG S M ?|?~?[vQr^pb?_ \

?@b?N?¤??;N‰? ?-N(W3 G ?|?~ù[G S M ?|?~?vr^pb N 0 1u?N?s(W \?eck_?e?N‰?3 úW?z?S \:g ? b?v>e?z ?&^ YBgce?S \ G

??S?O? ?àe 02 0 0 2 06 5 ?S?e?[C D M A úW?z?S \:g ? b?v>e?z ?&^ YBgce?S \?v‰Bl

?(W8 8 5 ~ 9 1 5 M H z :N- 6 7 d B m / 1 0 0 k H z

?GP?[G |pe= - 6 7 E q u E M B

S 1 d a E

M 1 B t D =

??b×S?vr^pb5us^?^?k?ofjV?XNO4 d B ? ?ofjV?X= G S M ípjV?X+ jV?X? 6 d B m ??b×S?vr^pb5us^:N- 1 2 0 d B m ???y?^‰BlL i s o = m - ?- 1 2 0 d B m ?- 1 0 L o g E M B E D i o n . 3 = - 6 7 d B m + 1 2 0 d B m - 1 0 L o g E q u a t i o n . 3 5 6 d B ,g¤[…QR^?|?~?vG M ?|?~ S

N3 G ?|?~?V:NqQ(u)Y??

?@b?N??(u(WG S M ?|?~

N3 G ?|?~KN?¤)R(uT? USCQ?X R$N*N?|?~KN?¤?v???y?^?e?l

?,g?] z??(u?vT? hV? ??y?^GW'Y?N6 0 d B

?án??|?~‰Bl01 3 0?|?~ N NL?s^a?R ?g N*NOo??v?|?~?^(W?????e1 \?‰ZP}Y?R?s???{

??O?‰?v:S…Q?v NL??O?S

N NL??O?S?0Rs^a?0&TR

??Y?g NL??O?S?‰?v'Y?N NL??O?S?‰?v

? \:S?? ? NL??O?S??1_

??[f??vQ?[ \:S?v:_?O?S ?m?l ??Y?g NL??O?S?‰?v'Y?N NL??O?S?‰?v

??y¨R?S \????[?O(W??:_?O?S N

?FO NL??O?S*Y1_

?????(?? N}Y0??? ?{!j?W? ?? NL??O?S????

ù[

?úW?z?S \:g??Q?R?s:NP o u t b

? T?hV_c:NL b c

????~_c:NL f b

??W?z)Y?~?X?v:NG a b

? O?_c:NL d

??y?R?S)Y?~?X?v:NG a m

??y¨R?S?c6e5us^:NP i n m

?p?=?YO??:NM f

??y?R?S?OjV?Xv`S??:NP m n 0 R g ? P i n m + M f = P o u t b - L c b - L f b + G a b - L d + G a m - P m n ( 1 ) ù[ NL??O?S????

??y¨R?S?S \:g???Q?R?sP o u t m

?úW?z R???c6e?X?vG d b

?úW?z?c6e5us^P i n b

??W?z?OjV?Xv`S??:NP b n 09hnc?Nf?[t

?)Y?~6e?S?X?v?v

T 0 R g ? P i n b + M f = P o u t m + G a m - L d + G a b + G d b - L f b - P b n ( 2 ) N,?

?P m n H"P b n

?te t?_ P o u t b = P o u t m + G d b + ( P i n m - P i n b ) + L c b ? ?[?N¤[…Q?‰?v

?3

? N_I{He?N? P o u t b P i n m ? 1u?N3 G ¤[…QR^?|?~:N?~?e R ^?|?~ ?n

= P o u t m

-

P i n b

?4

? N NL?M C L 'Y?~?vI{

?án?? ?4

? _

?Ee?|?~án?? N NL?s^a?0 ?~???¤[…Q?| ?~)Y?~?S?R?s0 d B m 0R6 d B m ?‰?v

??? ?:W:_‰Bl 8 5 d B m -

? NL?AQ???v O???__c= 3 d B m - ( - 8 5 d B m ) = 1 1 8 d B 3

?- 8 5 d B m ( ?? ?:W:_) > - 1 1 7 d B m ( U E ?c6eupOe?^)

? NL??????l g?¤??0 NL?2 0 d B m ( U E ?S \?R?s) - 1 1 8 d B = - 9 8 d B m ( :gv??S NL??c6e?R?s) > - 1 1 5 d B m ( ?W?z?[E??c6eupOe?^‰Bl<P)

? NL??????l g?¤??0 1 4

0?eHh|Q?['` R?g

1

0àenhV?N?T)Y?~GW/ec0R25 0 0 M H z

?án??W C D M A 2 1 0 0 M H z ???k?SW L A N ???k0 2

03 G / G S M

R+R?L?????? ?{

?

c?k}?l?R?s ?L?????? ?{

?:N \eg}?lib?[??Yu?R?s0 3 0?|?~?~?gf?N? R ?

N?~ T

? T*N?~ bè? R?c?S h?Q S 0ìr?z S

?‰Q?

Tí~Q??~?vyr?p

?=\???Q T????p?vpe??0 1 5 0¤[R?|?~?eHh?? \

f

???‰D??N5

0

1 6

0¤[ R

gn?? YQ??{

??

f T gn?? Y?v?v?c?[?e?eHh? 1 7 0¤[R?v

???ceQ O

??

f¤[R?|?~?v O? ??ceQ?eHh

??S¤[R?|?~…Q?v O? ?NT?eHh

??cúQ

fnx?v

O??D??n ?Bl 0

?? Y‰[????

f ???‰D??N7 z‰!j?T?] z???{ ?^÷S ? b \?? 1 B B U B B 1 3 6 0 . R R U R R 4 0 0 . 0

0

?] US÷N Pg?e \?? ?? bUS÷N ? C D M A 0 . 0 6 8 0 . 0 0 2 W C D M A 0 . 0 0 0 . 0 §_? ?z G S M 9 0 0

{|+R ?? Y T?y ‰<h?S?W?S USMO pe?? :SlQ?S?????? Y- áO?n 0?v>e?z 0???~ W U 3 9 0 0 , ?vAm WY 2 0 . 0 0 0 0 U 3 8 0 4 , ?R?s2 0 w , ¤NAm WY 2 1 0 8 4 0 0 . 0 0 3 G S M

??vAm WY 0 0 . 0 0 NSO SúW?z G S M 9 0 0

0 . 0

9 0 0 . 0 0

0 . 0 0

4

G S M

??vAm WY B B U B 1 3 6 0 R R U R 4 0 0 .

0 B U . 0 R U 0 0

0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 9 0 0 , ?vAm WY 2 0 . 0 0 0 . 0 0 3 8 0 4 , ?R?s2 0 w , ¤NAm WY 4 0 . 0 0 1 6 0 0 . 0 0 7 G S M àe?~?v>e?z

5 G S M 6 8 0 . 0 0 6 G S M 0 . 0 G S M 9 0 0 ?v>e?z

??R?s5 W , ¤NAm WY 0 0 . 0 0 0 . 0 8 G S M IQ¤~?v>e?z D C S 1 8 0 0 ?v>e?z

4 0 0 . 0 0

0 . 0 0

??R?s2 0 W , ¤NAm WY 2 0 . 0 0 9 G S M IQ¤~?v>e?z ? N?b?N ?

0 . 0 4 0 0 . 0 0 D C S 1 8 0 0 ?v>e?z

8 0 0 . 0 0

??R?s2 0 W , ¤NAm WY 5 0 . 0 0 1 0 G S M IQ¤~?v>e?z ? N?b N

0 . 0 4 0 0 . 0 0 ? D C S 1 8 0 0 ?v>e?z

2 0 0 0 . 0 0

??R?s2 0 W , ¤NAm WY 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 L]eQ _ _sQ5u?n G I E 4 8 0 5 S

4 0 0 . 0 0

0 . 0 0

??kWY+T2 WW5 A teAm!jWW

?1 WW?v§c!jWW WY 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 1 2 1 / 2 2 nf ?;??q???~ 1 / 2 2 nf ?;??q???~ s| 5 0 0 0 1 3 . 7 5 6 8 7 5 0 . 0 5 . 2 0 2 6 0 0 0 . 0 0 1 3 1 / 2 2 ??4Y 1 / 2 2 N ?WM a l e *N 1 3 6 0 1 4 . 6 6 1 9 9 3 7 . 6 / / 1 4 7 / 8 2 nf ?;??q???~ 7 / 8 2 nf ?;??q???~ s| 4 3 0 0 2 9 . 9 3 1 2 8 6 9 9 . 0 6 . 0 0 2 5 8 0 0 . 0 0 1 5 7 / 8 2 ??4Y 7 / 8 2 N ?WM a l e *N 6 3 0 2 9 . 3 2 1 8 4 7 1 . 6 / / ?????? Y;`÷N ?CQ ? 2 3 5 , 8 5 8 . 2 0 / / 1 6 ^??????? Y- àe?nhV?N T??hV W L A N / G S M / D C S / 3 G 2 0 0 W *N 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 1 7 T??hV G S M / D C S / 3 G 2 0 0 W *N 2 1 5 0 0 . 0 0 1 0 5 0 0 . 0 1 9 . 0 0 3 9 9 . 0 0 1 8 3 d B 5ueh 2 0 0 W *N 0 7 8 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 1 9 3 d B 5ueh 1 0 0 W *N 0 7 8 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 2 0 ?}? 5 W *N 0 1 9 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 2 1 ?}? 2 5 W *N 0 4 3 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 2 2 ?[??TSO?N?RRhV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z ?T?SO ?2 0 0 W *N 1 1 6 4 3 . 0 0 4 9 8 8 . 0 1 9 . 0 0 2 2 0 4 . 0 0 2 3 ?[??T?SO N?RRhV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z ?T?SO ?2 0 0 W *N 4 4 3 . 0 0 1 7 2 . 0 1 9 . 0 0 7 6 . 0 0 2 4 ?[??TSO?V?RRhV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z ?T?SO ?2 0 0 W *N 0 4 3 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 2 5 ?[??5 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 2 6

2 7 4 3 . 0 0 1 1 6 1 . 0 1 9 . 0 0 ?[??6 d B TSO& ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

5 1 3 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 2 7

1 5 4 3 . 0 0 6 4 5 . 0 1 9 . 0 0 ?[??7 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

2 8 5 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 2 8

7 2 4 3 . 0 0 3 0 9 6 . 0 1 9 . 0 0 ?[??1 0 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

1 3 6 8 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 2 9

5 7 4 3 . 0 0 2 4 5 1 . 0 1 9 . 0 0 ?[??1 2 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

1 0 8 3 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 3 0

1 0 7 4 3 . 0 0 4 6 0 1 . 0 1 9 . 0 0 ?[??1 5 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

2 0 3 3 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 3 1

5 3 4 3 . 0 0 2 2 7 9 . 0 1 9 . 0 0 ?[??2 0 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

1 0 0 7 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 3 2

8 4 3 . 0 0 3 4 4 . 0 1 9 . 0 0 ?[??2 5 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

1 5 2 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 3 3

0 4 3 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 ?[??3 0 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

0 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 3 4

4 4 3 . 0 0 1 7 2 . 0 1 9 . 0 0 ?[??4 0 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

7 6 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?N ?c?S *N 3 5

0 4 3 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 ?[??4 0 d B TSO&ThV 8 0 0 M H z ~ 2 5 0 0 M H z

0 . 0 0 ?T?SO ?2 0 0 W

?D ?c?S *N 3 6

0 4 3 . 0 0 IQp??QhV 5 W

0 . 0

1 9 . 0 0

0 . 0 0

?6 d B *N 3 7

0 3 5 . 0 0 IQp??QhV 5 W

0 . 0

1 9 . 0 0

0 . 0 0

?1 0 d B *N 0 3 5 . 0 0 0 . 0 1 9 . 0 0 0 . 0 0 3 8 hQT8Tv?)Y?~ ?[???NO??2 d B i / ????5 d B i oR 1 1 5 2 8 . 0 0 3 2 2 0 . 0 1 8 . 0 0 2 0 7 0 . 0 0 3 9 ?[T?Xc ?g?r)Y?~ ?[???NO??9 0 ° 7 d B i / ????7 5 ° 8 d B i oR 3 2 4 4 2 . 0 0 1 3 6 0 8 . 0 1 8 . 0 0 5 8 3 2 . 0 0 4 0 \op?W¤[Y?[T)Y?~ ?[???NO??9 0 ° 8 d B i / ????7 5 ° 9 d B i o R 3 7 4 6 0 . 8 0 1 7 0 4 9 . 6 7 6 . 8 0 2 8 4 1 . 6 0 ^??????? Y- àe?nhV?N ?CQ ? 6 4 , 2 8 6 . 6 0 / / 4 1 ^??????? Y- ?e?]…?Pg l??c4Y N - 5 0 - K K *N 2 0 3 0 . 0 0 6 0 0 . 0 / / 4 2 l??c4Y N - 5 0 - J J *N 2 0 3 0 . 0 0 6 0 0 . 0 / / 4 3 /_4Y N - 5 0 - K W J *N 5 0 3 0 . 0 0 1 5 0 0 . 0 / / 4 4 1 / 2 2 P V C ?{ 0 s| 1 7 0 0 3 . 0 0 5 1 0 0 . 0 / / 4 5 7 / 8 2 P V C ?{ 0 s| 4 3 0 0 6 . 2 0 2 6 6 6 0 . 0 / / 4 6 )Y?~/e?g 0 *N 1 1 5 1 2 . 0 0 1 3 8 0 . 0 / / 4 7 IQ?N?RRhV NR?N *N 0 3 1 5 . 0 0 0 . 0 / / 4 8 IQ N?RRhV N R N *N 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 / / 4 9 5uh? 0 *N 0 1 6 0 . 0 0 0 . 0 / / 5 0 M?5u±{ 0 *N 0 1 7 6 . 0 0 0 . 0 / / 5 1 vQ?N??f…Pg?SvQ‰[??( c?e?]9?;`÷N ?sS \??1 ??v~vR?k?b?N

? g??P?÷N1 2 %

????N?eHe)

+T5u?n?~ ?2 . 5 s^?e?ks|x 3 ?N

N‰<h?vaj?§vS; ??q5u ??~5u?n?~ ? 00W?~ ?1 6 s^?e?ks| ? 0?~aS 0>\¤~ 0oWY?{0?l?~?{0???~aS0Nb&^03 M ??l?&^05u?]?^0?lpQ?v 0?c0WaS0?c0W??Lr05u ?n?c?gI{vQ?N?_ Y?vPg?e?SvQ‰[??9?yr?k?`?Q?OSFUYt0 ? z 1 1 0 % 8 7 2 6 . 0 / / ^??????? Y- …?Pg;`÷N ?CQ ? 4 4 , 5 6 5 . 9 6 / / ?|?~?Km?SOS?9 ?+T R ^?|?~ 0áO?n 0 ? O?? 0W L A N ?S_5u?c0WirNOS? ? +TAQ???:W?e?]?v N RirNOS?9 0?{t90?Km9 0 0 0 . 0 0 3 , ?????? Y;`÷N ?CQ ? gn?? Y+ ???~+ ??4Y 2 3 5 , 8 5 8 . 2 0 ^??????? Y;`÷N ?CQ ? ^??????? Y: àe?nhV?N+ …?Pg 1 0 8 , 8 5 2 . 5 6 ?e?]9?(u ?CQ ? ?? b \??;`?T 8 7 , 2 5 9 . 6 0 ;`¤bD? ?CQ ? ?????? Y;`÷N+ ^??????? Y;`÷N+ ?e?]9?(u+ irNOS?9 4 3 4 , 9 7 0 . 3 6 ? vQ-N RlQ?S?e?] T

T;`??CQ ? ^??????? Y+ ?e?]9?(u+ irNOS?9 1 9 9 , 1 1 2 . 1 6 ? vQ-N:SlQ?S????T

T;`??CQ ? ?????? Y;`÷N ? g?n+ ???~+ ??4Y ? 2 3 5 , 8 5 8 . 2 0 ?‰?v;`b??y ?s^?es| ? ?????eHh-N¤[ RáO÷S gHe?‰?v;`b??y 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0 ?ks^?es| ?÷N ?CQ ? N+TúW?z O?? 1 . 6 7 mQ 05u?x?? \2?¤b 9hnc-NNS?NlqQ?T?V?V?[ h?Q 05u?x?? \2?¤b‰?[ 0

?sS?V hG B 8 7 0 2 - 8 8

?5u?x?? \?vP?<P:N ?

lQ Ogq \

?(W N)Y2 4

\?e…Q

??s?X5u?x?? \?v:W???Spe(W?Na? ?í~6 R??…Q?vs^GW<P?^?n? ?R?s?[?^< 0 . 4 W / m 2 ????s:N3 0 ^?3 0 0 0 M H z ? 0 LNgq \

?(W N)Y8

\?e?]\O?e?¤…Q

?5u?x?? \?R?s?[?^?vs^GW<P?? ?í~6 R?? ??^< 2 W / m 2 ????s:N3 0 ^?3 0 0 0 M H z ? 0 ù[5u?x?? \?nA?MQ?v‰Bl:N? ??Q?R?sI{?Nb \?N1 5 W ?v?y?R?e?~ ?O?? Y

????s:N3 - 3 0 0 0 0 0 M H z ?e

?5u?x?? \SO?vI{He?? \?R?s \?N1 0 0 W

0

,g?eHh g:_)Y?~?S?R?s:N

6 . 8 d B m

? \??)Y?~ w:N N*N?p?n

? g?wJS?_:N1 0 s|, ??(utb ??ylQ _S = 4 ? R 2

??_?Q???pn?‰?vJS?_1 0 s|…Q g:_?R?s?[?^:N W / m 2 0 ‰[???e?]??

0 . 0 0 0 0 0 3 8

f

1

0;N?? Y‰[????

f

?1 ?9hnc?s:W?v?R?[?`?Q?TN;N?v ‰Bl‰[??0 ?2 ?5u?n?~ 00W?~ R+RWYP V C ?{ b?l?~?{USìrp??~

?5u?n?ceQ?O(u N???c4Y

?%N<h cgq0W 0?? 0kp?~???c h?Q?ceQ ?

?3

?;N:g?c?c0W?~?c

?0W?~?ceQM?5u±{5u?n0W ?

?4

?‰[???[?k

T R+Rù[;N:g 0 T??hV 05u?n?S???c?~I{ R4? h~{

?v^(W;N:g N?` c -N?VT ?

h×_Lr

?(W5unM?5u±{ N?` c5unf?:yLr0 g

T n t?]\O°s:W

??O???e?]

T°s:Wte m 0kSu

? ??w N;N\ON?[?k

?ZP}Y¤N?c?N?[0 2 0)Y???|?~‰[????

f

?1

?

?9hnc?s:W?v?`?Q

N?_?_N;N?v

T a

?;Nr^???~p?~??(u?~?i?O¤b

?/e????~ p?~??(uP V C ?{?O¤b ?

?2

?

?¤[…QhQT8Tv?)Y?~?S9hncN;N?v ‰Bl8Tv?‰[??(W)Y±? Nb‰[??(W^ ???^\)Y±?…Q

?(W?l g Tv?)Y±??v:S?W ??‰(u)Y?~/e?g?V?[‰[??

??Y N?V@b:y ? ?l g)Y±? Tv?|iB\‰[??:ya?V Tv?|iB\‰[??:ya?V ?3 ?

g)Y±?

?(W5u?h…Q‰[???[T ?g?r)Y?~

? ??‰(u?‰?? \)Y?~?V?[

?v^èl a‰?T5u?h?L?hS?Oc??y

???MQq_?T5u?h?L?

??Y N?V@b:y ?

E M B E D V i s i o . D r a w i n g . 1 1 E M B E D V i s i o . D r a w i n g . 1 1 5u?h‰[???O?‰?V 3

5u?h‰[???O?‰?V 05un‰[???`?Q ;N:g

Nr^>e?O5u5u?S:N¤NAm2 2 0 V

??v?c?N1_5u¤N…Q1\???S5u

?5u?n?ceQ?p N×S YLu _sQ§c6R ?5un3z?ShV0?c?^?S?O¤b _sQI{GW‰[??(W5un??±{…Q

?‰[???N;N:g?e05u ?n?c?gó? \

g$N???S

N???c?^T N*N

??]\O?r `?e>en??N Nf?‰xd0R?v‰[hQMOn ?

??N2??‰5u0?O5u??(u N??2 . 5 s^?e?ks|?v?O5u5u ?

???5unp?~? ?¤

??^(u?~x?V?[

??V?[?¤??:N0 . 3 s|

? b RWYP V C ?{ ^>e

?p?~Y?‰‰s^?v? ??‰0 ?O5u5u?S?2 2 0 ± 2 0 % ?R ?7 0 ^?9 0 W 4 0?c0W?`?Q ;N?? Y

V A C

N2 G r^>e?^ZP}Y?c0W2?÷??O¤b ?5un?? YZP}Y?]\O?c0W?O¤b?v^(W;N:g? eQ?T??Q?z(uN? ¤?v???~?c0W?N?L????~?c0W?O¤b?R^?|?~?vMR?z‰ R?????~?c0W?N

??c0W?N?^

N'Y|i0WQ?o?}Y?v?0‰Bl?c0W?N?v/_?f?‰?^'Y?N9 ° 0

??f?sJS?_'Y?N1 3 0 ?ks|

??c0W5u;??^ \?N5 ? ?‰? 1

?vQ-N¤[…Q?c0W?T¤[Y?c0W0???~?c0W?v?c0W?p?^??R 0 _

5

0?]z

?(W‰[???? z-N

? N?_4xOW'Y|i…Q?S

g?? Y?T???O

?v^ ??_?_N;N?v

T a ?

2

?‰[??¤[…Q)Y?~?e?^4br^?QKbWY?d\O

??O??)Y?~?vnmr^?Q?3

?:N?O?N?N

T?v?? Y?~¤b

?=\?? \?‰?v|iB\?vR^?|?~ -N?v?RRhV?S&ThV‰[??(WT3 |iB\?v?~¤N…Q? 4

????~?v^>e ‰BlteP?0? ??‰

? N?_ g¤N?S0mb?f0??_c?v?`?Q

????~we???v/_?fJS?_?^&{T???~?vb/g c h0???~/_?f?f?s N?…??? Nh??v‰?[? ?~?_ N!k/_?fJS?_ ?N!k/_?fJS?_ 1 / 2 3 7 0 m m 2 1 0 m m 7 / 8 3 1 2 0 m m

3 6 0 m m

5

??[?N N(W:g?b0?~¤N?T)Y±? Tv?-N^>e?v???~?^WY(uP V C ?{

?‰Bl@b

gp?~^>eteP?0? ??‰

?P V C ?{l/_Y?v?l?~?{ ?¤?^ N?_…???0 . 3 s| ?(W Tv??v|iB\05u?h¤NS …Q

g)Y±?

????~?? N ??‰Y RP V C WY?{

?4ls^???~^>e?N)Y±? Tv? N

?v^?~NbbrúV ?

6

????~??Q?S?v?X?^(u2 ?4l 0;??q?vPg?e?[ ?@b g???~ \

NvQ?[?? YhV?NKN?¤?v??cYGW‰Bl \Oo?}Y?v2?4l2? \ Y t ?

7

?àenhV?N?^(uNb&^

??V?[?Nbr?V?V?[}Y

? NAQ???`zz?e?V?[MOn? ?

8

??‰?v?|?~‰[???[?k

T

??^??Km???|?~?v{??lI{?Spe

??[b?] zê??h?]\O ?

9

??[?k9h???~?v$N?z?T?k*N?? Y?‰4 N h~{

?9hnc?????e?N?v h???l

f???? Y?v T?y 0 ??S?T???~?vp? T 0 D??V 1 S E Q s e c t 2 \ r \ M E R G E F O R M A T 0 S E Q s e c t 2 \ r \ h M E R G E F O R M A T ?|?~;`?V ???‰D??N1 0 2 s e c t 2 \ r \ h \ * M E R G E F O R M A T 0 s e c t 2 \ r \ h \ * M E R G E F O R M A T ?|?~?St?V ???‰D??N6 0 3 S E Q s e c t 2 \ r \ h \ * M E R G E F 0 S E Q s e c t 2 \ r \ h \ * M E R G E F ‰[??s^b??V ???‰D??N6 0 4 S E Q s e c t 2 \ r \ h M E R G E F O R M A T 0 S E Q s e c t 2 \ r \ h M E R G E F O R M A T ?|?~;Nr^???~^>e? ?1u?V ???‰D??N6 0 5 s e c t 2 \ r \ h \ * M E R G E F O R M A T 0 s e c t 2 \ r \ h \ * M E R G E F áOn‰[??s^b ??V ???‰D??N7 vQ?N ??‰?c?Ob??

h

\ \ S E S E

* * Q Q

O R M A T O R M A T \ * \ * S E Q S E Q O R M A T

f?v…Q?[

?1 ??????eHhe?EQ??

f

?c?OwQSOirN?p2 G ?|?~?????eHh?N?SR^?|?~?? Y??c?|?~?V?Ts^b ^@\?V 0 ? ?c?O?|?~?vI{He5u???V

Yú^Q

{?e?c?OT*N?^Q{KN?¤?vR^MOn 0 ??V

?9hncI{He5u??VkX?QI{He5u??V?~??h?0?c?OwQSOirN?pW C D M A ?|?~°eú^ b9e ??????eHh?N?SR^?|?~??Y??c?|?~?V?Ts^b ^@\?V ?

??l(uò] g!j?g, (W?k*NhV?N???pY?X R?R?s<P, W C D M A ?? Y???c?|?~?V-N

h?l?[???R?s, G S M

hèl?k}?l?R?s0

fnx húQR R U Fd>eMOn??N?SB B U ó?R R U KN?¤IQ ??¤?^?T5u?n?~?¤?^?s^b ^@\?V-N h ?

fR R U

0r^>eI{ gnhV?N?vMOn ??N?SB B U ó?R R U ?vIQ ?p??~??1u ?s^b??V?? ??‰ h

f)Y?~?[MO

N)Y?~KN?¤??y?N?S?^Q{ir?v@ \è?:\?[?TteSO:\?[0?^§?)Y?~?S?R?s?]<P \?N3 d B OwQSOirN?p?v;NPg?T… Pg???~nUSh?0 ?2 ??V?O ?Nv i s i o Hr:N?O

0

?c?

?C A D Hr?Sgq???V?O0

E M B E D

V i s i o . D r a w i n g . 1 1

?V?~-NCQhV?N ?÷S‰Bl Oh?:y:Nn h?:y?? Y?v ?÷S

?÷S;`SO?SR:N?hV?N?N?S+ ?? Y ?÷S+ @b^\|iB\ ?wQS

??N?k|iB\ ? N!k?^÷S 0m :N???? Y‰[???v|iB\ ? A N T n - m F ?RRhV? T n - m F T??hV ? ? }? ? L D n - m F W R n G A N n n -

àe?nhV?N ? )Y ?~ ? P S n - m F &ThV? C B n - m F p??QhV? A T n - m F

r^?~>e'YhV ?G Q? ? ? G R P n - m F r^?~>e'YhV ?W Q? ? ? P n - m F úW?záO÷S?nB B U ?W Q? ? ?W B B U úW?záO÷S?nR R U ?W Q? ? ?W R R U n - m F ?v>e?záO÷S?n;N:g ?G Q? P R T R ?v>e?záO÷S?n;N:g ?W Q? ? ? W P R T R ?e;N)Y?~ ? T D N?R)Y?~ ? A N T S n gnR^?|?~?? G Q?) ? Y( \?? g?n)Y?~ ?G P T n - m F gn?RRhV? G P m F -N ?>e'YhV ? G I A n - m F +g?z>e'YhV ? G m F ;N:gUSCQ ? G H U B n - m

? ?

P S E A F

gnR^?|?~?? W Q?) ? Y( \?? g?n)Y?~ ?W P T n - m F gn?RRhV? W P P S n - m F -N ?>e'YhV ? W I A n +g?z>e'YhV ? W E A n - m F ;N:gUSCQ ? n - m F IQ¤~R^?|?~?? ? Y ;N:gUSCQ ? H S n - m ???zUSCQ ? R S n - m F IQ¤~ g?n)Y?~ ?O T n IQ??RRhV? O P S n - m F ???~? w??Y?z ? t o - -  ?? ?÷S ?x m ? Y  ?? ?÷S ?x m Y ? X M c???~?v?¤?^ g¤[…QR^?|?~?????eHh WS?[ N?R:S ?~bk?z ?

- m F W H U B F m F

f r o m 03

-N?VT ?WS?[ ^ RlQ?SGl N???W2

P A G E 1 8 5 0 P A G E P A G E

$

? ? l a? ? z?

2? 4? 6? , $ 1$ If a$ gdH+* ? kd=?L $ $ If ??r ???? ? ê w J . E ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? p?2 ? ? ? ? ? ? ? |? ? ? ?

T ?l 4 ? ? ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ?T 6? @? R? l ? ?

$ $ If a$ gdH+* $ $ 1$ If $ 1$ If gd-6? ?i $ 1$ If |? ~? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?

a$ gd WD2 `?i gd-6? ?? ?? ?? ??

P? ??

R? ??

j? ??

l? ??

v? ?

x?

?

? ? ? ? ? 2? 4? J? L? N? P? b? d? f? l? p? r? ?? ?? ?? ? ? ¤? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?è???????è?è?è?????è?è?è?????è?è?è??????? ??????????????è h?b, B* aJ o( ph h?b, B* aJ ph h?b, aJ o( h?} ? h B* aJ ph h?}? h B* aJ o( ph h B* aJ o( ph h B* aJ ph h?(? h aJ o( h aJ o( h?(? h OJ QJ ^J aJ o( 8|? ~? ? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd??L $ $ If T ?l 4 ? ??r ???? ? ê w J ? ? . à E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?

If

? ? l ?

$ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? ?? ?? ?? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd¤L $ $ T ?l 4 ? ??r ????w ? ê J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?? ?? ??

$ gd-6?

?

?

?

?

?

$ 1$ If

$ $ 1$ If a$ gdH+* gd-6? ?i $ 1$ If

WD2 `?i gd-6?

?

? ? , +* ? kdi?L $ $ If ? ê J E 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a? p?2 ? ? ? N? ? ?

T ?l 4 ? ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

$ 1$ If a$ gdH ??r ????w . ? ? ? V! ? ? ? ? ? ? ? ?T ? ? 4? L

$

If

? ? l ?

$ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? N? P? f? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd??L $ $ T ?l 4 ? ??r ????w ? ê J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T f? r? ?? ? ¨? ?? ? ? ? ? ?

$ gd-6?

$ $ If $ 1$ If If à J à E ? T ?l

a$ gdH+* gd-6? 4 ?

$ $ 1$ If ?i $ 1$ If

? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?

a$ gd WD2 `?i gd-6? ?? ?? ?? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd1?L $ $ ??r ????w ? ê ? . ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?? ?? ?? ?

$ $ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If gd-6? ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? è? ?? ú? ? ? ? ? ? ? ? ? ,? .? D? F? P? R? V? X? Z? `? d? f? |? ~? ?? ?? ° ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ò? ?? ?? ü? ÷ ÷ ÷ ÷ 0÷ 2÷ 4 ÷ 6÷ 8÷ >÷ B÷ D÷ Z÷ \÷ r÷ t÷ ?è???????è?è???????è?è?±???????è?è??????? è?è???????è?è???????è?è? h?b, B* aJ o( ph h B* aJ ph h?b, aJ o( h?}? h B* aJ ph h?}? h B* aJ o( ph h?(? h aJ o( h aJ o( h?(? h OJ QJ ^J aJ o( A?? ?? ?? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd¤?L $ $ If T ?l 4 ? ??r ???? ? ê w J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?? è? ú? ? ? ? ? ? ?

$ 1$ If , kd??L $ T ?l 4 ? J ? E ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ?

$ gd-6? $ If

$ 1$ If a$ gdH+* ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? $ $ 1$ If a$ gdH+* ??r ???? ? ê w . ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T

?

?

.?

F?

T?

V?

?

?

?

?

?

$ $ If $ 1$ If If

a$ gdH+* gd-6?

$ $ 1$ If ?i $ 1$ If

T ?l 4 ? ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? °? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

a$ gd WD2 `?i gd-6? V? X? Z? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd]?L $ $ ??r ????w ? ê J . à E ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? × ? ? ? ?T Z? f? ~? ?

$ $ If $ 1$ If If

a$ gdH+* gd-6?

?i $ 1$ If

T ?l 4 ? ? ?0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ò? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

WD2 `?i gd-6? °? ?? ?? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd??L $ $ ??r ????w ? ê J . E ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?? ?? ?? ?

If

? ? l ÷

$ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? ò? ?? ?? , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd% L $ $ T ?l 4 ? ??r ????w ? ê J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?? ÷ ÷ 2 4÷ ? ? ? ?

$ gd-6?

If

? ? l ÷

$ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? 4÷ 6÷ 8÷ , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kd‰?L $ $ T ?l 4 ? ??r ????w ? ê J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T 8÷ D÷ \÷ t ?? ?? ? ? ? ? ?

$ gd-6?

$ $ If a$ gdH+* $ 1$ If gd-6? ?? ?? ?? ?÷ ?÷ ?÷

$ $ 1$ If ?i $ 1$ If ?÷ ?÷ ?÷ ?÷

a$ gd WD2 `?i gd-6? ?÷ ?÷ ?÷ ì÷

t÷ ?÷? ?? ?? ??

?

?

?

?

-?

,?

8?

h?P o( h?P B* aJ B* aJ o( ph h?(? h OJ QJ ^J aJ o( h aJ o( h?b, aJ o( h?(? h aJ o( h?}? h B* aJ ph h?}? h B* aJ o( ph h?b, B* aJ o( ph h B* aJ ph ?? ?? ?? , $ $ 1$ If a $ gdH+* ? kdí?L $ $ If T ?l 4 ? ??r ??? ? w ? ê J ? ? . à E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?? ?? ?÷ ? ÷ ?÷ ? ? ? ?

j? l? n? p? |? ?é????????????????????????{?{vn` h?O? h?P 5 ?B* o( ph h? ! h?P o( o( ph h?O? h?P B* aJ o( ph h?}? h?P

If

? ? l ?

$ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? ?÷ ?÷ ?÷ , $ $ 1$ If a$ gdH+* ? kdQ¤L $ $ T ?l 4 ? ??r ????w ? ê J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T ?÷ ?÷ ?÷ ? ? ? ? ?

$ gd-6?

$ 1$ If a$ gdH+* $ 1$ If ?i $ 1$ If WD2 `?i gd-6? ? ? ? -? , ! gd?P ?;WD `?;gd?P ? kd??L $ $ If ? T ?l 4 ? ??r ???? ? ê w J ? ? . E ?0 ? ? ? ? ? ? V! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T -? 8? ?

$ gd-6?

? ? ? l? ~

ù ú

@ù Bù ò ?Pù é ? ò

Xù ? é

Zù é

tù ? ?

?? ?ù

?ù ? ?

ú ? ? ? $ 1$ If

?

ò

× ?@d?

`?@gd?P @& gd?P $???^???a$gd?P ?¤`?¤gd?P & F gd?P gd?P |? ~? ?? ? ?? ù :ù <ù @ù Dù Fù Hù Jù Lù Nù Pù Rù Vù Xù Zù \ù ?????????-??ta?N? B8B h)s? h?P aJ o( h?P B* aJ o( ph? %j? M h?b, h?b, B* U aJ o( ph? % j??L h?b, h?b, B* U aJ o( ph? % j@?L h?b, hk N B* U aJ o( ph? % j??L h?b, hk N B* U aJ o( ph? %j??L h?b, hk N B* U aJ o( p h? % j'§L h?b, hk N B* U aJ o( ph? h B* aJ o( ph? hw ' B* aJ o( ph? h?O? h?P B* aJ o( ph h?P B* aJ o( ph h?P 5 ?QJ \ ?aJ o( \ù ^ù `ù pù rù tù vù xù ?? ?? ?ù ?ù ?ù ?ù ?ù ?ù ?ù ? ù êù ìù ?ù òù ú ú ú ú ú "ú $ú ???????????zdzdzdzdzdzdzdzd[ h {k+ h?P CJ * h{k+ h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ - h{k+ h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ o( 3 j h{k+ h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ U \ ?^J aJ "h##? h?P 5 ?CJ aJ mH o( sH h?P CJ- aJ- mH o( sH ( h ? ? h?P @? B* OJ QJ aJ o( ph h?P 5 ?QJ \ ?aJ o(

h?P ú

5 ?o( ú "ú ? ?

h? !

h?P o( ?

h?P

o( ?

?ù ?

ìù

òù ? ?

$ a$ gd?P "ú $ú ? kd\ M $ $ If ?l ???? ??? ? v M á ? b ?$× ???? ? ???? ? ???? ???? ~ ???? ? ?$ 6 ? ? ? ? ? ????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ú &ú (ú *ú ,ú .ú 0ú 2ú 4ú 6ú 8ú Fú ? ? ? ? ? ? é ? ? ? ? ? ? ?

d?

$ 1$ If

? ? ? :ú ?

× ???? < ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <ú >ú ? ? @ú ? ? Bú

? ? ? ? ? Dú

d? Ff?

$ 1$ If

gd?P

M

$ ?? ?ú

d? ú

$ 1$ If ?ú ?ú ?ú

a$ gd?P ?ú ?ú ?ú

$ú ?ú

4ú èú

6ú êú

Fú úú

Hú üú

Xú ?ú

Zú ?

jú ?

lú ?

|ú ?

~ú -?

? 0? 2? B? D? T? V? f? h? x? z? ?? ?? ?? ?? ?? °? ?? ?? ?? ? ? ?? è? í?í?í?í?í?í?í?í?í?í?í?í?í??·?·?í?í?í?í?í?????????§??? "h##? h?P 5 ?CJ aJ mH o( sH h?a h?3? mH o( sH h?3? mH o( sH h?P mH o( sH * h{k+ h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ - h{k+ h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ o( h{k+ h?P CJ $ h{k+ h?P CJ OJ PJ QJ ^J aJ 5Fú Hú Jú Lú Nú 9 + + + d? $ 1$ If gd?P ? kd M $ $ If ?l 4 ?L ?? ??? ? v M á ? b ?$ × ???? ???? ????? × ???? ???? ? ???? ~ ???? < ???? ? ?$ 6 ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g Nú Pú Rú Tú Vú Xú ? ? ? ? ?

d?

$ 1$ If

gd?P+ + k dD M $ $ If ?l 4 ?L?? ??? ? v M á ? b ?$ × ???? ???? ????? × ???? ???? ? ???? ~ ???? < ???? ? ?$ 6 ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g `ú bú dú fú hú jú ? ? ? ? ?

^ú d?

`ú 9 $ 1$ If

+ gd?P ?

d? ( (

$ 1$ If

gd?Plú $

nú d?

pú rú 9 $ 1$ If

( a$ gd?P ?

k

d…M $ $ If ?l 4 ?L?? ??? ? v M á ? b ?$ × ???? ???? ????? × ???? ???? ? ???? ~ ???? < ???? ? ?$ 6 ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g rú tú vú xú zú |ú ~ú ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? é ? ? ? ? ? ? ? ?

d? Ff? M $ d? $ 1$ If a$ gd?P

$ 1$ If

gd?P

?? ?ú

?? ?? ?ú 9 d? $ 1$ If

+ gd?P ? ???? ????

kd

M

+ $ $ If

+ ?l 4

?L?? ??? ? v M

á ? b ?$ × ???? ???? ? ? ?$ 6 ? ? ? ? ? ? ? l a? g ?ú ?

?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? ?? ?? ?? ?? ú ?

????? × ???? ~ ???? < ???? ???????????????????????????????? ? ? 4? ? ? ?

d?

$ 1$ If

gd?P

ú¤ú

+ + k dE M $ $ If ?l 4 ?L?? ??? ? v M á ? b ?$ × ???? ???? ????? × ???? ???? ? ???? ~ ???? < ???? ? ?$ 6 ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g ¨ú ?ú ?ú ?ú °ú ?ú ? ? ? ? ?

?ú d?

¨ú 9 $ 1$ If

+ gd?P ?

d? ( d?M $ $ If ?l ?$ × ???? ???? ? ? ?$ 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? l a? g ?ú ?ú ?ú ? ? ? ?

?ú ?ú ?ú ?ú 9 ( ( $ d? $ 1$ If a$ gd?P ? k 4 ?L?? ??? ? v M á ? b ???? ????? × ???? ???? ~ ???? < ???? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ?ú ? ? ? é ? ? ? ? ? ?

$ 1$ If

gd?Pd? Ff?-M $ d? $ 1$ If a$ gd?P

$ 1$ If

gd?P?ú d?

M $ $ If ?$ × ???? ???? ? ? ?$ 6 ? ? ? ? ? ? ? l a? g ?ú ?

?ú 9 + + + $ 1$ If gd?P ? kd÷ ?l 4 ?L?? ??? ? v M á ? b ???? ???? ???? ????? ???? × ???? ???? ???? ???? ???? ~ ???? ???? < ???? ???? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?4? 4? àú ?ú ?ú ?ú èú ? ? ? ?

d?

$ 1$ If

gd?P

èú

êú

ìú

+ + k d*"M $ $ If ?l 4 ?L?? ??? ? v M á ? b ?$ × ???? ???? ???? ???? ????? ???? × ???? ???? ???? ? ???? ???? ???? ~ ???? ???? < ???? ???? ? ?$ 6 ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g ?ú òú ?ú ?ú ?ú úú ? ? ? ? ?

?ú d?

?ú 9 $ 1$ If

+ gd?P ?

üú ?ú 9 ( $ d? $ 1$ If a$ gd?P ? k d]#M $ $ If ?l 4 ?L?? ??? ? v M á ? b ?$ × ???? ???? ???? ???? ????? ???? × ???? ???? ???? ? ???? ???? ???? ~ ???? ???? < ???? ???? ? ?$ 6 ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g ?ú ? ? -? ? "? $? &? (? ? ¨ ¨ J ¨ ¨ ¨ ¨ ^ kd?$M $ $ If ?l ?/ ?0 ????$× ? ???? ? ?$ 6 ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p? ? ? ? ? $ d? $ 1$ If a$ gd?P F kd?$M $ $ If ?l ?/? ???$?$??????????????????$6? ? ? ???? ? ???? ? ??

d?

$ 1$ If

gd?P

úú

?? ? ????4? 4? l a? g p? ? ? (? *? ,? .? 0? 2? 4? 6? 8? :? <? >? @? B? D? F? H? J? L? N? P? R? T? V? X? ? ? ? ? é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff?/M Ff?+M d? $ 1$ If gd?P Ff?'M $ d? $ 1$ If a$ gd?P X? Z? \? ^? `? b? d? f? h? j? l? n? p? r? t? v? x? z? |? ~? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff/8 M d? $ 1$ If gd?P Ff 4M $ d? $ 1$ If a$ gd?P ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ¤? ?? ¨? ?? ?? ?? °? ?? ?? ?? ?? ? é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff?DM d? $ 1$ If gd?P Ff?@M FfX<M $ d? $ 1$ If a$ gd?P ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ê? ?? ü ü ü ? ? ? ? é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?hd? $ 1$ If $ 1$ If a$ gd?P `?hgd?P @&

gd?P

gd?P

Ff?HM

$

d?

è? ü

ê?

ì?

??

??

ü

ü ü ü ü ü (ü *ü 6ü 8ü Dü Fü Rü Tü `ü bü jü nü pü |ü ~ü ? ü ?? ?? ?? ?ü ¨ü ?ü ?ü ?ü ?ü ?ü ?ü ?ü ??????????????????????{?????? ??????{?kf h?P o( - h?P B* OJ QJ aJ o( ph? h?f? h?P CJ OJ QJ ^J aJ $h?f? h?P CJ OJ PJ QJ ^J aJ h?f? h?P CJ *h?f? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ -h?f? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ o( 3 j h?f? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ U \ ?^J aJ h##? h?P 5 ?CJ aJ mH sH ' ü ü -ü ü "ü $ü &ü (ü s b b b b b b $ d? $ 1$ If a$ gd?P ? kd KM $ $ If ?l ?? ?? 9 \

X?$ ???? ???????? ? l a? g p?(

? ?

 \ ? ?

 ???? ???? ? ?$ 6 ? ? ? ? ? ? ? ?4? ? ? ? ? ? ? ? kd?KM $ $ If ?l 4

? ? 4? (ü *ü ???? ??

?

?

? ?

?????

9

X w ?-?$à ????????

????

à ????????

????

à ????????

???? ?

 -

` ` ` ` ` ` 6 ? ? ? ? l a? g p?< .ü 0ü 2ü à

?< ???? ???? ???? ???? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? ???? ???? ???? ???? 4ü 6ü ? ? ?

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? *ü à

? ?$$ d? MM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 6ü 8ü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd>

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

` ` ` ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? <ü >ü @ü Bü Dü ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? 8ü à

? ?$$ d? NM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 Dü Fü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd?

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

` ` ` ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? Jü Lü Nü Pü Rü ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? Fü à

? ?$$ d? OM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 Rü Tü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kdü

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

` ` ` ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? Xü Zü \ü ^ü `ü ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? Tü à

? ?$$ d? QM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 `ü bü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd[

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

` ` ` ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? fü hü jü lü nü ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? bü à

? ?$$ d? RM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 nü pü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd?

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

` ` ` ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? tü vü xü zü |ü ? ? ? ?

???? ???? ????????????? ? ???? ? ???? pü ?

? ?$$ 1$ If TM $ $ If

a$ gd?P ?l 4

|ü ~ü ???? ??

$ ? 9

d? kd

X w ?-?$à ????????

????

à ????????

????

à ????????

???? ?

 -

à à à à à à ?< ???? ???? ???? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?< ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? ~ü à

? ?$

?

$ d? UM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 ?? ?? ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kdx

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

à à à ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? ?ü ?? ?? ?ü ?? ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ????

? ?$

?? ?? à

$ d? VM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 ?? ?? ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd×

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

à à à ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? ?? ü ?ü ¤ü ?ü ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ????

? ?$

?? ?? à

$ d? XM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 ?ü ¨ü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd6

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

à à à ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? ?ü ?ü °ü ?ü ?ü ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? ¨ü à

? ?$$ d? YM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 ?ü ?ü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd¤

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

à à à ?< ? ? ? ? ? ? ???? 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? ?ü ?ü ?ü ?ü ?ü ? ? ? à

???? ???? ????????????? ? ???? à ???? ?ü à

? ?$$ d? ZM $ 1$ If $ $ If gd?P ?l 4 ?ü ?ü ???? ?? 9

d?

$ 1$ If

a$ gd?P ? kd?

X w ?-?$ ????????

???? ????????

???? ????????

???? ?

 -

à à à ?< ? ? ? ? ? ? ???? ???? ???? ? ?$ 6 ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? g p?<?????????????????????????????? ???? ???? ???? ?ü ?ü ?ü Z? ?? >? ?? ?? ?? ?? ?? 6? d? j? p? x? ~? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?¤$If `?¤gdl 9 $?¤`?¤a$gd?P ?¤`?¤gd?P ?¤dh `?¤gd?P ? ??dh `??gd?P & F gd?P ? ??`??gd?P ?ü ?ü ?ü ?ü Z? ?? ?? ?? ?? ?? 6? d? h? j? n? p? v? x? |? ?? ?? ?? ?? ü? ?? & ( , | ? ? ? ? ú ?

OJ QJ aJ J aJ ph J o( ph o(

N P ÷??????????????????????????????????????????p"h?P@? B* o( ph hl 9 h?P aJ hl 9 h?P QJ aJ h?d4 h?P B* ^ % h? ? h?P @? B* OJ QJ aJ ph ( h? ? h?P @? B* OJ QJ a , h? ? h?P @? B* CJ OJ QJ aJ o( ph h?P 5 ?QJ \ ?aJ

h?P P ?l t

5 ?o(

h? ! P

h?P

o( P

,~?

? ?? ?? ?? ?? ] ?¤$If `?¤gdl 9 ? ?\ ??? , 4 <- ( kdS\M

P $ $ If p ? ? 4? P ? T

? ? ? ? ?? ?

à ?0 ? ? ? ? l a? ?T P

? ??

? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ]

? ? ? ?

? ? P

? ?

6 ?

? ?4? P ?l

?

?¤$If `?¤gdl 9 ? ?\ ??? , 4 <- ( t à ?0 ? ? ? ? l a? ?T P ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ê? ?? ]

kd ]M

$

$ If p ? ?

T

? ? ? ?

? ? P

6 ?

? ??

? ??

? ?4? P ?l

?

? 4? P

?

?¤$If `?¤gdl 9 ? ?\ ??? , 4 <- ( t à ?0 ? ? ? ? l a? ?T ? ? ò? ? ? ? ? ? ? ?

kd±]M

$

$ If p ? ?

T

?

? ? ?

? ?

6 ?

? ??

? ü?

? ?4?

?

? 4?

?

] dl 9 ? t kd`^M $

P $ If p ? ? ? T ? ? ?

P ?l ? ? ? ? ?

P

P ?¤$If `?¤g ?\ ??? , 4 <- (

à ?0 ? ? ? ? l a? ?T

? ? ?

? ?

?

? ?

6 ?

? ?4?

?

? 4?

?

&

*

] kd _M

P $ $ If p ? ? ? P R 6 T

P ?l ?

P

P ?¤$If ?\ ??? ,

`?¤gdl 9 ? 4 <- ( t à ?0 ? ? ? ? l a? ?T B

? * B

? ? ,

? ? T ? Z ?

? ? ? ]

? ? N

? ?

? ?

6 ?

? ?4? B

?

? 4?

?

$ $ If a$ gd?P ?¤dh `?¤gd?P ? t

?¤dh [$`?¤gd?P ¤d ? ?\ ??? , 4 <- (

kd?_M

$

$ If p

T

?l

à ?0 ? ? ? ? ? ? ? 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? ?T P R T X Z d f r z ~ ? ? ? ? ¤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ê ì ú ?????????????????? ?}m}m}m`m`mS} hnpê h?P B* aJ ph? h?L: 5 ?QJ ^J aJ o( - hp h?P 5 ?QJ ^J aJ o( h-6? 5 ?QJ ^J aJ o( h?d4 h?P aJ h?P ^J aJ o(h?d4h?P ^J aJ o(h?d4h?P ^J aJ h?d4 h?P QJ ^J aJ h?d4 h?P QJ ^J aJ o( h?P QJ ^J aJ o( ( h? ? h_ T @? B* OJ QJ a J o( ph " h_ T @? B* OJ QJ aJ o( ph Z f r ? ? ? ? ó ó ó ó ó ó ó N ? k dm`M $ $ If T ?l ?h?r ? ?

???$T ? ???? ?? ????? ? ? ? l a? - p?(??????????

&? ? ü" 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????

 ???? ? ? ? ? ? ? ? ?4? ? ? ?T

?

& ? ? 4?

?

???

$

$ If ×

a$ gd?P

? ×

?

?

? ×

à

?

ê

ó

ó

?

$

$ If

a$ gd?P

$??$If `??a$gd?P

$ Z

$ If

a$ gd_ T N

ê

ì > 2 2

$

$ If

a$ gd?P

$??$If `??a$gd?P

$

$ If

a$ gd_ T ?

kd?aM

$

$ If

T

?l

?h?r ?

?

???$T ? ???? ?? ????? ? ? ? l a? - p?(?????????? & ( *

&? ? ü" 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? , P R

 ???? ? ? ? ? ? ? ? ?4? ? ? ?T ú

? ü

& ? ? 4?

?

???

hòh h?P U V aJ h?P @? B* OJ QJ aJ h? ! h?P o( h?P h?P 5 ?QJ ^J aJ h?P 5 ?^J aJ o( h-6? 5 ?QJ ^J aJ & ( R ? ? dh & F gd?P ? kd cM $ $ If

? ? ò ? ? ? ?????????±?¤??ylcQDl jzdM hòh h?P U aJ "j??mM o( hòh h?P aJ j hòh h?P U aJ ( h? ? o( ph h?P 5 ?QJ \ ?aJ o(hwI?h?P 5 ?o( o(h?d4h?P aJ - hp o( h?L: 5 ?^J aJ o( hp h-6? 5 ?QJ ^J aJ o( - hp o( ó N F 8 0 gd?P ?Gdh `?Ggd?P WD? T ?l ?h?r ? ?

???$T???? &? ???? ????????? ? ü" 6 ? ? ?? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? l a? - p?(?????????? ? ? ??????????

?????? ?? & ???? ? ???????????????????? ? ? ? ? ? ?4? 4? ? ? ?T

???

$ If a$ gd?P ? ú x ° ? ? < ° ? ? ? à ê ? ú ? ú ? ? ? ? ? ? ° $ d? $ 1$ If a$ gd?P $? d? ? ?¤dh [$`?¤gd?P ¤d ?¤`?¤gd?P ?¤dh `?¤gd?P

$ F

v ? ? ? $ 1$ If ? ? `?? a$ gd?P ?

& F

dh

9D

H$ gd?P

dh

gd?P

& F

dh

9D

H$ gd?P

gd?P

?

ú

?

?

?

?

ú

ü

?

> @ B D F ? ? ° ????????????z?k[F4 " h?P @? B* OJ QJ aJ o( ph? (h?R? h?P @? B* OJ QJ aJ o( ph? h?S? h?P @? OJ QJ aJ o(h?u‰h?P B* aJ o( ph? j?GN hòh h?P U aJ " j??mM hòh h?P U V aJ o( hòh h?P OJ QJ aJ o( jL?M hòh h?P U aJ " j

ümM hòh h?P U V h?P @? B* OJ QJ ? ? à è ê

aJ aJ ü

o( hòh o( ph ?

h?P aJ h XJ h?P

j OJ

hòh QJ aJ

h?P U o( °

aJ ?

( h? ? ? ?

$ & 0 2 < > N X b d x‰x‰x‰????aK * h ? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ - h ? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ o( hb3? h?P CJ OJ PJ QJ ^J hb3? h?P CJ & hb3? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J ) hb3? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J o( h? W h?P 5 ?aJ o( h?P 5 ?aJ o( ?3? @? B* OJ QJ aJ o( ph? " h?3? @? B* OJ QJ

l

n

????????????????‰

h?d. 5 ?aJ aJ o( ph?

o( ?

(h?R? h

-

?

? d? kdI?N $ $ If T ?l ?r ?? ????! ???? ???? ???? ???? ? ?! 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? [ p?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?T $ d? 1$ If a$ gd?P " $ ? ? ?

? $ 1$ If

? gd?P ?

D

6 ?]

? $

$ ? $ 1$ If a$ gd?P $ & d? ( 4 $ 1$ If &

d

gd?P ? kd:×N $ $ If T ?l ???r ?? ????!???? ???????? ???????? ???????? ???????? ? ` ` ` ` ` ?2 ???? ???? ???? ???? ???? ? ?! 6 ? ? ? ???????????????????? ? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? [ p?2 ???? ???? ???? ???? ???? ?T ( * , . 0 ? ? ? ?

$ $ If a$ gd?P 0 d? 2 4 4 $ 1$ If & gd?P ? kd{?N $ $ If T

d? ?l

$ 1 ???r

?? ????!???? ???????? ???????? ???????? ???????? ? à à à à à ?2 ???? ???? ???? ???? ???? ? ?! 6 ? ? ? ???????????????????? ? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? [ p?2 ???? ???? ???? ???? ???? ?T 4 6 8 : < ? ? ? ?

$ $ If a$ gd?P < > d 4 % ?¤dh [$`?¤gd?P kd??N ¤d ? $ $ If T

d? ?l

$ 1 ???r

?? ????!???? ???????? ???????? ???????? ???????? ? à à à à à ?2 ???? ???? ???? ???? ???? ? ?! 6 ? ? ? ???????????????????? ? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? [ p?2 ???? ???? ???? ???? ???? ?T d n ? ? ? ? ? ? ? à à j ? ? Y $ d? $ 1$ If a$ gd?P v kd??N $ $ If ?l ?B?F h F

?

# ? ???? ???? [ ? ? 8" 6

?

?

?

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? ? ?4? 4? l a? ? p?? ? ? ? ? ? $ d? $ 1$ If a$ gd?P d? $ 1$ If gd?P n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¨ ? ? ì ? h ?????????????nZC??;?C h? u h?P o( , h? ? h?P @? B* CJ OJ QJ aJ o( ph & h?d. @? B* CJ OJ Q J aJ o( ph ( h? ? h?P @? B* OJ QJ aJ o( ph h?P 5 ?QJ \ ?aJ o( heB h?P 5 ?o( h? ! h?P o( h?P o( - h?P B* OJ QJ aJ o( ph? $ h ? h?P CJ OJ PJ QJ ^J aJ h ? h?P CJ * h ? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ - h ? h?P 5 ?CJ OJ PJ QJ \ ?^J aJ o( ? ? ? ? ? t f f U $ ?l d? $ 1$ If ?B?F h F a$ gd?P d? $ 1$ If

gd?P

?

kd??N

$

$ If

? #? ???? ???? ???????????? ????????????

[ ? ? ` ` `

?-

????

????

????

? 8" 6

?

?

?

???????????? ?

????????? ?

???????????? ?

? ? ?4? 4? l a? ? p????? ???? k c W ?¤dh `?¤gd?P & F gd?P

???? W

? ? ? ? W

?

? W

,

? W

t

? ??`??gd?P kd??N ?

$

$ If

?l

?B?F h F

?

#? ???? ???? [ ? ? à à à

?-

????

????

????

? 8" 6

?

?

?

?

?

? ?

????????? ?

?

?

? ?

? ? ?4? 4? l a? ? p????? ???? ???? è ( . @ J Z ? ? ü ó ? ó ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ?

?

h ? ? ·

z

¨

?

? ? ?

?

?

?

?¤dh `?¤gd?P ? dh WD gd?P ??dh `??gd?P WD? ?Gdh `?Ggd?P WD? & F gd?P ? ??dh `??gd?P h

??dh `??gd?P WD?

x

z

?

?

J

N

P

X

Z

?

?

?

?

?

ü

z ~ ? . B D ^ d j ? ? ? ? ? ? ¨ ? ? ? ? ? ? ? ? ????????· ???·?q?q?q?q?q?q?q?q?q?q?q?q?q? OJ QJ aJ ph ( h? ? h?P @? B* OJ QJ

% h? ? aJ o( ph

h?P

@? B*

h?P 5 ?o( , hM,T h?P @? B* CJ OJ QJ aJ o( h? h?P o( % h_6? h?P @? B* OJ QJ aJ ph J o( ph )ü ? ? ? ? X

o( ph h?P 5 ?QJ \ ?aJ u h?P o( h? ! h?P o( ( h_6? h?P @? B* OJ QJ a

°

?

r

?

?

?

? ó ó ?

?

? ? ê ?

ò ê

:

V

? ? ê ? ?

^

t ê ? ?

ó ? ? ?

ó ? ? ?

ó

?

?¤dh 8$ `?¤gd?P 7$ & F gd?P ?¤dh ¤x ?¤dh `?¤gd?P ? ì ? ¤x XD2 YD2 `?¤gd?P ?¤`?¤gd?P

-

(

*

P

R

T

V

X

f

h

l

n

t

v?

¨

?

?

?

°

?

?

?

?

????????????????????????lV??????

* jVàN

h

à

h?P

B* OJ

QJ

U h

aJ

ph

3 j??×B

à

h?P

B* OJ

QJ

U

V

aJ

o( ph

* j??N

h

à

h?P

B* OJ

QJ

U h

aJ

ph

3 j ?BA

à

h?P

B* OJ

QJ

U

V

aJ

o( ph

* j

h

à

h?P

B* OJ

QJ

U

aJ

ph

! h

à

h?P

B* OJ

QJ

aJ

ph

- h?P

B* OJ

QJ

aJ

o( ph

$ h

à

h?P

B* OJ

QJ

aJ

o( ph

?

?

?

?

?

r

v

x

?

?

?

?

?

?

?

ê

?

ü

$ ( : @ R Z f j ? ? ? " ( 6 > R X ? ? à ? è ? 2 4 6 V ` f | ~ ? ? ??????????¤?????????????????????????????????????????????? - hí>? h?P OJ QJ \ ?aJ o( $ j??N hí>? h?P OJ QJ U \ ?aJ h?P 5 ?QJ \ ?aJ o (

h?P J

5 ?o( h? ! h?P o( h?P o( % h? ? h?P @? B* OJ o( ph :?

QJ

aJ

ph

( h? ?

h?P

@? B* OJ

QJ

a

> V ? ? ? ú $ & ? ? ? ? ? ? ? ò ? ? ?????????????????????????????????????z i hX i 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( h?-? h?P $ hM,T h?P B* CJ QJ aJ o( ph h?P

,

^ Z

b h

d v

OJ o( h?P 5 ?QJ \ ?aJ

r t ? ? ? ? ? ? ? ? % hX QJ o( h?P OJ o( o(

5 ?o( h? ! h?P o( h?P o( % h? ? h?P @? B* OJ QJ aJ ph ( J o( ph )t ? ( ? ? ? ? ò Z ? ? ? ó ó ? ? ? ? ? ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ $ d? $ 1$ 9D H$ If & F & F & F

h?P

h? ? h?P @? B* OJ QJ a h v ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¤ ¤ a$ gdX i

?

?

gd?}?

?

?

gd?}?

gd?P

gd?P ??dh ¤x ¤x WD? XD2 YD2 `??gd?P ?¤dh `?¤gd?P ? ? ? ? ? ? ? ° ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? à ? . 0 2 4 6 8 B D L N \ ^ n p r t x ? ? ? ? ° ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ò ? ? " ????????????????????????????????????????????????????????????????????? hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ # hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ o( hX i hX i CJ % hX i hX i 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J o( " hX i hX i 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J E? ? ? ? ? ? 0 4 8 D N ^ p r v x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? FfF O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i Ff? O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ? ? ? ò ? ? $ 0 : J V X \ ^ r ? ? ? ? ¤ ° ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff~*O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i Ffb%O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i " $ . 0 8 : H J T V X Z ^ p r ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¤ ? ° ? ? ? ? ? ? ? è ê ì ? ? ò ü ? ( * , . 2 @ B b d f h j l v x ? ? ? ? ¤ ? ¨ ? ? ? à ? ? ? è ê ? ? ?

????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? hX i hX i CJ # hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ o( hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ T° ? ? ? ? ? ê ? ò ? * , 0 2 B d h l x ? ? ¤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff?4O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i Ff?/O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ¤ ? ? ? ? ? ? ê ? " $ 6 ^ b f r | ? ? ? ú ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff?BO F fp>O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ g dX i Ff?9O $ 4 6 \ ^ ` b d f p r z | ?? ? ? ? ¤ ? ? ? è ê ì ? ? ú ü & ( * . 2 L N t v x z | ~ ? ? ? ? ? ¤ ? ° ? ? ? ? ? & ( 6 8 B D F J N b d x z ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????# hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ o( hX i hX i CJ hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ T? ? ¤ ? è ì ? ü ( * 0 2 N v z ~ ? ? ¤ ° ? ? ? × × ? ? ? ? ? ? ? ? ? × × ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff?JO Ff°FO $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ? ? ? ( ? × × × Ff?NO a$ gdX i ? ? b d ? ? × ? $ d? z | ~ ? ú f n p ê ì ? × × 8 D F × ? L N d × z ~ ? ? × × × ¨ ? ? × $ ? * ? ? , ? d? ? . ? $ 1$ ? 2 ? 9D ? 6 ? × Ff SO H$ If ? ? à J L ` ? ? à ? × ? ? ? × ? ?

× ? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ? ? ? ? ? ¨ ? " $ & ( | ~ ? ? ? ? ° ú

(

í?í?í?í?í?í??? X i hX i CJ hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ # hX i hX i CJ ú $ ( , . 4 6 L b f ? ? × × × × × ? × × × × × × ? × ? FfL\O Ff?WO $ d? $ 1$ 9D H$ If D H$ If a$ gdX i ? à ? ì ú

í?í?í?í?í?í??í?í?í?í?í?í?í?í?í??í?í?í?í?í?í?í?í?í??í?í?í? ) hX i hX i 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ o( h OJ p QJ ~ ? × ? a$ gdX i $ × d? $ 1$ 9 ^J aJ o( ? ? ? × G? ? × ? à ? ? ?

* ? ? ? ?

B

F

J ?

? ?

? ?

? ?

?

Ffê`O a$ gdX i

$

d?

$ 1$ 9D

H$ If

( ? -

* °

@ ?

B ?

D ?

F ?

H ?

J ?

L ?

P ?

R ?

f à

h ?

n è

p -

? ? ? ? -

- "- 2- 4- @- B- P- R- T- X- \- f- h- p- r- t- v- x - z- ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?- ì×ì?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? hX i hX i CJ hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ # hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ o( ) hX i hX i 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ o( & hX i hX i 5 ?CJ OJ QJ \ ?^J aJ CJ L R h p R > > * $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i - kd ?cO $ $ If T ?l ?,? ??S'!V$$)? \ ? ???? 4 ???????? ????????? ? à à ?( ? ? ? ? ??? ??? ? ?) 6 ? ? ? ? ????????? ? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4? 4? l a? p?( ? ? ? ? ??? ??? ?T p ? ? ? ? ? ? ? ? ? à è -

× ?

-

"-

4? ×R-

T? × $\-

h-

r- ? × × ? FfüjO H$ If ì- ú-

× ? × × Ff?fO a$ gdX i × ×

× × H

$ If - ?-

? a$ gdX i ?- ?- ?-

?-

d? $ 1$ 9D ?- ?- ?- ?-

? ? $ d? $ 1$ 9D r- v- z- ?- ?-

? ? ? ? FfHsO If ú$ d? a$ gdX i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H$ ?? ?

? ? ? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i Ff"oO ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?- ?-

$ d? $ 1$ 9D ?- à- ?- ê- ì-

t

v

?

?

?

?

?

" $ 0 2 : < H J T V X \ ` d ? ? ¨ ? ? ? ? ? ? ò ? ? ü ?

f

l

n

p

r-

í?í?í?í?í?í?í?í?í??í?í?í???í?í?í?í?í??í?í?í???í?í?í?í?í??í?í???í?í?í?í? hX i hX i CJ OJ QJ ^J hX i hX i CJ OJ QJ ^J o( hX i hX i CJ hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ # hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ o( G $ 2< J V X ^ ` f n r v ? ? ? ¨ ? ° ? ? ò ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff?{O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i FfhwO $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ?

< > D F X ! ! &! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff??O $ d? ? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ? ? ? ? ? ¨ ?

* !

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ( * : < > B F ? ? ? ? ? ?

? ? ? ?

? ?

?

?

?

Ff??O $ d V X ? ? ? ? à ?

! ! ! ! ! ! $! &! .! 0! <! >! H! J! L! P! T! h! j! ?! ! ?! ¤! ¨! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! ?! è! ì! ?! " " :" <" > " @" D" í?í??í?í???í?í?í?í?í?í??í?í???í?í?í?í?í?í??í?í???í?í?í?í?í?í??í?í???í ?í hX i hX i CJ OJ QJ ^J hX i hX i CJ OJ QJ ^J o( hX i hX i CJ hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ # hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ o( G&! 0! > ! J! L! R! T! j! ! ¤! ?! ?! ?! ?! ?! è! ?! ?! " <" @" F" T " b" ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ff ?O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i Ff??O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i D" F" R" T" `" b" n" p" ~" " ?" ?" ?" ?" " ?" ? " ?" ?" ?" à" ì" ?" ü" ?" #

# # -# # $# (# ># @# t# v# x# z# ~# # ?# ?# ?# ?# ?# ?# ?# ?# ?# ? # ?# ?# à# $ $ $ $ $ "$ .$ 0$ >$ @$ L$ N$ ^$ `$ b$ f$ j$ $ ?$ ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? hX i hX i CJ OJ QJ ^J hX i hX i CJ OJ QJ ^J o( hX i hX i CJ # hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ o( hX i hX i CJ OJ QJ ^J aJ Gb" p" " ?" ?" ?" " ?" ?" à" ?" ?"

# #

# ?# ?# ?# ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ffl?O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i FfF?O $ d? $ 1$ 9D H$ If a$ gdX i ?# ?# ?# ?# ?# à# $ $ "$ 0$ @$ N$ `$ b$ h$ j$ ?$ ?$ ?$ ?$ ?$ à$ ?$ % ? ? ?

相关文档

WCDMA与GSM共享室内分布系统设计
昆明联通2011年室内分布系统设计方案模板
2-2联通室内分布系统设计方案模板
GSM&WCDMA室内分布系统-勘察测试报告
北京联通WCDMA室内分布系统建设设计标准
北京联通WCDMA室内分布系统建设设计标准V7-1
北京联通WCDMA室内分布系统建设设计标准V3
中国联通室内分布监测系统WCDMA功能规范
广东联通WCDMA室内分布系统设计指导意见(试行)原稿
河南移动郑州分公司 GSM室内分布系统设计方案
电脑版